BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkiewicz Krzysztof (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Public Subsidies for Environmental Protection and Energy Saving in Respect of the Competition Policy of the European Union in the Years 2004-2012
Pomoc publiczna na ochronę środowiska i oszczędność energii w świetle polityki konkurencji Unii Europejskiej w latach 2004-2012
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 3 (41), s. 391-400, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna, Ochrona środowiska, Odnawialne źródła energii, Polityka konkurencji, Polityka ekologiczna UE
Public aid, Environmental protection, Renewable energy sources, Competition policy, EU environmental policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest omówienie prawno-ekonomicznych aspektów udzielania pomocy publicznej na ochronę środowiska w krajach członkowskich z punktu widzenia polityki konkurencji Unii Europejskiej w latach 2004-2012. Zastosowano metody dedukcji, opisową i krytyczno-poznawczą analizy dorobku teoretycznego zawartego w literaturze przedmiotu oraz w aktach prawnych i normatywnych. Informacje empiryczne zaczerpnięto z opracowań, dokumentów i raportów Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji - Komisji Europejskiej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jak wynika z badań, wśród celów horyzontalnych najwięcej pomocy w UE w latach 2004-2012 udzielono na ochronę środowiska (123 mld euro, 24,3%). Całkowity poziom wydatków na ochronę środowiska w UE jest silnie uwarunkowany działaniami Niemiec i Szwecji. Do największych beneficjentów pomocy na ten cel należy zaliczyć także przedsiębiorców z Wielkiej Brytanii, Holandii, Austrii i Hiszpanii. Ponad połowa (54%) decyzji Komisji Europejskiej dotyczyła 5 krajów: Włoch, Wielkiej Brytanii, Holandii, Niemiec i Hiszpanii. Najczęściej finansowanym przeznaczeniem pomocy były inwestycje w OZE oraz na rzecz oszczędności energii. Ponadto wspierano dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów surowszych niż normy UE w dziedzinie środowiska. W mniejszym stopniu udzielano środków na dofinansowanie badań środowiska oraz na poprawę efektywności energetycznej (kogenerację, w tym systemy ciepła i chłodu). Analiza struktury preferowanych instrumentów wskazuje, że 77% stanowią ulgi i zwolnienia podatkowe, a 23% bezpośrednie dotacje. W latach 2004-2012 pomoc publiczna w Polsce była udzielana głównie przez organy skarbowe i celne (77%) oraz w ramach dotacji i pożyczek Prezesa NFOŚiGW (20%). Od 2008 r. zauważyć można radykalny wzrost pomocy stanowiącej redukcję podatku akcyzowego w sektorze biopaliw. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to discuss the legal and economic aspects of granting state aid for environmental protection in the Member States in respect of the competition policy of the European Union in the years 2004-2012. For the purpose of this study, deductive, descriptive and criticalcognitive methods were applied in order to analyze the theoretical knowledge contained in the literature of the subject as well as in legal and normative acts. Empirical data were derived from studies, documents and reports of the DirectorateGeneral for Competition of the European Commission and the Offi ce of Competition and Consumer Protection. Based on the study, in the years 2004-2012 in the EU horizontal objectives mostly involved aid granted for the purposes of environmental protection (123 bln EUR, 24.3%). The total expenditure for environmental protection in the EU was strongly determined by decisions taken by Germany and Sweden. The most signifi - cant benefi ciaries who were granted such aid were entrepreneurs from Great Britain, the Netherlands, Austria and Spain. More than half of the decisions (54%) issued by the European Commission were taken by fi ve countries: Italy, Great Britain, the Netherlands, Germany and Spain. Investments in renewable sources of energy were most often subsidized. Moreover, companies were granted aid in order to adjust to requirements stricter than the EU standards in the fi eld of environment. A smaller percentage of aid was allocated to finance environmental research and to improve energy effi ciency (cogeneration, including heating and cooling systems). Analysis of the structure of the preferred instruments indicates that 77% of aid was granted as tax reductions and exemptions and the other 23% in the form of direct subsidies. In the years 2004-2012 state financial aid in Poland was mainly granted by the fi scal and customs authorities (77%) as well as in the form of subsidies and loans granted by the President of the National Fund for Environmental Protection and Water Management (20%). Since the year 2008 a signifi cant increase in aid including reduction of the excise tax in the sector of biofuels has been reported. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A policy framework for climate and energy in the period from 2020 to 2030, European Commission, Brussels 22.1.2014.
 2. A resource-efficient Europe - Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy, European Commission, Brussels 26.1.2011, p. 2.
 3. Case C-293/97: The Queen v. Secretary of State for the Environment and Minister of Agriculture, Fisheries and Food: H.A. Standley and Others and D.G.D. Metson and Others, EU Court Reports 1999, p. I-2603.
 4. Facts and figures on state aid in the EU Member States. Staff working paper, SEC(2011) 1487 final. (2011), European Commission, Brussels.
 5. Guidelines on state aid for environmental protection and energy 2014-2020, Official Journal of the EU, 2014/C 200/01, 28.06.2014.
 6. Jankowska A., Marek M. (2009). Dopuszczalność pomocy publicznej. Uregulowania wspólnotowe i krajowe. Warszawa: Wyd. C.H.Beck.
 7. Pełka P., Stasiak M. (2002). Pomoc publiczna dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej. Warszawa: Wyd. Difin.
 8. Pyć D. (2005). Ogólne zagadnienia prawnoustrojowe. W: Brodecki Z. (red.), Ochrona środowiska (p. 141-144). Warszawa: Wyd. LexisNexis.
 9. Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom (za lata 2004-2012), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa 2005-2013.
 10. Report on state aid contribution to Europe 2020 Strategy, European Commission, Brussels 22.6.2011, p. 19.
 11. Rozporządzenie Rady (WE) nr 659/1999 z dnia 22 marca 1999 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania art. 93 Traktatu WE, Dz. Urz. UE L 83 z 27.3.1999, p. 1.
 12. Rutkiewicz K. (2015). State aid for research, development and innovation in the European Union competition policy. "Ekonomia i Prawo. Economics and Law", 14(1), 19-32.
 13. Rutkiewicz K. (2012). System kontroli i egzekwowania prawa pomocy publicznej w Unii Europejskiej - kompetencje Komisji Europejskiej i jej współpraca z sądami państw członkowskich w latach 2000-2010. "Ekonomia i Prawo", IX(2), 27-45.
 14. Scoreboard - data on state aid expenditure (2015). Pobrane 20 sierpnia 2015 z: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/expenditure.html
 15. State aid register - search for a state aid case (cases from 2000), European Commission (2015). Pobrane 20 sierpnia 2015 z: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/register
 16. State aid scoreboard 2012 update. Report on state aid granted by the EU Member States (2012), European Commission, Brussels 21.12.2012.
 17. Treaty on the Functioning of the European Union. Consolidated version 2008: Official Journal of the EU, C 115, 9.5.2008.
 18. Wojtkowska-Łodej G., Michalski D., Hawranek P. (2014). Zmiany uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku energii elektrycznej w Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, p.24.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.67
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu