BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek-Chwiejczak Małgorzata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Opodatkowanie dochodów z pracy w państwach OECD - studium porównawcze
Taxation of Wage Income in OECD Countries - a Comparative Analysis
Źródło
Przedsiębiorstwo i Region, 2016, z. nr 8, s. 166-185, rys., tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Klin podatkowy, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Redystrybucja
Tax wedge, Individual income tax, Redistribution
Uwagi
summ., Praca w ramach projektu realizowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/N/HS4/00481
Kraj/Region
Kraje OECD
OECD countries
Abstrakt
Podatki i inne daniny fiskalne obciążające dochody z pracy należą do konstrukcji wywierających jednoznacznie negatywny wpływ na gospodarkę, zarówno w skali mikro- (z punktu widzenia przedsiębiorstw i gospodarstw domowych), jak i makroekonomicznej (oddziaływanie na rynek pracy i na gospodarkę danego kraju). Artykuł zawiera analizę porównawczą wysokości klina podatkowego w państwach OECD - zarówno w ujęciu przeciętnym, jak i w podziale na różne typy gospodarstw domowych. Głównym jego celem jest identyfikacja zasadniczych trendów w opodatkowaniu dochodów z pracy w państwach OECD, ze szczególnym uwzględnieniem podatku dochodowego od osób fizycznych. Analiza podjęta w opracowaniu prowadzona jest w kontekście realizacji dwóch pozafiskalnych funkcji systemu podatkowego - funkcji stymulacyjnej, a także funkcji redystrybucyjnej. (fragment tekstu)

The article contains a comparative analysis of tax wedge levels in OECD countries - in average terms and for different household types. Its main purpose is to identify major trends in the wages taxation in OECD, with special regard to Personal Income Tax. The analysis is carried in the context of two non-fiscal function of taxation - the stimulating and the redistributive one. The level of the tax wedge in OECD countries is significant. That may be harmful to the economy. However, the level can be perceived as the price of the extensive social protection. PIT constitutes a significant part of the tax wedge, although its role is diversified among OECD. What's more, PIT and social security contributions, which co-exist in the tax wedge, have an alternative and supplementary character. Personal Income Tax determines the progressive structure of the tax wedge, as well as it contributes to the realisation of pro-family purposes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antal G., 2013, Hungary - Individual Taxation, Country Surveys, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam.
 2. Bukowski M. i in., 2005, Struktura i poziom wydatków i dochodów sektora finansów publicznych a sytuacja na rynku pracy. Doświadczenia międzynarodowe i wnioski dla Polski, NBP. Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych, Warszawa.
 3. Gajl N., 1992, Teorie podatkowe w świecie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa.
 4. Gaoua N., 2013, France - Individual Taxation, Country Surveys, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam.
 5. Gomułowicz A., 2001, Zasada sprawiedliwości podatkowej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 6. Góra M. i in., 2006, Tax Wedge and Skills: Case of Poland in International Perspective, CASE Reports, No. 64, Center for Social and Economic Research, Warsaw.
 7. Krajewska A., 2010, Podatki w Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Krajewska A., 2016, Opodatkowanie pracy w OECD. Analiza porównawcza i wnioski dla Polski, "Anna-les Univesitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H Oeconomia", Vol. L, 1, Lublin.
 9. Kryńska E., 2014, Labour Taxation in Poland Compared to the Other OECD Countries, "Comparative Economic Research", Vol. 17, No. 3.
 10. Mazurek-Chwiejczak M., 2016, Ocena realizacji funkcji systemów podatkowych państw Unii Europej-skiej, praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. J. Szołno-Koguc, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 11. Nojszewska E., 2002, Podatek dochodowy jako narzędzie polityki gospodarczej, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 12. OECD, 2012, Income Inequality and Growth: The Role of Taxes and Transfers, "OECD Economic De-partment Policy Notes", No. 9.
 13. OECD, 2014, Consumption Tax Trends 2014, OECD Publishing.
 14. OECD, 2015, Taxing Wages 2015, OECD Publishing, Paris.
 15. OECD, 2016a, Taxing Wages: Comparative Tables (dostęp: 24 kwietnia 2016 r.)
 16. OECD, 2016b, Tax Wedge (indicator) doi: 10.1787/cea9eba3-en (dostęp: 24 kwietnia 2016 r.).
 17. Polarczyk K., 2007, Klin podatkowy a bezrobocie, Infos, Biuro Analiz Sejmowych, Warszawa.
 18. Polarczyk K., 2008, Funkcje podatku dochodowego od osób fizycznych w państwach UE [w:] Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych w państwach UE, red. M. Korolewska, t. 1, Studia BAS, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, nr 14, Warszawa.
 19. Russel P., 2008, Kierunki zmian w opodatkowaniu dochodów osobistych w państwach UE [w:] Tendencje w opodatkowaniu dochodów osób fizycznych w państwach UE, red. M. Korolewska, t. 1, Studia BAS, Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, nr 14, Warszawa.
 20. Sokołowski J., 1991, Oddziaływanie podatków dochodowych i od wartości dodanej na procesy gospodarcze i społeczne, Skrypty Akademii Ekonomicznej im. O. Langego, Wrocław.
 21. Szołno-Koguc J., 2000, Reforma polskiego systemu podatkowego w latach 1990-1995 (założenia a realizacja), Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 22. Wach K., 2005, Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 23. Wołowiec T., Skica T., 2013, Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej: wybrane aspekty, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania - Wydawnictwo IVG, Rzeszów-Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-458X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/pir.2016.8.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu