BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Warwas Izabela (Uniwersytet Łódzki), Wiktorowicz Justyna (Uniwersytet Łódzki), Gzik Monika (Uniwersytet Łódzki; doktorantka)
Tytuł
Badanie opinii i oczekiwań pracowników : studium przypadku uczelni wyższej
Opinion and expectation survey of employees : university case study
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2017, nr 1 (43), s. 85-101, tab., bibliogr. 26 poz.
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Opinia pracowników, Postawy pracowników, Badanie opinii, Pracownicy naukowi, Pracownicy w organizacji, Szkolnictwo wyższe, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Wyniki badań
Employees' opinion, Employee conducts, Opinion research, Academic staff, Employees in the organization, Higher education, Communication in organisation, Research results
Uwagi
Streszcz., summ.
Abstrakt
Współczesne organizacje potrzebują zmotywowanych, zaangażowanych i kreatywnych pracowników. Z myślą o tym, aby przyciągać do organizacji, inspirować do działania oraz zatrzymywać na dłużej, coraz większą uwagę przywiązuje się do badania postaw, opinii, oczekiwań czy satysfakcji zatrudnionych. Badania tego rodzaju wpływają na podnoszenie efektywności komunikowania się, większe włączenie pracowników w proces zarządzania, podniesienie skuteczności stosowanych pakietów motywacyjnych. Mogą być zatem uznane za jeden z kluczowych procesów spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi. W Polsce praktyki takie są domeną głównie przedsięwzięć zorientowanych biznesowo. Celem artykułu jest przedstawienie działań służących budowaniu zaangażowania i włączaniu pracowników w działania pracodawcy oraz wykorzystujących badania ich opinii i oczekiwań na przykładzie instytucji nienastawionej na zysk - jednej z polskich uczelni. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, organisations rely on motivated, committed and creative employees. With this in mind and in order to attract, to inspire and retain them, organisations develop and implement survey concerning of attitudes, opinions, expectations, or employee satisfaction. Research of this kind has the influence on increase in efficiency of communication, greater involvement of employees in the management, improves the effectiveness of the motivation packages. Therefore it might be considered one of the key processes in a coherent human resources management system. In Poland such practices are the domain of mainlybusiness-oriented projects. The aim of the article is to present the implementation of the measures for creating engagement and empowerment basing on the opinion and expectation surveys conducted in the non-profit institution - one of the Polish universities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong, M., (2005), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 2. Blanchard, K., (2012), Przywództwo wyższego stopnia. Blanchard o przywództwie i tworzeniu efektywnych organizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Borkowska, S., (2010), Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji, Warszawa: C.H. Beck.
 4. Borkowska, S., (2012), Skuteczne strategie wynagrodzeń - tworzenie i zastosowanie, Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 5. Brzezińska, E., Paszkowska-Rogacz, A., (2009), Człowiek w firmie. Bez obaw i z ochotą, Warszawa: Difin.
 6. Czubasiewicz, H., Nogalski, B., (2005), Ocenianie motywacji pracowników i satysfakcji z pracy. Analiza przypadku, [W:] A. Pocztowski (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Kraków: Oficyna Ekonomiczna, 504-514.
 7. Denek, K., (2002), Wspieranie i doskonalenie reformy systemu edukacji, "Wychowanie na co Dzień", 1, 4-12.
 8. Januszek, H., (2003), Przeobrażenia w gospodarce i funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Polsce, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 9. Juchnowicz, M., (2010), Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcje, kontrowersje, aplikacje, Warszawa: PWE.
 10. Juchnowicz, M. (red.) (2014), Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy - narzędzia - aplikacje, Warszawa: PWE.
 11. Kanafa-Chmielewska, D., (2012), Umacnianie (Empowerment) - pojęcie i istota, "Współczesne Zarządzanie", 1, 130-140.
 12. Karna, W.J., (2011), Partycypacja w zarządzaniu a jakość usług edukacyjnych, "Współczesne Zarządzanie", 4, 69-79.
 13. Kołodziejczyk-Olczak, I., (2014), Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Wyzwania i problemy, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 14. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (2010), Analiza zasobów kadrowych w uczelniach na poszczególnych kierunkach i wypracowanie zasad etatyzacji, Warszawa.
 15. Moczulska, M., (2011), Bezpośrednia partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Możliwości, przesłanki, uwarunkowania, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 16. Mrzygłód, J., (2004), Badanie satysfakcji pracowników, [W:] T. Rostkowski (red.), Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi, Warszawa: Difin, 183-196.
 17. Pocztowski, A., (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Radosławska, J., (2005), Sondaż opinii pracowników jako instrument wspomagający zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 3-4, 78-79.
 19. Rogozińska-Pawelczyk, A., Kołodziejczyk-Olczak, I., (2008), Niezadowolenie i stres w środowisku pracy źródłem zachwiania równowagi między życiem prywatnym a zawodowym, [W:] C. Sadowska-Snarska (red.), Kierunki działań w Polsce na rzecz równowagi praca - życie - rodzina, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, 106-118.
 20. Rostkowski, T., Sienkiewicz, K., (2003), Badanie opinii pracowniczych, [W:] M. Juchnowicz (red.), Narzędzia i praktyka zzl, Warszawa: Poltext, 189-196.
 21. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. Nr 24, poz. 141.
 22. Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, Dz.U. Nr 79, poz. 550.
 23. Warwas, I., Rogozińska-Pawełczyk, A., (2016), Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 24. Wiktorowicz, J., Warwas, I., (2016), Motywowanie zróżnicowanych zespołów pracowniczych, [W:] J. Wiktorowicz, I. Warwas, M. Kuba, E. Staszewska, P. Woszczyk, A. Stankiewicz, J. Kliombka-Jarzyna, Pokolenia - co się zmienia? Kompendium zarządzania multigeneracyjnego, Warszawa: Wolters Kluwer, 97-116.
 25. Wiley, J.W., (2010), Strategie Employee Surveys, San Francisco, CA: Jossey-Bass.
 26. Ziaja-Guzy, R., (2010), Badanie opinii personelu jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", 3-4,146-153.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.8135
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu