BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pachura Piotr (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Identyfikacja relacji organizacyjnych w kontekście ontologii przestrzeni
The identification of organizational relations in a context of ontology of space
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 41-52, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Organizacja, Organizacje sieciowe, Sieci zależności
Organisation, Network organisations, Dependency networks
Abstrakt
Punktem wyjścia i główną motywacją do przygotowania niniejszego artykułu była obserwacja, iż w polskiej oraz światowej literaturze naukowej występuje stosunkowo niewielka liczba publikacji poświęconych analizie problematyki przestrzeni w jej ontologicznym rozumieniu, a odnoszących się jednocześnie do wyzwań stojących przed zarządzaniem organizacjami. Celem artykułu jest przyczynek do konceptualizacji zagadnienia przestrzeni w kontekście identyfikacji zespołów relacji organizacji. Identyfikacje zespołów relacji organizacyjnych przeprowadzono na podstawie zastosowania autorskiego modelu "diamentu przestrzeni", opisującego główne wymiary przestrzenności z punku widzenia funkcjonowania organizacji. Wynikiem badań jest określenie zespołów relacji w czterech wymiarach: relacji w przestrzeni organizacji, relacji w przestrzeni glokalnej, relacji w przestrzeni topicznej oraz zespół relacji w cyberprzestrzeni.(abstrakt oryginalny)

The starting point and the main motivation for this article preparation was an observation that in the Polish and world scientific literature is the relatively low number of publications devoted to the analysis of the problems of space in its ontological meaning, and both relating to the challenges facing the management of organizations. The aim of the article is a contribution to the conceptualization of the space issues in the context of identifying groups of organizational relations. This identification of organizational relations was based on an implemantation of model of "Diamond space", describing the main dimensions of spatiality from the point of view of the organization. The result of the research is identyfication relationships in four dimensions: relationships in organizational space, relationships in the global space, relations in contextual space and relationships in cyberspace.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Pachura P, O przestrzeni w zarządzaniu. Studium metodologiczne, PWN, Warszawa 2016.
 2. Bathelt H., Glückler J., Resources in economic geography: From substantive concepts towards a relational perspective, "Environment and Planning A" 2005, No. 37.
 3. Bathelt H. H., Glückler J., Toward a Relational Economic Geography, "Journal of Economic Geography" 2003, Vol. 3.
 4. Garretsen H., Martin R., Rethinking (New) Economic Geography Models: taking Geography and History more seriously, "Spatial Economic Analysis" 2010, No. 5.
 5. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym, Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 6. Czakon W. O ograniczeniach strukturalizmu w badaniach sieci międzyorganizacyjnych, "Organizacja i Kierowanie" 2014, nr 1A (159).
 7. Bratnicki M., Przedsiębiorczość organizacyjna: Orientacja, dynamiczna zdolność i kontekst, [w:] Rozwój szkoły zasobowej zarządzania strategicznego, Krupski R. (red.), Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Seria: Zarządzanie, Wałbrzych 2011.
 8. Suszyński C., Współtworzenie wartości jako proces przesuwający granice organizacji i zarządzania, [w:] Granice zarządzania, Romanowska M., Cygler J. (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 9. Koźmiński A. K., Latusek-Jurczak D. (red.), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014.
 10. Lichtarski J., Współdziałanie gospodarcze przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1993.
 11. Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., Organizacyjne uczenie się w perspektywie relacji międzyorganizacyjnych, [w:] Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Koźmiński A., Latusek-Jurczak D, (red.), Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014.
 12. Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B., Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwanie dla teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012.
 13. Stachowicz J., Presja innowacji w zarządzaniu: w kierunku nowego paradygmatu organizacyjnego zarządzania, [w:] Współczesne kierunki rozwoju nauk o zarządzaniu, Rokita J. (red.), Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Katowice 2008.
 14. Czakon W., Zarządzanie międzyorganizacyjne jako kompetencja przedsiębiorstwa, [w:] Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Koźmiński A., Latusek- -Jurczak D, (red.), Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014.
 15. Zakrzewska-Bielawska A., Potencjał relacyjny a innowacyjność przedsiębiorstwa - w kierunku open innovation, "Management Forum" 2016, Vol. 4, No. 1, pp. 3-10.
 16. Zakrzewska-Bielawska A., Tworzenie i apropriacja wartości jako cel strategii relacyjnej przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 444, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Wrocław 2016, s. 609-622.
 17. Krzyworzeka P., Jemielniak D., Władza w międzyorganizacyjnych relacjach, międzyorganizacyjnych [w:] Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Koźmiński A., Latusek-Jurczak D, (red.), Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2014.
 18. Olesiński Z., Paradygmat sieciowy w nauce organizacji i zarządzania [w:] Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych; współpraca - kooperacja - sieci, Borowiecki R., Rojek T. (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2014.
 19. Sułkowski Ł, Mosty zamiast murów - integracja nauki wokół nowych pól badawczych, "Organizacja i Kierowanie" 2008, nr 2 (132).
 20. Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 21. Sudoł S., Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie" 2014, nr 1 (161).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu