BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduk Grzegorz (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Postrzeganie Rzeszowa jako marki - wyniki badań
The Perception of Rzeszów as a Brand - Research Findings
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 49, s. 119-128, rys., bibliogr. 7 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Promocja miasta, Wizerunek miasta, Miasto, Marka, Marketing terytorialny
City promotion, City image, City, Brand, Territorial marketing
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M31, M37, M38, M39
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rzeszów
Abstrakt
W artykule zwrócono uwagę na istotną rolę działań służących budowaniu wizerunku marki miejsca w rozwoju jednostek terytorialnych. Przedstawiono specyfikę procesu budowania wartości marki miasta oraz podstawowe pojęcia związane z tym zagadnieniem. Zwrócono uwagę, że głównym uwarunkowaniem skuteczności w zarządzaniu marką miejsca, jest trafne określenie jej tożsamości. Miasto, jako przedmiot działań wizerunkowych, jest obiektem specyficznym. Istnieje ono nie tylko w sensie fizycznym, ale również jako zestaw skojarzeń funkcjonujący w umysłach odbiorców, składających się na jego wizerunek. Zidentyfikowanie aktualnego wizerunku marki miasta wymaga przeprowadzenia odpowiednich badań. Prezentowane wyniki badań własnych dotyczą wizerunku Rzeszowa jako miasta oraz jako marki miejsca. Respondentami w badaniu ankietowym, które przeprowadzono w listopadzie 2015 roku byli mieszkańcy Rzeszowa oraz osoby odwiedzające miasto, a mieszkające na stałe poza jego granicami. Wyniki badania pokazują pozytywny obraz miasta zarówno z perspektywy jego mieszkańców, jak również osób przyjezdnych. Obie grupy badanych nie różniły się istotnie między sobą pod względem dokonywanych ocen. W ogólnym odbiorze Rzeszów jest zadbanym miastem z potencjałem rozwojowym, głównie w takich obszarach jak: gospodarczy, biznesowy i naukowy. Nieco niżej oceniono potencjał turystyczny miasta. Uzyskane wyniki stanowią ważny element diagnozy aktualnej pozycji miasta i tożsamości marki Rzeszów. Mogą one być wykorzystane do oceny skuteczności działań podjętych przez miasto w ramach realizacji strategii marki Rzeszowa oraz jako wytyczne służące skorygowaniu lub sformułowaniu nowych celów strategicznych. (abstrakt oryginalny)

The article draws attention to the importance of place branding in the territorial units development. There were presented the specifics of the process of building the brand value of the city and the basic concepts related to this issue. It was noted that the main factor affecting the effectiveness of a city brand management, is the accuracy in determining its identity. A city, as a subject to image - creating activities is a peculiar and specific item. It exists not only in the physical sense, but also as a set of associations existing in the minds of consumers and all those elements compose the image. Identifying the current brand image requires the city to carry out adequate research. The presented results of the study relate to the image of Rzeszow, as a city and as a city brand. The respondents in the survey, which was conducted in November 2015 were Rzeszow's former residents and visitors to the city, and permanently residing elsewhere. The survey results show a positive image of the city, both from the perspective of its residents as well as those visitors. Both groups of subjects did not differ significantly from each other in terms of assessments carried out. The general perception says that Rzeszow is a neat city with growth potential, mainly in areas such as economics, business and science. The tourist potential of the city was rated slightly lower. The results are an important element in assessing the current position of the city and brand identity of Rzeszow. They can be used to assess the effectiveness of the actions taken by the city as part of the Rzeszow's brand strategy and as guidelines for correcting or formulate new strategic objectives. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aktualizacja Strategii Marki Rzeszowa oraz Programu Promocji Miasta Rzeszowa na lata 2014-2020, www.rzeszow.pl (dostęp: 30.10.2016 r.).
  2. Ashworth G., Kavaratzis M., 2009, Beyond the logo. Brand management for cities, "Journal of Brand Management", Jul/Aug, Vol. 16, Issue 8, https://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2550133
  3. Dinnie K., 2011, City Branding: Theory and Cases, Palgrave Macmillan, New York, https://doi.org/10.1057/9780230294790
  4. Florek M., 2006, Podstawy marketingu terytorialnego, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
  5. Govers R., Go F.M., 2009, Place Branding: Glocal, Virtual and Physical Identities, Imagined and experienced, Palgrave Macmilan, New York, https://doi.org/10.1057/9780230247024
  6. Hajduk G., 2013, Określanie tożsamości marki miasta na przykładzie Rzeszowa [w:] Public relations: nowe trendy, red. Z. Chmielewski, K. Stasiuk-Krajewska, D. Tworzydło, Newsline.
  7. Zavattaro S., 2014, Place Branding through Phases of the Image: Balancing Image and Substance, Springer, https://doi.org/10.1057/9781137394514
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu