BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowakowska Barbara (dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK)), Noceń Piotr (prezes Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, współzałożyciel i partner zarządzający w Resource Partners)
Tytuł
Poland's Private Equity Market: Current Conditions and Development Prospects
Polski rynek private equity - aktualny stan i perspektywy rozwoju
Źródło
Zeszyty mBank - CASE, 2015, nr 140, s. 8-25
mBank-CASE Seminar Proceedings
Tytuł własny numeru
The Condition of and Prospects for the Private Equity Funds Market in Poland
Słowa kluczowe
Private equity, Fundusze private equity, Rynek private equity
Private equity, Private equity funds, Private equity market
Abstrakt
Fundusz private equity jest zorganizowany na zasadzie zobowiązań inwestycyjnych. Oznacza to, że w momencie tworzenia funduszu nie ma w nim w zasadzie żadnych środków, nie ma kapitału. Kapitał wpływa do funduszu w momencie, kiedy firma zarządzająca przygotuje inwestycję, kiedy jest podpisana umowa inwestycyjna i potrzebne są środki na jej sfinansowanie. Firma zarządzająca wysyła wówczas wezwanie do inwestorów, by wpłacili odpowiednią kwotę do funduszu. Taki model jest optymalny z punktu widzenia zwrotów dla inwestorów, dlatego że wpłacają oni środki wyłącznie na okres inwestycji. W momencie, kiedy firma zarządzająca sprzedaje swoje akcje czy udziały funduszu w spółce, środki natychmiast wpłacają do inwestorów. Drugą istotną cechą funduszy private equity jest to, że firma zarządzająca inwestuje w każdą spółkę wraz z inwestorami funduszu. Jest to bardzo skuteczna metoda zarządzania ryzykiem, jako że zarządzający "jadą na tym samym wózku", co inwestorzy w funduszu, a zatem ich skłonność do ryzyka jest zupełnie inna niż skłonność zarządzających w różnych instytucjach finansowych, gdzie wynagradza się za dobre wyniki, ale nie karze za straty. W funduszach private equity bardzo istotne jest to, co w języku angielskim nazywa się alignment of interests, czyli wspólnota interesów między inwestorami a zarządzającymi.(fragment tekstu)

A private equity fund is organized on the principle of investment obligations. This means that at the moment the fund is created, it contains no funds, no capital. The capital flows into the fund at the moment when the management company prepares an investment, when the investment agreement is signed and the funds to finance it are needed. At this point the management company sends a request to investors to pay the appropriate amount into the fund. This model is optimal in terms of return on investment, because they pay the funds in only for the investment period. At the moment when the management company sells the fund's shares in the company, the resources automatically flow back to the investors. Another important characteristic of private equity funds is that the management company invests in each company alongside the fund investors. This is a very effective method of managing risk, as the managers are "all in the same boat" as the fund investors, and thus their appetite for risk is entirely different from that of managers in various other financial institutions, where good results are rewarded but losses aren't punished. Alignment of interests is key in private equity.(fragment of text)
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1233-121X
Język
pol, eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu