BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Harańczyk Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Gospodarka finansowa jednostek terytorialnych Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego wobec nowych wyzwań
Financial Management of Territorial Units of the Functional Urban Area of Krakow Facing New Challenges
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 49, s. 129-148, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Finanse samorządu terytorialnego, Dochody budżetowe, Plan finansowy
Local government, Local government finance, Budget revenue, Financial plan
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H72
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstrakt
Przedmiotem rozważań jest ocena kondycji finansowej jednostek terytorialnych wchodzących w skład Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz określenie możliwości wynikających z perspektywy finansowej 2014-2020. Krakowski Obszar Funkcjonalny został zidentyfikowany w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym (2014-2020) jako delimitacja interwencji w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Podejście to ma na celu wykorzystanie specyficznych potencjałów terytorialnych i likwidację barier w rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Krakowa. Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono ogólną charakterystykę KrOF. Druga część rozwiązuje tytułowy problem opracowania. To tu przeanalizowano dochody budżetowe 15 gmin tworzących KrOF, dochody ze źródeł zagranicznych oraz oceniono kondycję finansową wszystkich jednostek terytorialnych wchodzących do badanego obszaru za lata 2007- 2014. Następnie przedstawiono Indykatywny Plan Finansowy dla woj. małopolskiego - wydatki kwalifikowalne na lata 2014-2020, w którym uwzględniono wydatki na ZIT w województwie. (abstrakt oryginalny)

The subject of the article is to assess the financial condition of the territorial units included in the Krakow Functional Urban Area (FUA of Krakow) and identify opportunities arising from the financial perspective 2014-2020. FUA of Krakow was identified in the Regional Operational Programme of Malopolska (2014-2020) as the delimitation of intervention in the formula of the Integrated Territorial Investment. This approach aims to use the specific territorial potentials and elimination of barriers to the development of a FUA of Krakow. The article consists of two parts. The first presents the general characteristics of FUA of Krakow. The second part solves the problem of the development of the title. In this part it were been analyzed budget revenues of 15 municipalities forming FAU of Krakow, income from foreign sources and assesses the financial condition of all territorial units belonging to the study area for 2007- 2014. This is followed by the Indicative Financing Plan for the Małopolska Voivodship - eligible expenditure for 2014-2020, which takes into account spending on ITI in the region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dylewski M. (red.), Filipiak B., Gorzałczyńska-Koczkodaj M., 2007, Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje, procesy, PWN, Warszawa.
 2. Harańczyk A., 2010, Samorząd terytorialny. Organizacja i gospodarka. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 3. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, 2011, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 4. Kosikowski C., Ruśkowski E., 2008, Finanse publiczne i prawo finansowe, Wolters Kluwer SA, Warszawa.
 5. Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków, 2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 6. Małopolska. Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 2015, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 240/15 Zarządu Województwa Małopolskiego.
 7. Misiąg W., 2015, Finanse samorządowe po 25 latach stan i rekomendacje. BGK, Warszawa.
 8. Owsiak S., 2008, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 9. Owsiak S., 2015, Finanse, PWE, Warszawa.
 10. Patrzałek L., 2009, Finanse lokalne. Wybrane zagadnienia, WSB Poznań, Poznań.
 11. Patrzałek L., 2010, Finanse samorządu terytorialnego, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 12. Piotrowska-Marczak K., 1987, Finanse lokalne w Polsce, PWN, Warszawa.
 13. Ruśkowski E., Salachna J.M., 2014, Finanse publiczne, ODDK sp. z o.o., Gdańsk.
 14. Surówka K., Kosek-Wojnar M., 2007, Podstawy finansów samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa.
 15. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, 2015, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, Kraków.
 16. Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014- 2020, 2007, Kraków.
 17. Uchwała nr 711/15 zarządu województwa małopolskiego z 11 czerwca 2015 r. w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pomiędzy Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 a Instytucją Pośredniczącą - Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska.
 18. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 198).
 19. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1870).
 20. Ustawa z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 217).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu