BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ostasiewicz Stanisława (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki), Ledzianowski Józef (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki)
Tytuł
Selected Determinants of Demographic Safety
Wybrane determinanty bezpieczeństwa demograficznego
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 3 (41), s. 365-372, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Demografia, Przemiany demograficzne, Zróżnicowanie wiekowe, Ludzie starsi
Demography, Demographic transformation, Age diversity, Elderly people
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W prezentowanym artykule przedstawiono w uproszczony sposób wybrane teorie ludnościowe, aby na ich gruncie wyjaśnić aktualne tendencje rozwoju ludności w Polsce i na świecie. Celem artykułu jest prezentacja zagrożeń demogra- fi cznych, które pojawiły się w ostatnich osiemdziesięciu latach. Analizowano też prognozowane struktury wieku. Wskazano na istotne różnice w strukturze ludności obecnie oraz w przyszłości, szczególnie na procesy starzenia się ludności. Na tle przemian światowych dokonano analizy sytuacji w Polsce. Porównanie wskazuje na to, że przemiany w Polsce mają analogiczny przebieg jak te dokonujące się na całym świecie, a są to: zmniejszająca się liczba urodzeń i wydłużające się przeciętne trwanie życia. Zmiany te powodują starzenie się ludności, co może doprowadzić do załamania się rynku pracy i funkcjonującego systemu emerytalnego. (abstrakt oryginalny)

The article presents, in a simplifi ed manner, selected theories of population to explain the current trends of population development in Poland and throughout the world. The aim of the article is to present the demographic threats that have emerged in the last eighty years. Prognosticated age structures have also been predicted. Signifi cant diff erences between the structure of the population now and the future have been indicated, particularly regarding the ageing of the population. Against the background of global transformations analyzes of changes in Poland have been conducted. The comparison shows that changes in Poland are highly analogous to transformations around the world, such as declining birth rates and increasing life expectancy. These changes cause ageing of the population, which could result in the collapse of the functioning of the labor market and the pension system as it currently exists. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cieślak, M. (1992). Demografia. Metody analizy i prognozowania. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 2. Demografia (n.d.). Retrieved from: https://pl.wikipedia.org/wiki/Demografia.
 3. Drugie przejście demograficzne (n.d.). Retrieved from: www.mojasociologia.pl/drugie przejście demograficzne.
 4. ESA, n.d., https://esa.un.org/unpd/wpp/Graphs/Demographic Profiles/.
 5. Kośny, M. (2013). Determinanty bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin. Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
 6. Lesthaeghe, R. J. (2010). The Unfolding Story of the Second Demographic Transition. Popul. Dev. Rev., 36(2). Retrieved from: http://www.psc.isr.umich.edu/pubs/pdf/rr10-696.pdf
 7. Meadows, D. H., Meadows, D. L., Randers, J., Behrens III, W. W. (1973). Granice wzrostu. Warszawa: PWE.
 8. Ostasiewicz, S. (2003). Elementy aktuariatu. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 9. Ostasiewicz, S. (Ed.). (2000). Metody oceny i porządkowania ryzyka w ubezpieczeniach życiowych. Wrocław: Wyd. AE we Wrocławiu.
 10. Panek, T. (Ed.). (2007). Statystyka społeczna. Warszawa: PWE.
 11. Population Pyramids of the World from 1950 to 2000 (n.d.). Retrieved from: http://populationpyramid.net/world/2050/.
 12. Population Pyramids of the World from 1950 to 2100 (n.d.). Retrieved from: https://populationpyramid.net/world/1950/.
 13. Rosset, E. (1975). Demografia Polski. Warszawa: PWN.
 14. Urodzenia i zgony. Reprodukcja ludności (n.d.). Retrieved from: http://www.demografia.uni.lodz.pl/dlastud/urodzenia_zgony_reprodukcja.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.64
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu