BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szyja Paulina (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
Tytuł
Rola usług w wymianie międzynarodowej na przykładzie Singapuru
The Role of Services in International Trade : the Example of Singapore
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2017, vol. 31, nr 1, s. 108-123, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society
Tytuł własny numeru
Przemiany strukturalne wybranych sektorów gospodarki = Structural Changes in Selected Sectors of the Economy
Słowa kluczowe
Wymiana międzynarodowa, Rynek usług, Studium przypadku
International trade, Services market, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Singapur
Singapore
Abstrakt
Spośród trzech sektorów gospodarki: przemysłu, usług, rolnictwa, najważniejszą rolę odgrywają obecnie usługi. Ich rozwój powoduje szereg zmian nie tylko gospodarczych, ale i społecznych. W rezultacie wpływa na kształtowanie ram rozwojowych poszczególnych państw. Zakres usług, które są eksportowane, oraz ich rodzaje zależą od wielu czynników mających uzasadnienie popytowe, podażowe, a nawet strukturalne. Wpływają one na kształtowanie bilansu wymiany handlowej, zyski przedsiębiorstw, wymianę doświadczeń, rozwój współpracy, potencjał innowacyjny itd. Celem opracowania jest prezentacja roli usług w wymianie międzynarodowej ze wskazaniem ich zróżnicowania przedmiotowego oraz wpływu na zmiany w układach przestrzennych. Metoda badawcza bazuje na analizie danych statystycznych oraz studium przypadku Singapuru. Na podstawie przedstawionych rozważań można sądzić, że w przypadku niektórych państw rozwój eksportu usług może być podyktowany poszukiwaniem nowych przewag konkurencyjnych w sytuacji istnienia pewnych barier rozwojowych (np. terytorialnych lub środowiskowych) i prób ich przezwyciężenia. (abstrakt oryginalny)

Of the three sectors of the economy: industry, services, agriculture, the most important role is played out by services. Their development causes a number of changes, not only economic, but also social. As a result, it influences on the shaping of development framework of each country. The range of services that are exported and their types depend on many factors with demand, supply, or even structural justifications. They influence on the development of the balance of trade, corporate profits, exchange of experiences, development of cooperation, innovation potential, and so on.The aim of the study is to present the role of services in international trade with emphasis on their diversity and the impact of the changes in spatial systems. The test method is based on the analysis of statistical data and case study of Singapore. The considerations allow to point out that in some countries, the development of export services may be dictated by the search for new competitive advantages where there are some barriers (for example territorial or environmental) to development and attempts to overcome them.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alhowaish, A.K. (2014). Does the Service Sector Cause Economic Growth? Empirical Evidence from Saudi Arabia. The Global Studies Journal, 7.
 2. Bank Światowy (2016, 18 grudnia). Pozyskano z http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS; http://data.worldbank.org/indicator/NV.AGR.TOTL.ZS; http://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.TOTL.ZS
 3. BLS Information, Glossary (2017, 5 lutego). Pozyskano z https://www.bls.gov/bls/glossary.htm#S
 4. Department of Statistics Singapore (2016, 3 grudnia). Pozyskano z http://www.singstat.gov.sg/docs/default-source/default-documentlibrary/publications/publications_and_papers/international_trade/int-trade2014.pdf (Singapore's International Trade In Services 2014); http://www.singstat.gov.sg/statistics/latest-data
 5. Economic development (2016, 15 grudnia). Pozyskano z http://www.tianjinecocity.gov.sg/col_economic.htm
 6. ENVIRONMENT CONTROL EQUIPMENT (2017, 5 lutego). Pozyskano z http://2016.export.gov/singapore/doingbusinessinsingapore/leadingindustrysectors/index.asp#P502_42131
 7. EUROSTAT (2008). NACE Rev. 2. Statistical classification of economic activities in the EuropeanCommunity. Pozyskano z http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902521/KSRA- -015-EN.PDF
 8. Gara, A. (2016, 14 grudnia). The World's Largest Banks In 2016: China Keeps Top Three Spots But JPMorgan Rises. Pozyskano z http://www.forbes.com/sites/antoinegara/2016/05/25/ the-worlds-largest-banks-in-2016-china-keeps-top-three-spots-but-jpmorgan-rises/#-3c2ae1976230
 9. General Agreement on Trade In Services (1995) (2016, 16 listopada). Pozyskano z https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats.pdf
 10. Ghesquiere, H. (2007). Singapore's Success. Engineering Economic Growth. Singapore: Thomson.
 11. HSBC. Nasza Firma (2016, 14 grudnia). Pozyskano z http://www.about.hsbc.pl/pl-pl/our-company
 12. I-TIP Services (2016, 18 grudnia). Pozyskano z http://i-tip.wto.org/services/Search.aspx
 13. Kay, D.L., Pratt, J.E., Warner, M.E. (2007). Role of Services in Regional Economy Growth. Growth and Change, 38(3), 419-442.
 14. Monetary Authority of Singapore (2016, 15 grudnia). Types of Institutions. Pozyskano z http://www.mas.gov.sg/singapore-financial-centre/types-of-institutions.aspx
 15. Mroczek, A. (2009). Centra usług wyższego rzędu w aglomeracjach Polski na tle Unii Europejskiej i świata. W: S. Miklaszewski, E. Molendowski (red.). Gospodarka światowa w warunkach globalizacji i regionalizacji rynków. Warszawa: Difin, 196-216.
 16. Noland, M., Park, D., Estrada, G. B. (2013). Can a Growing Services Sector Renew Asia's Economic Growth? Asia Pacyfic Issues, 109.
 17. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584).
 18. OECD (2016, 5 lutego). Glossary of Statistical Terms. Pozyskano z https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2435
 19. Rogoziński, K. (2012). Definicja usługi i to, co poniżej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego,722(95), 11-25.
 20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885).
 21. Rynarzewski, T., Zielińska-Głębocka, A. (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
 22. Stern, R.M., Hoekman, B.M. (1987). Issues and data needs for GATT negotiations on services. The World Economy, 10, 39-60.
 23. Stoma, M. (2012). Usługa jako kluczowy produkt współczesnego rynku - charakterystyka rynku usług w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat. Zeszyty Naukowe Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 120, 125-144.
 24. WB (2002) (2016, 18 grudnia). Global economic Prospects and the Developing Countries. Pozyskano z http://documents.worldbank.org/curated/en/285571468337817024/310436360_20050012014722/additional/multi0page.pdf.
 25. Welsum, D., van (2003) (2016, 16 listopada). International Trade In Services: Issues and Concepts. Pozyskano z http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.200.7797&rep=rep1&type=pdf
 26. Williams, M. (2009). The Lion City and the Fragrant Harbor: The Political Economy of competition policy in Singapore and Hong Kong compared, Antitrust Bulletin, 54(3), 517-577.
 27. World Bank (2016, 16 listopada). World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files. Pozyskano z http://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TETC.ZS
 28. WTO (2015) (2016, 3 grudnia). International Trade Statistics 2015. Special focus: World trade and the WTO: 199-2014. Pozyskano z https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2015_e/its2015_ e.pdf
 29. Yong Soon, T., Tung Jean, L., Tan, K. (2009). Clean, Green and Blue. Singapore's Journey Towards Environmental and Water Sustainability. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
 30. Zhao, X. (2013). Shanghai's potential to become an international financial center. Journal of Academic Studies, 15(58), 19-44.
 31. Zioło, Z. (2013). Rola przemysłu i usług w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy. W: Z. Zioło, T. Rachwał. Funkcje przemysłu i usług w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24917/20801653.311.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu