BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozera Agnieszka (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Stanisławska Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Głowicka-Wołoszyn Romana (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Financial Security of Polish Households
Bezpieczeństwo finansowe Polskich gospodarstw domowych
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 3 (41), s. 319-328, rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo finansowe, Oszczędności gospodarstw domowych
Financial security, Household savings
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Bezpieczeństwo finansowe gospodarstw domowych jest szczególnie istotne z punktu widzenia możliwości zaspokojenia potrzeb wspólnych i indywidualnych jego członków. Dla gospodarstw domowych stanowi ono swoisty fundament, na bazie którego mogą podejmować decyzje finansowe mające wpływ na poziom ich życia. Głównym celem artykułu jest próba oceny poziomu bezpieczeństwa finansowego gospodarstw domowych w Polsce po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Postawiony w artykule problem badawczy opracowano na podstawie danych pochodzących z badań Genworth (Indeks Genworth), Budżety gospodarstw domowych (GUS) oraz Diagnozy społecznej. Przeprowadzone badania wykazały, że Polska należy do państw o relatywnie niskim poziomie bezpieczeństwa finansowego na tle państw Europy, w szczególności w odniesieniu do państw zachodnich oraz skandynawskich. Ponad trzy czwarte polskich gospodarstw domowych przynajmniej czasami doświadcza problemów finansowych, ponadto charakteryzuje je niska stopa oszczędzania i skłonność do takich zachowań. (abstrakt oryginalny)

A household's fi nancial security is essential for the satisfaction of the needs and wants of its members, both communal and individual. It constitutes a kind of foundation for all of a household's fi nancial decisions that impact its standard of living. The article aims to assess the level of fi nancial security of Polish households in 2005-2013. The research draws on data from Genworth Index, HBS conducted by the Central Statistical Offi ce (GUS) and Social Diagnosis (Diagnoza społeczna) overseen by the Social Monitoring Council. The study shows that Poland is characterized by a low level of fi nancial security relative to other European countries, especially Western and Scandinavian. More than three-quarters of Polish households experience financial problems and exhibit both a low propensity to save, and low savings rates. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Advancing National Strategies for Financial Education (2013). A Joint Publication by Russian's G20 Presidency and the OECD. Retrieved Oct 20th 2015 from: www.oecd.org.
 2. Anioła-Mikołajczak, P. (2015). Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zadłużenia gospodarstw domowych. Maszynopis pracy doktorskiej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 3. Anioła, P., Gołaś, Z. (2011). Klasyfi kacja krajów Unii Europejskiej według poziomu i struktury zadłużenia gospodarstw domowych. J. Agribus. Rural Dev., 4 (22), 5-14.
 4. Black, R., Schreur, E. (2014). Connecting Tax Time to Financial Security. New York: New America Foundation.
 5. Bywalec, C. (2009). Ekonomika i finanse gospodarstw domowych. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 6. Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych (n.d.). Retrieved Sep 30th 2015 from: www.diagnoza.com.
 7. Economic Security (2013). Geneva: International Committee of the Red Cross.
 8. Espinosa, J., Friedman, J., Yevenes, C. (2014). Adverse Shocks and Economic Insecurity: Evidence from Chile and Mexico.Rev. Income Wealth, 60 (Suppl. S1), S141-S158.
 9. Genworth Index 2014: Measuring Consumer Financial Security and Vulnerability (2014). Retrieved Oct 10th 2015 from: www.genworth.com.
 10. Goraj, L. (2009). Rola dopłat w finansach gospodarstw domowych. In: J. Zegar (Ed.), Sytuacja ekonomiczna polskiego rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej. Warszawa: IERiGŻ - PIB.
 11. GUS (2006). Budżety gospodarstw domowych w 2005 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 12. GUS (2014). Budżety gospodarstw domowych w 2013 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 13. Komisja Europejska (n.d.). Retrieved from: http://ec.europa.eu/index_pl.htm.
 14. Hacker, J. S. (2011). Catch My Fall: Income Risk and the Welfare State in Rich Democracies. IARIW-OECD Conference on Economic Insecurity Paris, France, November 22-23.
 15. Indeks Genworth: pomiar bezpieczeństwa i niestabilności finansowej konsumentów (2013). Genworth Financial. Retrieved Sep 30th 2015 from: www.genworth.pl.
 16. In-work at-risk-of-poverty rate - EU-SILC survey (n.d.). Retrieved October 12th 2015 from: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode =tesov110&plugin=1.
 17. Jajuga K. (2007). Elementy nauki o finansach. Kategorie i instrumenty finansowe. Warszawa: PWE.
 18. Kerlin, J. (2014). Zabezpieczenie oszczędności gospodarstw domowych w polskim systemie finansowym. In: J. Ostaszewski, E. Kosycarz (Ed.), Rozwój nauki o finansach. Stan obecny i pożądane kierunki jej ewolucji. Warszawa: Wyd. SGH.
 19. Kośny, M. (2013). Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin. Wrocław: Wyd. UE.
 20. Kośny, M., Piotrowska, M. (2013). Economic Security of Households and Their Savings and Credits. National Bank of Poland Working Paper No. 146.
 21. Kozera, A., Głowicka-Wołoszyn, R., Stanisławska, J. (2014). Niedobory konsumpcji w gospodarstwach domowych rolników po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Rocz. Nauk. SERiA, XVI, 6, 274-280.
 22. Kozera, A., Stanisławska, J., Wysocki, F. (2013). Klasyfikacja gospodarstw domowych ze względu na stopień zaspokojenia ich potrzeb mierzony kategorią minimum socjalnego. Market. Rynek, 11, 31-39.
 23. Kurowski, P. (2001). Koszyki minimum socjalnego i minimum egzystencji - dotychczasowe podejścia. Warszawa: Wyd. IpiSS. Retrieved Sep 10th 2015 from: https://www.ipiss.com.pl/wp-content/uploads/downloads/2012/08/rola_funk_min_soc_egz.pdf.
 24. NBP (n.d.). Bezpieczeństwo finansowe. Warszawa: Narodowy Bank Polski. Retrieved Oct 20th 2015 from: https://www.nbportal.pl/slownik/bezpieczenstwo-finansowe.
 25. Raczkowski, K. (2014). Bezpieczeństwo finansowe. In: J. Płaczek (Ed.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa w zarysie. Warszawa: Difin.
 26. Zalega, T. (2012). Wpływ kryzysu na konsumpcję i zachowania konsumpcyjne gospodarstw domowych. Probl. Zarz., 11, 1(40), 1.
 27. Żukrowska, K. (2013). Ekonomia jako sfera bezpieczeństwa państwa. In: K. Raczkowski, K. Żukrowska, M. Żuber (Ed.), Interdyscyplinarność nauk o bezpieczeństwie. Warszawa: Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.59
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu