BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtyra Bartosz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Grudzień Łukasz (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Rozwój przemysłu piwowarskiego w Polsce w okresie tzw. piwnej rewolucji w latach 2011-2016
The Development of the Beer Industry in Poland During "The Craft Beer Revolution" (2011-2016)
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2017, vol. 31, nr 1, s. 52-67, bibliogr. 31 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Przemiany strukturalne wybranych sektorów gospodarki = Structural Changes in Selected Sectors of the Economy
Słowa kluczowe
Rynek piwa, Browarnictwo, Rozwój przemysłu, Rewolucja przemysłowa
Beer market, Brewing industry, Industry development, Industrial revolution
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Od 2011 roku na rynku piwa w Polsce zauważalne są zmiany będące odzwierciedleniem trendów obserwowanych na świecie, zwłaszcza w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, które polegają na wzroście liczby i produkcji, a tym samym znaczenia w przemyśle piwowarskim, mikrobrowarów - browarów rzemieślniczych, restauracyjnych, kontraktowych. Ich powstanie należy wiązać bezpośrednio nie tyle ze skokiem ilościowym w postaci wzrostu rynku sprzedaży piwa, co ze wzrostem jakościowym. Głównym celem pracy jest przedstawienie rozwoju przemysłu piwowarskiego w Polsce w latach 2011-2016, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska tzw. piwnej rewolucji, czyli wzrostu udziału w rynku tzw. piw rzemieślniczych, w tym rozszerzenia oferty produktowej browarów o nowe style piw dotychczas nieprodukowanych w Polsce na skalę masową. W pracy szczególną uwagę zwrócono na rozkład przestrzenny i tempo zmian zjawiska w podziale na województwa. Podjęto próbę definicji podstawowych, nowych pojęć dotyczących przemysłu piwowarskiego. Przedstawiono genezę, przyczyny i efekty zjawiska oraz samą istotę i przebieg tzw. piwnej rewolucji. Oszacowano jednocześnie jego wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy kraju, w tym przede wszystkim efekty mnożnikowe. W pierwszej części scharakteryzowano rynek piwa w Polsce w latach 2011-2016 (potentaci, produkcja i spożycie piwa), w drugiej natomiast skupiono się na działalności małych i średnich browarów (do 200 tys. hektolitrów produkcji rocznie). Przedstawiona tematyka pracy nie była dotychczas poruszana z punktu widzenia geografii przemysłu, a szczegółowe przestrzenne badania rynku piwa w Polsce odnosiły się jedynie do produkcji największych koncernów piwowarskich w Polsce. Artykuł nawiązuje do kierunku badań geografii piwa (ang. geography of beer), która ma wieloletnie tradycje również na polskim polu badawczym. (abstrakt oryginalny)

Since 2011 on the beer market in Poland we have been observing an interesting trend noticeable earlier in the world, especially in Western Europe and the United States. This tendency manifests itself in the increase in the number and amount of production of the microbreweries industry - craft breweries, brewpubs, collaboration breweries. Their origin should not be connected with quantitative leap in the form of market growth in beer sales, but with an increase of product quality. The main aim of this work is to present the development of the brewing industry in Poland in the years 2011-2016 with a particular emphasis on the phenomenon of the so-called the craft beer revolution. That means a growth in the market of craft beers, including expanding the product portfolio with new styles of beers so far not produced in Poland on a massive scale. In the present paper, particular attention was paid to the spatial distribution, intensity and dynamics of the phenomenon in Poland's regions. The authors attempted to define basic terms that are new to Polish science, which were adapted from the English beer industry. Moreover, the authors present the origins, causes and effects of the phenomenon of "the craft beer revolution". At the same time, the impact of the phenomenon on the socio-economic development in Poland was estimated. This included the multiplier effects. In the first part, the beer market in Poland in 2011-2016 was characterised (main potentates, production and consumption of beer). The second part focuses on small and medium-sized breweries (up to 200,000 hl of production per year). The topic of the article has not been researched from the point of view of geography in Poland yet.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acitelli, T. (2013). The audacity of hops. The History of America's Craft Beer Revolution. Chicago: Chicago Review Press.
 2. Beer Judge Certification Program. Beer Style Guidelines (2016, 17 listopada). Pozyskano z http://www.bjcp.org/docs/2015_Guidelines_Beer.pdf
 3. Boratyńska, L. (2009). Rynek piwa w Polsce i perspektywy jego rozwoju. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 75, 5-13.
 4. Borowska, A. (2009). Przemiany na rynku napojów alkoholowych w Polsce w latach 1990-2007. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 9(24), 15-26.
 5. Brewers Association. Raport (2016, 24 listopada). Pozyskano z https://www.brewersassociation.org/statistics/number-of-breweries/
 6. Carlsberg Polska (2016, 18 grudnia). Pozyskano z www.carlsbergpolska.pl
 7. Carroll, G., Anand, S. (2000). Why the microbrewery movement? Organizational dynamics of resource partitioning in the US brewing industry. The American Journal of Sociology, 106(3), 715-762.
 8. Dostawy na rynek krajowy oraz spożycie niektórych artykułów konsumpcyjnych na 1 mieszkańca (2016, 27 listopada). GUS. Pozyskano z www.stat.gov.pl
 9. Douglas, W.M., O'Neill, M.A. (2012). Craft beer: penetrating a niche market. British Food Journal, 114(7), 899-909.
 10. Elzinga, K.G. (2013). The beer industry. W: J. Brock (red.). The Structure of American Industry. 12th Edition. Long Grove: Waveland Press Inc.
 11. Elzinga, K.G., Tremblay, C.H., Tremblay, V.J. (2015). Craft Beer in the United States: History, Numbers, and Geography. Journal of Wine Economics, 10(3), 242-274.
 12. Fudaliński, J. (2013). Analiza sektora piwowarskiego. W: K. Firlej (red.). Analiza strategiczna wy- branych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 13. Garrett, O. (2011). Craft brewing. W: G. Oliver (red.). The Oxford Companion to Beer. Oksford University Press, 270-271.
 14. Gołaś, Z., Ścibek, M. (2010). Analiza tendencji zmian na polskim rynku piwa. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1(15), 67-80.
 15. Grupa Żywiec (2016, 18 grudnia). Pozyskano z www.grupazywiec.pl
 16. Hindy, S. (2014). The Craft Beer Revolution: How a Band of Microbrewers Is Transforming the World's Favorite Drink. New York: MacMillan.
 17. Hornsey, I.S. (2003). A history of beer and brewing. United Kingdom: The Royal Society of Chemistry.
 18. Huculak, M. (2004a). Przekształcenia własnościowe w przemyśle piwowarskim Polski po 1990 roku. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 7, 71-86.
 19. Huculak, M. (2004b). The spatial consequences of globalisation in European brewing industry. Prace Geograficzne Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 114, 23-35.
 20. Huculak, M. (2006). Procesy współkształtujące globalizację przemysłu piwowarskiego Europy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 8, 152-159.
 21. Huculak, M. (2010) (2016, 21 grudnia). Funkcjonowanie przemysłu piwowarskiego w przestrzeni gospodarczej Polski w okresie transformacji. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, praca doktorska (w opracowaniu).
 22. Kompania Piwowarska (2016, 18 grudnia). Pozyskano z www.kp.pl
 23. Kopeć, M., Mitera, K. (2014). Rozwój piwowarstwa w Polsce w okresie poakcesyjnym. Progess in Economic Sciences, 1, 75-83.
 24. Patterson, M., Hoalst-Pullen, N. (2014). Geography of Beer. Regions, Environment, and Societies. New York/London: Springer Dordrecht Heidelberg.
 25. Piwna Mapa Polski (2016, 18 grudnia) Pozyskano z https://www.google.com/maps/d/vie- wer?hl=en_US&mid=1H53727tGMjmaVg_8KJO9Mm63JJ8
 26. Podeszwa, T. (2015). Browarnictwo rzemieślnicze (craft-brewing) - oddolna aktywność mikro- wytwórców stymulantem rozwoju rynku i samokształcenia w zakresie browarnictwa. Acta Innovations, 15, 61-56.
 27. Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych (2016, 18 grudnia). Pozyskano z http://www.pspd. org.pl/
 28. Raport Agencji Rynku Rolnego: Rynek zbóż w Polsce, 2013 (2016, 17 listopada). Pozyskano z www. arr.gov.pl/data/00321/rynek_zboz_2013_pl.pdf
 29. Rynek piwa w Polsce - smakowe i niszowe piwa coraz bardziej popularne (2014) (2016, 10 września). Pozyskano z https://www.msp.gov.pl/pl/przeksztalcenia/serwisgospodarczy/wiado- moscigospodarcze/28096,Rynek-piwa-w-Polsce-smakowe-i-niszowe-piwa-coraz-bardziej-po- pularne.html
 30. Śmiechowska, M., Wawszczak, S. (2005). Piwo - polski produkt tradycyjny. Towaroznawcze problemy jakości. Polish journal of commodity science, 3, 38-47.
 31. The Contribution made by beer to European Economy. The Brewers of Europe (2016, 10 września). Pozyskano z http://www.brewersofeurope.org/uploads/mycmsfiles/documents/publications/2016/EU_economic_report_2016_web.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24917/20801653.311.4
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu