BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dujak Davor (Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Croatia), Zdziarska Martyna (Institute of Logistics and Warehousing in Poznan, Poland), Koliński Adam (Poznan School of Logistics)
Tytuł
GLN Standard as a Facilitator of Physical Location Identification within Process of Distribution
Standard GLN usprawniający identyfikowanie fizycznej lokalizacji w procesach dystrybucyjnych
Der GLN-Standard zur Vervollkommnung der Verfolgung Physischer Lokalisationen in Distributionsprozessen
Źródło
LogForum, 2017, vol. 13, nr 3, s. 247-261, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Dystrybucja, Standardy
Distribution, Standards
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Dystrybucja z punktu widzenia przedsiębiorstwa jest to taki zespół decyzji i czynności, który pozwoli na dostarczenie właściwych produktów, w odpowiednim miejscu i czasie, zgodnie z oczekiwaniami klientów. Jest to proces, który generuje znaczne koszty, ale równocześnie sprawnie realizowany w dużej mierze wpływa na pozytywne postrzeganie firmy. W trakcie realizacji przez ILiM, prac badawczych związanych z optymalizacją sieci dystrybucji oraz projektów doradczych dla przedsiębiorstw w tym zakresie, zdiagnozowano wysokie znaczenie prawidłowego znakowania fizycznych lokalizacji, stanowiących ogniwa łańcuchów dostaw dla optymalizacji procesów transportowych. Poszczególne przedsiębiorstwa we własnym zakresie dokonują geokodowania lokalizacji magazynów własnych oraz lokalizacji swoich kontrahentów (dostawców, klientów), jednakże brak standaryzacji w tym zakresie powoduje opóźnienia w realizacji dostaw związane z problemami dotarcia do właściwych destynacji. Co więcej, współpracujące przedsiębiorstwa nie mają precyzyjnej wskazówki o warunkach funkcjonowania poszczególnych lokalizacji np. okna czasowe działania obiektu, akceptowane jednostki logistyczne w przyjęciach, obsługiwane środki transportu etc. Brak tych informacji generuje dodatkowe koszty związane z ponowną obsługą danego punktu, jak również koszty utraconej korzyści za brak towaru na czas. Rozwiązaniem tego problemu zdaje się być wdrożenie na szeroką skalę standardu GS1 jakim jest Globalny Numer Lokalizacji (GLN), który dzięki szerokiej bazie informacji będzie wspomagać procesy dystrybucyjne.
Metody: Wyniki ankiet wśród polskich przedsiębiorstw przeprowadzonych w II półroczu 2016 roku, świadczą o niezadowalającym stopniu realizacji procesów transportowych, wynikających z nieprawidłowego lub nieścisłego opisu lokalizacji, a co za tym idzie, znacznej ilości błędów w dostawach. W związku z tym przeprowadzono badania literaturowe oraz przeanalizowano studia przypadków wskazujące na możliwość wykorzystania standardu GLN w celu identyfikowania fizycznej lokalizacji i wykazania perspektywy wdrożenia go w branży TSL.
Wyniki: Wynikiem prac jest analiza obecnej sytuacji i problemów związanych z identyfikacją fizycznych lokalizacji w procesie dystrybucji oraz opis potrzeb informacyjnych dla branży TSL. Przedstawiono silne i słabe strony standardu GLN oraz możliwości i zagrożenia wynikające z jego wdrożenia w logistyce. Dodatkowo opracowano model biznesowy, którego głównym aspektem jest propozycja wartości i korzyści płynących dla interesariuszy w procesach dystrybucyjnych.
Wnioski: Możliwość wdrożenia standardu GS1 w logistyce, pomimo licznych odniesień literaturowych i realnych potrzeb biznesu, wciąż jest niejednoznacznie zdefiniowana. W związku z tym w niniejszym artykule skoncentrowano się na prezentacji koncepcji wykorzystania standardu GLN w celu poprawy identyfikacji fizycznej oraz unifikacji opisów lokalizacji. Poniższe opracowanie skutkowało stworzeniem narzędzia, realizującego założone funkcjonalności (w kontekście dostarczania informacji o fizycznej lokalizacji) w praktyce biznesowej. (abstrakt oryginalny)

Background: Distribution, from the business point of view, is a set of decisions and actions that will provide the right products at the right time and place, in line with customer expectations. It is a process that generates significant cost, but also effectively implemented, significantly affects the positive perception of the company. Institute of Logistics and Warehousing (IliM), based on the research results related to the optimization of the distribution network and consulting projects for companies, indicates the high importance of the correct description of the physical location within the supply chains in order to make transport processes more effective. Individual companies work on their own geocoding of warehouse locations and location of their business partners (suppliers, customers), but the lack of standardization in this area causes delays related to delivery problems with reaching the right destination. Furthermore, the cooperating companies do not have a precise indication of the operating conditions of each location, e.g. Time windows of the plant, logistic units accepted at parties, supported transport etc. Lack of this information generates additional costs associated with re-operation and the costs of lost benefits for the lack of goods on time. The solution to this problem seems to be a wide-scale implementation of GS1 standard which is the Global Location Number (GLN), that, thanks to a broad base of information will assist the distribution processes.
Material and methods: The results of survey conducted among Polish companies in the second half of 2016 indicate an unsatisfactory degree of implementation of the transport processes, resulting from incorrect or inaccurate description of the location, and thus, a significant number of errors in deliveries. Accordingly, authors studied literature and examined case studies indicating the possibility of using GLN standard to identify the physical location and to show the perspective of its implementation in the TSL industry.
Results: Result of the work is an analysis of the current situation and problems associated with an identification of physical locations in the distribution process and the description of the information needs of the TSL industry. Shows strengths and weaknesses of the GLN standard and opportunities and threats arising from its implementation in logistics. In addition, authors developed a business model that main aspect is the value proposition and benefits for stakeholders in the processes of distribution.
Conclusions: The ability to implement GS1 standards in logistics, despite numerous references to literature and the real needs of business, it is still ambiguously defined. Therefore, in this article authors focus on the concept of using GLN standard to improve an identification and unification of description of physical location. This study resulted in the development of tool implementing founded functionality (in the context of providing information about the physical location) in business practice. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczak M., Domanski R., Hadas L., Cyplik P., 2016. The integration between production-logistics system and its task environment-chosen aspects. IFACPapersOnLine, 49(12), 656-661, http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2016.07.771
 2. Bigaj Z., Koliński A., 2017, The analysis of the effectiveness of the cold supply chain with the use of mobile technology. LogForum, 13, 1, 77-90, http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2017.1.7
 3. Bottani E., Montanari R., Volpi A., 2010. The impact of RFID and EPC network on the bullwhip effect in the Italian FMCG supply chain. International Journal of Production Economics, 124(2), 426-432, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.12.005
 4. Bowersox D., Closs D., Cooper B., 2010, Supply Chain Logistics Management (Third Edition izd.). New York: McGraw-Hill Irwin.
 5. Cyplik P., Hadas L., Adamczak M., Domanski R., Kupczyk M., Pruska Z., 2014. Measuring the level of integration in a sustainable supply chain. IFAC Proceedings Volumes, 47(3), 4465-4470, http://dx.doi.org/10.3182/20140824-6-ZA-1003.01907
 6. Dujak D., Šantorić I., Tomašević V., 2011. Implementacija RFID tehnologije u logističke i supply chain aktivnosti maloprodaje /Implemetation of RFID technology into logistics and supply chain activity of retailing, IN: Poslovna logistika u suvremenom menadžmentu - XI. Scientific meeting with international participation, Segetlija Z., Karić M., Barković D., Runzheimer B., Laroque C., Ljubić F., Lamza-Maronić M., Mulej M., Novak N., Potočan V., Turkalj Ž.(Ed.); Faculty of Economics in Osijek; Osijek; 259-277.
 7. Eisenhardt K., Graebner M., 2007. Theory building from cases: opportunities and challenges, Academy of Management Journal 50 (1), 25-32, http://dx.doi.org/10.5465/AMJ.2007.24160888
 8. Golinska P., Fertsch M., Pawlewski P., 2011 Production flow control in the automotive industry-quick scan approach. International Journal of Production Research, 49(14), 4335-4351, http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2010.536180
 9. Liu H., Wei S., Ke W., Wei K.K., Hua Z., 2016a. The configuration between supply chain integration and information technology competency: A resource orchestration perspective. Journal of Operations Management, 44, 13-29, http://dx.doi.org/10.1016/j.jom.2016.03.009
 10. Maiga A.S., Nilsson A., Ax C., 2015. Relationships between internal and external information systems integration, cost and quality performance, and firm profitability. International Journal of Production Economics, 169, 422-434, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.08.030
 11. Nakatani K., Chuang T.T., Zhou D. 2006. Data synchronization technology: standards, business values and implications. Communications of the Association for Information Systems, 17(1), 44.
 12. Nam T., Yeom K., 2011. Business-aware framework for supporting RFID-enabled applications in EPC Network. Journal of Network and Computer Applications, 34(3), 958-971, http://dx.doi.org/10.1016/j.jnca.2010.04.021
 13. Ramos A., Lazaro A., Girbau D., Villarino R., 2016. RFID and Wireless Sensors using Ultra-Wideband Technology. Elsevier.
 14. Ross D.F., 2011. The Introduction to Supply Chain Management Technologies 2nd Edition, Boca Raton, FL, United States of America: CRC Press, Taylor & Francis Group.
 15. Rushton A., Croucher P., Baker P., 2010. The Handbook of Logistics and Distribution Management, 4th Edition, London: The Chartered Institute of Logistics and Transport UK, Kogan Page.
 16. Shapiro J.F., 2007. Modeling the Supply Chain, 2nd Edition. Duxbuty: Thompson Brooks/Cole.
 17. Shi X., Chan S., 2007. Information Systems and Information Technologies for Supply Chain Management. in Waters, D. & Waters, D. (Ed.), Global Logistics - New Directions in Supply Chain Management, 5th Edition, The Chartered Institute of Logistics and Transport, Kogan Page Limited, 177-196.
 18. Silva R.S., Carvalho M.F., 2013. Evaluation of Information Integration in Supply Chain: A Case Study of Automotive Sector. IFAC Proceedings Volumes, 46(24), 65-70, http://dx.doi.org/10.3182/20130911-3-BR-3021.00042
 19. Sliwczynski B., Hajdul M., Golinska P. 2012. Standards for transport data exchange in the supply chain-pilot studies. In: KES International Symposium on Agent and Multi-Agent Systems: Technologies and Applications. Springer Berlin Heidelberg, 586-594, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-30947-2_63
 20. Wong C.W., Lai K.H., Cheng T.C.E., Lun Y.V., 2015. The role of IT-enabled collaborative decision making in interorganizational information integration to improve customer service performance. International Journal of Production Economics, 159, 56-65, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.02.019
 21. Yin R.K., 2009, Case Study Research. Design and Methods, SAGE Publications, Thousand Oaks.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu