BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski), Płonka Marlena (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Fundusze strukturalne UE jako jeden z czynników pobudzania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw - przegląd funduszy dostępnych w okresie programowania 2007-2013 w województwie podkarpackim
Structural Funds of the EU as One of the Factors in Stimulating Innovative Activities of Enterprises - the Review of the Funds Accessible in the Programming Period 2007-2013 in Podkarpackie Region
Źródło
Przedsiębiorstwo i Region, 2012, z. nr 4, s. 6-15, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Innowacyjność przedsiębiorstw, Rozwój regionalny
Structural funds, Enterprise innovation, Regional development
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo podkarpackie
Podkarpackie Voivodship
Abstrakt
Niniejszy artykuł zawiera omówienie źródeł finansowania przedsięwzięć innowacyjnych oraz przegląd i charakterystykę programów, których oferta stwarza przedsiębiorstwom z województwa podkarpackiego szansę na ich realizację. W ostatniej części artykułu przedstawiono analizę korzyści i barier w wykorzystywaniu środków unijnych, które mają bezpośrednie przełożenie na stopień korzystania z tych funduszy. Artykuł składa się z części teoretycznej, w której najpierw przedstawiono definicję innowacji, a następnie wskazano na możliwości finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego, oraz z części badawczej. Celem badania była próba wskazania barier i korzyści związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych mających wpływ na aktywność innowacyjną przedsiębiorstw z woj. podkarpackiego. Problem jest o tyle istotny, że przedsiębiorstwa z jednej strony wykazują duże zainteresowanie wdrażaniem przedsięwzięć innowacyjnych z funduszy strukturalnych, widząc związane z tym korzyści, z drugiej jednak strony dostrzegają szereg barier ograniczających dostęp do tych funduszy. Badania przeprowadzono w oparciu o kwestionariusz ankietowy na grupie 100 przedsiębiorstw z województwa podkarpackiego. (fragment tekstu)

The aim of the study is the inclusion in the ongoing debate among theoreticians and practitioners in the creative sector and the presentation of its state of development in Poland. Used for this data from the Local Data Bank for the period of 2015 years, and made a critical analysis of the literature. Differences were found not only in the definition and classification but the available data sources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ciborowski R.,1999, Innowacje techniczne a system gospodarczy Wielkiej Brytanii, Uniwersytet w Białymstoku.
 2. Janasz K., 2011, Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce. Źródła i modele, Difin, Warszawa.
 3. Janasz W., 2011, Innowacje w zrównoważonym rozwoju organizacji, Difin, Warszawa.
 4. Janasz W., Kozioł K., 2007, Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 5. Mansfield E., 1989, Principles of Macroeconomics, W. W. Norton & Co. Ltd, New Jork.
 6. Schumpeter J.A., 1960, Teoria rozwoju gospodarczego, Warszawa, PWN.
 7. Tinnesand B., 1973, Towards a general theory of innovation, University of Wisconsin, Madison, cyt. za pracą zbiorową pod red. M. Haffera i W. Karaszewskiego, Czynniki wzrostu gospodarczego, Toruń 2004.
 8. Innowacyjność 2006, Stan innowacyjności, metody wspierania, programy badawcze, raport www.pptb.plpublikacjeraport_innowacyjnosc_pdf, stan na dzień 06.07.2011.
 9. Oslo Manual - międzynarodowy podręcznik metodologiczny z zakresu badań statystycznych innowacji technicznych (technologicznych), wydanie 2005 rok, www.oecd.org/dataoecd/35/61/2367580.pdf, stan na dzień 06.07.2011.
 10. www.encyklopedia.pwn.pl, stan na dzień 06.07.2011.
 11. www.fimduszeeuropejskie.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/NSS.aspx, stan na dzień 06. 07. 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-458X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu