BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Knecht Zdzisław (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu), Pryimak Vasyl (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki), Tarczewska Maria (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Żeligowski Henryk (TART - Studio wydawniczo-poligraficzne we Wrocławiu)
Tytuł
Sytuacje kryzysowe w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)
Critical Situations in Micro, Small and Medium-Sized Enterprises (SME's)
Źródło
Gospodarka, Rynek, Edukacja, 2017, vol. 18, nr 2, s. 33-40, bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacje kryzysowe, Zarządzanie w kryzysie, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Public relations
Crisis situations, Crisis management, Small business, Public relations
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Treścią artykułu jest kryzys oraz opis możliwości jego opanowania w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). W artykule zostały przedstawione pojęcia podstawowe i ogólne zasady działania w sytuacjach kryzysowych. Dokonano ich porównania z sytuacjami kryzysowymi dolnośląskich przedsiębiorstw z grupy MŚP w latach 2014-2016. Na podstawie badań własnych techniką wywiadu i analizy statystycznej stwierdzono, że ponad połowa tych przedsiębiorstw znalazła się przynajmniej raz w sytuacji kryzysowej. Większość analizowanych organizacji (szczególnie mikroprzedsiębiorstwa) przyznała, że nie dysponuje żadnym planowaniem i żadnymi procedurami, które mogłyby im pomóc w sytuacjach kryzysowych. Przyczyną kryzysu były przede wszystkim: zmienne i niedokładne regulacje prawne, niestabilne kursy walut, zmienny i nieprzyjazny system podatkowy. Za najbardziej efektywne działania antykryzysowe badane organizacje uznały głównie: reorganizację, redukcję kosztów, wstrzymanie inwestycji, reorientację rynkową, przebranżowienie. (abstrakt oryginalny)

The article concerns the crisis and the description of the possibility of overcoming it in micro, small and medium-sized enterprises. It presents basic terms and general rules of functioning in crisis situations. They were compared to crisis situations of lower Silesian companies from the SME's group in the years 2014-2016. On the basis of own research using the interview and statistical analysis, it was stated that more than a half of these companies was at least once in a crisis situation. Most of the analysed organizations (especially micro enterprises) admitted that they do not have any plan and any procedures which would be helpful in crisis situations. The reasons of the crisis were, first of all, changing and imprecise law regulations, unstable currency exchange rates, changing and unfriendly tax system. As the most effective anticrisis activity the researched organizations perceived mainly the reorganization, the costs reduction, suspending investments, market reorientation and rebranding. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Black S., Public relations, Kraków 2001.
 2. Budzyński W., Public relations - zarządzanie reputacją firmy, Warszawa 2000.
 3. Czechowski R., Zarządzanie kryzysem, http://www.infor.pl/artykuły:Zarządzanie.kryzysem.php? [14.03.2004].
 4. Feliszek B., Jak opracować plan komunikacji kryzysowej?, http://www.piar.pl/index [21.03.2004].
 5. Gurba A., Kowal J., Knecht Z., Menedżer w procesie zarządzania zmianą we współczesnym przedsiębiorstwie, "Gospodarka Rynek Edukacja" 2016, vol. 17, nr 2.
 6. ICM Annual Crisis Report for 2015, Issued 2016, http://crisisconsultant.com/crisis-intel-reports/icm-annual-crisis-reports/ [22.08.2016].
 7. Iwanek T., Kryzys i jego odmiany, Wrocław 2004.
 8. Kiełdanowicz M., Public relations w sytuacjach kryzysowych, [w:] Public relations w teorii i praktyce, red. B. Ociepka, Wrocław 2003.
 9. Knecht Z., Public relations na tle problemów zarządzania, Wrocław 2001.
 10. Knecht Z., Tarczewska M., Współczesne uwarunkowania organizacji, Wrocław 2014.
 11. Knecht Z., Tarczewska M., Żeligowski H., Anatomia sytuacji kryzysowych, czyli przemożna siła plotki, "Gospodarka Rynek Edukacja" 2015, vol. 16, nr 4.
 12. Kubicz I., Zarządzanie komunikacją w kryzysie - od profilaktyki do sanacji wizerunku. Narzędzia i techniki PR, [w:] Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, red. K. Kubiak, Warszawa 2012.
 13. Łaszyn A., Kryzys w siedmiu odsłonach, "Marketing w Praktyce" 2001, nr 11.
 14. Paradowski L., Knecht Z., Kowal J., Żeligowski H., Kształtowanie pozytywnego wizerunku ochrony zdrowia, e-monografia, Wrocław 2014.
 15. Pluta E., Public relations - moda czy konieczność, teoria, praktyka, Warszawa 2001.
 16. Prędotka P., Kryzysowe public relations w relacjach z mediami, "Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy" 2014, t. 6/17.
 17. Rozporządzenie Komisji (WE) 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), Załącznik I.
 18. Smektała T., Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsiębiorstw, Wrocław 2001.
 19. Sztucki T., Encyklopedia marketingu, Warszawa 1998.
 20. Szymańska A., Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej, Wrocław 2004.
 21. Tarnawa A., (Nie)oczekiwana innowacyjność, [w:] Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, red. P. Zadura-Lichota, Warszawa 2015.
 22. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U., 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.).
 23. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U., 2013, poz. 1166 t.j.).
 24. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 333,).
 25. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 roku o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U., 2014, poz. 1815).
 26. Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o stanie wyjątkowym (Dz.U., 2014, poz. 1191).
 27. Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji (Dz.U., 2011, poz. 1687 ze zm).
 28. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U., 2013, poz. 1340 t.j.).
 29. Ustawa z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U., 2013, poz. 757).
 30. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz.U., 2013, poz. 596).
 31. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U., 2013, poz. 595).
 32. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U., 2013, poz. 594).
 33. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U., 2009, nr 178, poz. 1380 ze zm.)
 34. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz.U., 2012, poz. 145).
 35. Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013, poz. 1232, t.j.).
 36. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U., 2015, poz. 144 t.j.).
 37. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U., 2013, poz. 947).
 38. Ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U., 2011, nr 212, poz. 1263 t.j.).
 39. Ustawa z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U., 2013, poz. 686).
 40. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U., 2013, poz. 1409).
 41. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U., 2004, nr 33, poz. 287 ze zm.).
 42. Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U., 2013, poz. 611).
 43. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (Dz.U., 2013, poz. 1383).
 44. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin oraz zasad i trybu kierowania, a także koordynowania przez nich przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej (Dz.U., 2002, nr 96, poz. 850).
 45. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz.U., 2011, nr 46, poz. 239).
 46. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2003 roku w sprawie szczegółowych zasad udziału pododdziałów i oddziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zapobieganiu skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwaniu (Dz.U., nr 41, poz. 347).
 47. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i właściwości organów w tych sprawach (Dz.U., 2013, Nr 0, poz. 96).
 48. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2005 roku w sprawie planów postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz.U., 2005, nr 20, poz. 169 ze zm.).
 49. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposoby ich funkcjonowania (Dz.U., 2009, nr 226, poz. 1810).
 50. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz.U., 2004, nr 212, poz. 2153).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1509-5576
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu