BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbanowska-Sojkin Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wybory strategiczne - u podstaw "bezwładności" przedsiębiorstw w warunkach niepewności
Strategic choices at the basis of corporate "inertia" in environmental uncertainty
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 53-64, rys., bibliogr. 28 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Niepewność, Przedsiębiorstwo, Decyzje strategiczne
Uncertainty, Enterprises, Strategic decisions
Abstrakt
Szczególnym przedmiotem zainteresowania badaczy powinna być przyszłość otoczenia i podmiotów w nim działających. Dla dalszych rozważań ważne są stwierdzenia wskazujące na konsekwencje warunków niepewności dla rozwoju przedsiębiorstw. Przedmiotem opracowania, wbrew dominującemu w literaturze z zakresu zarządzania strategicznego, są fundamenty koncepcyjne wyborów strategicznych indukujące stan nieelastyczności, swoistej bezwładności. Celem jest rozważenie zasadności wykorzystania koncepcji "ścieżki zależności" określanej także mianem "samoograniczającej" lub "samowarunkującej" do wyjaśniania utrwalania i "zamykania" (lock-in) sposobów działania w fundamentalnym zakresie. Analiza teoretycznych aspektów dowodzi znaczącego znaczenia podejścia ewolucyjnego i relacji.(abstrakt oryginalny)

The future of the environment and the entities acting therein should be of special interest to researchers. It is crucial to refer to statements indicating what the consequences of uncertainty are for the development of companies. Contrary to a popular view that can be found in the literature on strategic management, the present article is focused on the conceptual foundations of strategic choices which induce a state of inelasticity, a specific inertia. The aim of the article is to consider the adequacy of using the concept of path dependence to explain how the ways of acting get fixed and locked-in on a fundamental level. An analysis of the theoretical aspects suggests a considerable importance of the relation and evolutionary approach.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackermann R., Pfadabhängigkeitstheorie als Erklärungsansatz unternehmerischen Entwicklungprozesse [in:] G. Schreyögg, J. Sydow, Strategische Prozesse und Pfade, Managementforschung, Wiesbaden 2003.
 2. Barney J. B., Clark D. N., Resource-based Theory. Creating and Sustaining Competitive Advantage, Oxford University Press, New York 2007.
 3. Beckert J., Zukunftspraktiken in Organisationen, Kommentär zum Beitrag von Koch/ Krämer/Reckwitz/Wenzel "Zum Umgang mit Zukunft in Organisationen - eine praxistheoretische Perspektive", "Managementforschung" 2016, Nr 26 (1).
 4. Beckert J., Imagined Futures Expectations and Capitalist Dynamics Cambridge, Harvard University Press, Harvard 2016.
 5. Beyer J., Pfadabhängigkeit ist nicht gleich Pfadabhängigkeit. Wieder den impliziten Konservatismus eines gängigen Konzepts, Zeitschrift fűr Soziologie, Verlag Stuttgart, Jg. 34, Heft 1 Februar 2005.
 6. Burmann Ch., Strategische Flexibilität und Strategiewechsel als Determinanten des Unternehmenswertes, DUV & Gabler, 2002.
 7. Burmann Ch., Freiling J., Hülsmann M., Neue Perspektiven des Strategischen Kompetenz- Managements, Springer, Wiesbaden 2006.
 8. Dobusch L., Kaskaden der Komplementarität: Pfadabhängigkeit organisationaler und technischer Strukturen, "Zeitschrift fűr betriebswirtschaftliche Forschung" 2010, Sonderheft, Nr 62.
 9. Fojcik T., Ambidextrie und Unternehmenserfolg bei einem diskontinuierlichen Wandel, Springer Gabler, Duisburg - Essen 2014.
 10. Gabriel J., Der wissenschaftiche Umgang mit Zukunft, Springer VS, 2013.
 11. Giddens A., Stanowienie społeczeństwa, Zarys teorii strukturacji, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 12. Koch J., Kramer H., Reckwitz A., Wenzel M., Zum Umgang mit Zukunft in Organisationen- eine praxistheoretische Perspekitive, "Managementforschung" 2016, Nr. 26 (1).
 13. Mayer J. W., Rowan B., Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony, "American Journal Of Sociology" 1977, No. 83.
 14. Meyer U., Schubert C., Die Konstitution technologischer Pfade Uberlegungen jenseits der Dichotomie von Pfadabhängigkeit und Pfadkreation, TUTS-WP-6-2005.
 15. Mintzberg H., The Rise and Fall of Strategic Planning: Reconceiving Roles for Planning, Plans, Planners, Free Press, New York 1994.
 16. Ordonez L. D., Schweitzer M. D., Galińsky A. D., Bazerman M. H., Goals gone wild: The systematic side effects of overprescribing goal setting, "Academy of Management Perspectives 2009, No. 23.
 17. Ortmann G., Organisation, Strategie, Responsivitat, Strategieformation als responsive Strukturation, [in:] Schreyögg G., Conrad D., Organisation und Strategie, Springer, Wiesbaden 2010.
 18. Ortmann G., Sydow J., Strategie und Strukturation, Strategisches Management von Unternehmen, Netzwerken und Konzernen, Springer Gabler, Wiesbaden 2001.
 19. Reiling J., Laudien S. M., Kognitiv bedingte Lerndefizite als Ursache unternehmerischen Scheiterns, [in:] Wertschöpfungskompetenz und Unternehmertum, Pechlaner H., Doepfer B. C. (eds.). Springer Gabler, Wiesbaden 2014.
 20. Robert M., Nowe myślenie strategiczne, MAT Biznes, Warszawa 2006.
 21. Schreyögg G., Sydow J., Koch J., Organisatorische Pfade - Von der Pfadabhangigkeit zur Pfadekreation?, Managmentforschung 13, Gabler Verlag, Wiesbaden 2003.
 22. Slatter S., Lovett D., Corporate Turnaround, Penguin Books, London 1999.
 23. Stańczyk-Hugiet E., Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 24. Sydow J., Schreyögg G., Koch J., Organizational Path Dependence. Opening The Black Box, "Academy of Management Review" 2009, Vol. 34, No. 4.
 25. Sydow J., Wirth C., Organisation und Strukturation, Organisationssoziologie, Springer, Wiesbaden 2014
 26. Tecce D. J., Pisano G., Shuen A., Dynamic capabilities and strategic management, "Strategic Management Journal" 1997, Vol. 18, No. 7.
 27. Tecce D. J., Explicating dynamic capabilities the nature and microfoundations of (sustainable) enterprise performance, "Strategic Management Journal" 2007, Vol. 28, Issue 13.
 28. Tsoukas H., Shepard J., Managing the Future: Foresight in the Knowledge Economy, Wiley- -Blackwell, Malden, MA 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu