BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wagener Norbert (Wagener & Herbst Management Consultants GmbH)
Tytuł
Intermodal Logistics Centres and Freight Corridors - Concepts and Trends
Intermodalne centra logistyczne i korytarze transportowe - koncepcje i trendy
Intermodale Logistikzentren und Trasportkorridore - Konzepte und Trends
Źródło
LogForum, 2017, vol. 13, nr 3, s. 273-283, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Centra logistyczne, Korytarz transportowy, Transport intermodalny, Transport multimodalny
Logistic centres, Transport coridor, Intermodal transport, Multimodal transport
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Rozwój międzynarodowych korytarzy transportowych, typu Trans European Network oraz nowych korytarzy kolejowych i wewnątrzkrajowych w Azji i Afryce, wymaga istnienia efektywnych centrów logistycznych wzdłuż tych korytarzy, służących jako intermodalne interfejsy, dostarczające całej palety usług logistycznych. Definicja pojęcia centrum logistycznego jest różna w różnych krajach i obejmuje różne funkcjonalności. Lokalizacje są wybierane często przypadkowo i kształtowane przez działalność gospodarczą, szczególnie w dynamicznie i mniej uregulowanych dopiero powstających gospodarkach. Szczególnie koncepcja wioski transportowej jako typu centrum logistycznego ma duży wpływ na regionalny rozwój i służy jako generator ładunków dla korytarzy transportowych. Poznanie głównych zasad tworzenie i funkcjonowanie wiosek transportowych wpływa na efektywność centrów logistycznych zlokalizowanych wzdłuż korytarzy transportowych.
Metody: W oparciu o przegląd literatury, poddano dyskusji ogólną i hierarchiczną definicję centrów logistycznych. Przedyskutowano wybór lokalizacji, wyzwania i koncepcje zasad prawnych oraz biznesowy i finansowy model w oparciu o doświadczenia w rozwoju centrów logistycznych w kilku krajach, szczególnie w Niemczech oraz Litwie.
Wyniki i wnioski: Odnośnie definicji centrum logistycznego zastosowano hierarchiczną definicję, która obejmuje różnie poziomy centrum logistycznego w zależności o zakresu wartości dodanej oraz funkcjonalności. Ogólnymi zasadami rozwoju wiosek transportowych są: aktywna rola państwa, planowanie odgórne, obiektowe szukani lokalizacji, uczestnictwo i współpraca różnych współudziałowców w modelu biznesowym oraz schemat stopniowy finansowania. Podstawowymi trendami przyszłości rozwoju wiosek transportowych jest digitalizacja łańcuchów dostaw, zastosowanie nowych intermodalnych technologii oraz innowacyjnych telepatycznych systemów, rozwiązań o niskiej emisji oraz elektro-mobilnych, w szczególności w połączeniu z logistyką miejską oraz we współpracy z wioskami transportowymi. (abstrakt oryginalny)

Background: The development of international freight corridors, as the Trans European Network and new rail and inland shipping corridors in Asia and Africa, require efficient logistics centres along these corridors which serve as intermodal interfaces and provide a variety of different logistics service functions. The definition of the term logistics centre differs between countries and implies different functionalities. Locations are often selected randomly and business models are opportunity driven, especially in highly dynamic and less regulated new emerging economies. In particular Freight Villages as a special form of logistics centres have a high impact on regional development and serve as cargo generator for freight corridors. Consideration of general principles how to establish Freight Villages could improve the effectiveness of these logistics centres along freight corridors.
Methods: Based on a literature review a comprehensive and hierarchical definition of logistics centres will be discussed and applied. From experiences in the development of logistics centres in several countries, especially in Germany and Lithuania, challenges and concepts concerning regulatory framework, determination of location and business and financing models are discussed.
Results: Concerning the definition of logistics centres a hierarchical definition is applied which comprises different levels of logistics centres depending on the scope of the value adding and the functionality. As general principles for the development of Freight Villages the active role of the state, master planning, objective location finding, participation and co-operation of different stakeholders in the business model and a stepwise scheme for financing are introduced. Major trends for the future development of Freight Villages are the digitalization of supply chains, the application of new intermodal technologies and of innovative telematics systems, solutions for low emission and electro mobility, especially in connection with city logistics, and the collaboration of Freight Villages. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Europlatforms, 2015. Europlatforms - Corporate Presentation. Available at: http://www.europlatforms.eu/wpcontent/uploads/2016/01/Corporate-Presentation-2015-Europlatforms-Final_20151229.pdf [Access 31.01.2017].
 2. Galloni G., 2006. Letter to EC referring: High Level Group on the Extension of Major trans-European Transport Axes to the Neighbouring Countries - Public Consultation. Available at: http://ec.europa.eu/ten/transport/external_dimension/hlg/2006_02_17_tent_consultation/doc/stakeholders_contributions/freight/03europlatforms.pdf [Access 31.01.2017].
 3. Grey E., 2016. Improved access for Ethiopia: opening the Addis Ababa-Djibouti line. Available at: http://www.railwaytechnology.com/features/featureimprovedaccess-for-ethiopia-opening-the-addisababa-djibouti-line-4836968/ [Acces 31.01.2017].
 4. Higgins C., Ferguson M., Kanaroglou P., 2012. Varieties of Logistics Centres: Developing a standardized Typology and Hierarchy. Transportation Research Record, 12, 9-18.
 5. Interporto Bologna, 2013. Services for the community. Available at: http://www.interporto.it/serviziCategoria.asp?tipo=1 [Acces 18.2.2017].
 6. LUB ISL, 2010. Effekte der Güterverkehrszentren (GVZ) in Deutschland, Berlin: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.
 7. Nguyen L., Notteboom T., 2016. A Multi-Criteria Approach to Dry Port Location in Developing Economies with Application to Vietnam. The Asian Journal of Shipping and Logistics, 32(1), 23-32.
 8. Notteboom T., Rodrigue J.-P., 2009. Inland Terminals within North American and European. Transport and Communications Bulletin for Asia and the Pacific, 78, 1-39.
 9. Port of Rotterdam, 2015. Inlandlinks. Available at: https://www.inlandlinks.eu/en [Access 18.02.2017].
 10. Rail Net Europe, 2016. Rail Freight Corridors. Available at: http://www.rne.eu/rfccorridors [Access 31.01.2017].
 11. Railway Technology.com, 2017. Eastern Dedicated Freight Corridor (EDFC), India. Available at: http://www.railwaytechnology.com/projects/eastern-dedicatedfreight-corridor-edfc/ [Access 31.012017].
 12. RB Rail AS, 2017. Open Competition "Study on Rail Baltic /Rail Baltica section "Polish / Lithuanian state border - Kaunas - RRT Palemonas". Available at: http://railbaltica.org/en/procurement-17 [Access 18.02.2017].
 13. RFC 4, 2012. Rail Freight Corridor 4. Available at: http://www.adfersit.pt/div_tematica/Ref%2055.pdf [Access 27.02.2017].
 14. Senatskanzlei Berlin, 2016. Berliner Energieund Klimaschutzprogramm 2030 - Fahrplan für den Weg zur Klimaneutralität bis 2050. Available at: https://www.berlin.de/rbmskzl/aktuelles/pressemitteilungen/2016/pressemitteilung.485168.php [Access 18.02.2017].
 15. Technology.com, R., 2017. North-South Railway Line, Saudi Arabia. Available at: http://www.railway-technology.com/projects/northsouthraailwayli/ [Access 31.01.2017].
 16. Wagener C., 2011. Rail Baltica - Chance for the East-West railway transport (Essay), Bremen: DAV Deutsche Außenhandelsund Verkehrsakademie.
 17. Wagener N., 2014. Intermodal Transport in Europe - Opportunities through innovation. Logforum, 4, 371 - 382.
 18. Webb J., 2017. The New Silk Road: China Launches Beijing-London Freight Train Route. Available at: https://www.forbes.com/sites/jwebb/2017/01/03/the-new-silk-road-china-launchesbeijing-london-freight-trainroute/#4b2ed0041f13 [Access 26.02.2017].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2017.3.3
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu