BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlewicz Katarzyna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Relationships Between Social Capital and Socio-Economic Development Based on Rural Communes in the Warmińsko-Mazurskie Voivodeship
Relacje pomiędzy kapitałem społecznym a rozwojem społeczno-gospodarczym na przykładzie gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 3 (41), s. 373-381, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój społeczno-gospodarczy, Kapitał społeczny, Metoda TOPSIS
Social economic development, Social capital, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo warmińsko-mazurskie
Warmian-Masurian Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu jest próba oceny wpływu kapitału społecznego na poziom rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego. W toku realizacji badań obliczono dwa syntetyczne mierniki z zastosowaniem metody TOPSIS. Jeden charakteryzował kapitał społeczny, drugi stopień rozwoju społeczno-gospodarczego. Dane, które posłużyły do wyznaczenia mierników (wskaźniki charakteryzujące kapitał społeczny i rozwój społeczno-gospodarczy), pozyskano z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Państwowej Komisji Wyborczej dla 67 gmin wiejskich z województwa warmińsko-mazurskiego. W kolejnym kroku dokonano uporządkowania liniowego badanych jednostek i wyznaczono klasy typologiczne (I-IV) charakteryzujące poziom obu analizowanych mierników. Ustalono, że gminy wiejskie w województwie warmińskomazurskim nie wykazują dużego zróżnicowania pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego oraz kapitału społecznego. Następnie badano zależność między kapitałem społecznym a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego. Jak wykazała analiza statystyczna, zależność między poziomem kapitału społecznego a poziomem rozwoju społeczno-gospodarczego jest dodatnia, ale słaba. Z kolei w przypadku podziału gmin na klasy typologiczne stwierdzono zgodność klas między omawianymi miernikami, ale tylko dla 26 jednostek, co stanowi niespełna 40% analizowanych gmin. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to assess the impact of social capital on socio-economic development of rural communities in the Warmia and Mazury Province. In the course of the study two synthetic indicators were calculated with the use of the TOPSIS method. One characterised social capital, the other the level of socio-economic development. The data used to determine the indicators (characterizing social capital and socio-economic development) were obtained from the Local Data Bank of the Central Statistical Offi ce and the National Electoral Commission for 67 rural communities from the Warmińsko-mazurskie voivodeship. Subsequently, linear ordering of the examined units was conducted and typological classes (I-IV) were determined, characterising the level of both analysed indicators. It was established that rural communities in the Warmińsko-mazurskie voivodeship do not show a large variation in terms of socio-economic development and social capital. Then, the relation between social capital and the level of socio-economic development was studied. As shown by statistical analysis, there is a positive, but low statistical dependence between the level of social capital and the level of socio-economic development. In turn, in the case of commune division into typological classes, compatibility was found between the discussed indicators, but only for 26 units, which constitutes only 40% of the analysed communes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borys, T. (ed.). (2005). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Warszawa-Białystok: Ekonomia i Środowisko.
 2. Bossel, H. (1999). Indicators for sustainable development: theory, method, applications. Winnipeg: International Institute for Sustainable Development.
 3. Brodziński, Z. (2011). Stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich na poziomie lokalnym na przykładzie woj. warmińsko-mazurskiego. Warszawa: SGGW.
 4. Coleman, J. S. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. Am. J. Sociol. 94, S95-S120.
 5. Foxton, F., Jones, R. (2011). Social Capital Indicators Review. Office for National Statistics, 1-6.
 6. Huang, I. B., Keisler, J., Linkov, I. (2011). Multi-Criteria Decision Analysis in Environmental Sciences: Ten Years of Applications and Trends. Sci. Total Environ., 409(19), 3578-3594.
 7. Hwang, C. L., Yoon, K. (1981). Multiple attribute decision making: methods and applications, a state of the art survey. Berlin-Heidelberg-New York: Springer-Verlag.
 8. Janc, K. (2009). Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego i społecznego na Dolnym Śląsku (p. 38-63). In: H. Dobrowolska-Kaniewska, E. Korejwo (Eds.), Endoi egzogeniczne determinanty obszarów wzrostu i stagnacji w województwie dolnośląskim w kontekście Dolnośląskiej Strategii Innowacji. Wrocław: Dolnośląska Agencja Współpracy Ekonomicznej.
 9. Kłosowski, W., Warda, J. (2001). Wyspy szans. Jak budować strategie rozwoju lokalnego?, Bielsko-Biała: Warda&Kłosowski Consulting.
 10. Kompa, K. (2009). Budowa mierników agregatowych do oceny poziomu rozwoju społecznoekonomicznego. Zesz. Nauk. SGGW: Ekon. Org. Gosp. Żywn., 74, 5-26.
 11. Korol, J. (2007). Wskaźniki zrównoważonego rozwoju w modelowaniu procesów regionalnych. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 12. Kuropka, I. (2001). Prognozowanie na podstawie modelu ekonometrycznego. In: M. Cieślak (Ed.). Prognozowanie ekonomiczne. Metody i zastosowanie. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 13. Parysek, J. J. (2001). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wyd. Nauk. UAM.
 14. Pawlewicz, K., Pawlewicz, A. (2011). Poziom ładu przestrzenno-środowiskowego gmin wiejskich w zrównoważonym rozwoju na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Zesz. Nauk. WSB Pozn., 39, 171-179.
 15. Portes, A. (1998). Social Capital: Its Origins and Applications in Modern Sociology. Ann. Rev. Sociol., 24, 1-24.
 16. Potoczek, A. (2003). Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna. Toruń: Agencja Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.
 17. Sierocińska, K. (2011). Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy. Stud. Ekon., 1 (LXVIII), 69-86.
 18. Spychalski, G. (2013). Selected Features of Polish Farmers. J. Agribus. Rural Dev., 4(30), 231-242.
 19. Szewczuk, A., Kogut, M., Zioło, M. (2011). Rozwój lokalny i regionalny. Teoria i praktyka. Warszawa: Wyd. CH Beck.
 20. Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Poznań: Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.65
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu