BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Smutek Jan (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Change of Municipal Finances Due to Suburbanization as a Development Challenge on The Example of Poland
Źródło
Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 2017, No. 37, s. 139-149, rys., tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Urbanizacja, Obszar metropolitalny, Budżet gminy
Urbanisation, Metropolitan area, District budget
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article summarizes the results of a study of the impact of suburbanization on the budgets of Polish gminas existing in the zones of influence of big cities. The study covers the 2001-2010 period and examines the zone of influence of 12 most important cities, following the National Spatial Development Concept 2030. Revenues, and therefore expenditures of gminas, are increasing due to the process of suburbanization. That growth is concentrated in a relatively small number of administrative units. One of the most important results is the increase in gminas' income from their shares in PIT. The second consists in higher incomes from the property taxes, mostly on commercial property. Higher incomes on assets are concentrated in the areas that were formerly developed. Transfer incomes are lower in suburbanizing areas. Suburbanization results in higher expenditure on transport (mostly road infrastructure) and lower on education (postponement of investments), and social assistance. Higher expenditures on housing are concentrated in the areas that were developed in the past. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brueckner J.K. and Hyun-a K., 2003: Urban Sprawl and the Property Tax. In: International Tax and Public Finance, Vol. 10, pp. 5-23.
 2. Carruthers J.I. and Ulfarsson G.F., 2003: Urban sprawl and cost of public services. In: Environment and Planning B: Planning and Design, Vol. 30, pp. 503-522.
 3. Clark C., 1951: Urban population densities. In: Journal of the Royal Statistical Society Series A, Vol. 114, pp. 490-496.
 4. Drejerska N., Chrzanowska M. and Pomianek I., 2014: Rozwój społeczno-gospodarczy strefy podmiejskiej Warszawy z perspektywy samorządu lokalnego (Socio-economic development of suburban zone of Warsaw from the perspective of local government - in Polish). In: Drejerska N. editor, Strefa podmiejska Warszawy. Wybrane zagadnienia, Warszawa: Wydawnictwo SGGW, pp. 52-76.
 5. Dziewoński K., 1987: Strefa podmiejska - próba ujęcia teoretycznego (Suburban zone - attempt for theoretical approach - in Polish). In: Przegląd Geograficzny, Vol. 59 (1-2), pp. 55-63.
 6. Ganc M., 2011: Podatek rolny w relacji do produkcji, przychodow i przepływow pieniężnych w gospodarstwach prowadzących rachunkowość rolną FADN (Rural tax in relations of production, revenues and cash flow in farms carrying accounting wihin FADN standards - in Polish). In: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia. Vol. 38, pp. 51-60.
 7. Goffette-Nagot F. and Schaeffer Y. 2011: Income Segregation and Suburbanization in France: A Discrete Choice Approach. In: GATE Working Paper, No. 1112, pp. 36.
 8. Gołembiewski E., 2014: Finansowanie miast i gmin - najwyższy czas na zmiany (Financing cities and gminas - high time for changes - in Polish). In: Finanse komunalne, Vol. 2014/1-2, pp. 114-119.
 9. Gutsche J.M., 2009: Siedeln kostet Geld. Kostenstrukturen und Rahmenbedingungen der Baulandentwicklung (Settle costs money. Cost structures and conditions for land development - in German). In: Preus, T. and Floeting, H. editors, Folgekosten der Siedlungsentwicklung Bewertungsansatze, Modelle und Werkzeuge der Kosten-Nutzen-Betrachtung, Berlin: Deutsches Institut fur Urbanistik GmbH (Difu), pp. 31-42.
 10. Hendrick R., 2011: Managing the Fiscal Metropolis: The Financial Policies, Practices, and Health of Suburban Municipalities. Washington: Georgetown University Press, p. 302.
 11. Kajdanek K., 2012: Suburbanizacja po polsku (Suburbanization in Polish - in Polish). Krakow: Wydawnictwo Nomos, p. 252.
 12. Kowalewski A., Mordasiewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J. and Śleszyński P., 2013: Raport o ekonomicznych stratach i społecznych kosztach niekontrolowanej urbanizacji w Polsce (Report on economic loss and social costs of uncontrolled urbanization in Poland - in Polish). Warszawa: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, IGPiPZ PAN, p. 35.
 13. Kubejko E., 2007: Przestrzenne zróżnicowanie dochodów własnych gmin w Rzeszowskim Obszarze Metropolitalnym (Spatial differentiation of own revenues of gminas in Rzeszow Metropolitan Area - in Polish). In: Biuletyn KPZK PAN, Vol. 230, pp. 165-180.
 14. Lin S., 2014: A comparative study of suburbanization in United States and China. In: Journal of Geography and Geology, Vol. 6(4), pp. 132-139.
 15. Lisowski A. and Grochowski, M., 2009: Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje (Suburbanization processes. Determinants, forms and consequences - in Polish). Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Ministry for Regional Development): Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Tom I, pp. 217-281.
 16. Macešková M. and Ouředníček M., 2008: Dopad suburbanizace na daňove přijmy obci (The impact of suburbanization on tax revenues of municipalities - in Czech). In: Obec a finance, Vol. 13(1), pp. 28-29.
 17. Machowska-Szewczyk M. and Sompolska-Rzechuła A., 2012: Wielowymiarowa analiza zgodności wyników badania ankietowego (Multidimensional analysis of the consistency of the research surver - in Polish). In: Wiadomości Statystyczne, Vol 611(4), pp. 1-16.
 18. Masik G., 2010: Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia. Przykład strefy suburbanizacji Trojmiasta (Impact of local policies on quality of life. Example of suburban zone of Tricity Agglomeration - in Polish). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, p. 288.
 19. Matykowski R. and Tobolska A., 2005: Nowe inwestycje przemysłowe i mieszkaniowe w gminie Tarnowo Podgorne (New industrial and residential investments in gmina Tarnowo Podgorne - in Polish). In: Biuletyn KPZK PAN, Vol. 216, pp. 98-111.
 20. Mieszkowski P. and Mills E.S., 1993: The causes of metropolitan suburbanization. In: Journal of Economic Perspectives. Vol. 7(3), pp. 135-147.
 21. Mills E.S. and Price R., 1984: Metropolitan suburbanization and central city problems. In: Journal of Urban Economics. Vol. 15, pp. 1-17.
 22. Miszczuk M., 2003: Model finansów lokalnych w Polsce a potencjał finansowy gmin wiejskich (Model of local finances in Poland and potential for revenues in rural gminas - in Polish). In: Biuletyn KPZK PAN, Vol. 207, pp. 145-150.
 23. Miszczuk M., 2009: Wpływ suburbanizacji na potencjał dochodowy gmin wiejskich (Impact of suburbanization on potential for revenues of rural gminas - in Polish). In: Studia obszarow wiejskich, Vol. 18, pp. 171-180.
 24. Nowocin-Kowalczyk K., 2014: Wpływ demografii na budżet Gminy Piaseczno na przestrzeni ostatnich 10 lat (Impact of demography on budget of Piaseczno Gmina in recent 10 years - in Polish). Available at: http://jozefoslaw24.pl/2014/03/wplyw-demografii-nabudzet-gminy-piaseczno-na-przestrzeni-ostatnich-10-lat/ DoA: 31.07.2015
 25. Orfield M., 2002: American Metropolitics: The new suburban reality. Brookings Institution Press, p. 222.
 26. Pacione M., 2001: Geography and public Finance: planning for Fiscal equity in a metropolitan region. In: Progress in Planning, Vol. 56, pp. 1-59.
 27. Raźniak P., 2011: Procesy migracyjne a dochody gmin w wybranych obszarach metropolitalnych południowej Polski (Migration and gminas' revenues in selected metropolitan areas in Southern Poland - in Polish). In: Fatuła D. editor, Społeczne, marketingowe i innowacyjne aspekty kreowania zmian w organizacjach, Krakow: Oficyna Wydawnicza AFM, pp. 117-135.
 28. Smętkowski M., Gorzelak G. and Jałowiecki B., 2009: Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja (Metropolitan Areas in Poland: development challenges and delimitation - in Polish). In: Raporty i Analizy EUROREG, Vol. 1/2009, p. 98.
 29. Smutek J., 2011: Zmiany dystrybucji przestrzennej dochodów budżetów gmin z tytułu podatku od nieruchomości w obszarach aglomeracji miast wojewódzkich w latach 1995-2009 (Changes in spatial distribution of gminas' revenues from property tax in metropolitan areas in Poland for years 1995-2009 - in Polish). In: Skotarczak T. editor, Zmiany na rynku usług związanych z nieruchomościami. Studia Prawa i Gospodarki Nieruchomościami, Szczecin: Instytut Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska. Seria Monografia, Vol. 06, pp. 128-143.
 30. Smutek J., 2012a: Suburbanizacja, rozwój niezrównoważony i jego konsekwencje dla wydatków gmin, na przykładzie obszarów oddziaływania miast wojewódzkich w Polsce (Suburbanization, unsustainable development and its implications for gminas expenditures on example of metropolitan areas in Poland - in Polish). In: Kryk B. editor, Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju w XXI wieku, Tom II, Handel Zewnętrzny, Vol. lipiec-sierpień 2012, pp. 142-153.
 31. Smutek J., 2012b: Wpływ suburbanizacji w strefie oddziaływania wielkiego miasta na dochody gmin z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w Polsce (Impact of suburbanization in zone of influence of big cities on gminas' revenues from share in PIT in Poland - in Polish). In: Biuletyn IGSEiGP UAM Seria Rozwoj Regionalny i Polityka Regionalna, Vol. 20, pp. 103-121.
 32. Smutek J., 2016: Wpływ suburbanizacji na budżety gmin w strefie oddziaływania wielkich miast (Impact of suburbanization on gminas budgets in zone of influence of big Polish cities - in Polish). PhD thesis defended on Faculty of Geosciences University of Szczecin, p. 360.
 33. Staszewska S., 2013: Urbanizacja przestrzenna strefy podmiejskiej polskiego miasta (Suburbanization of suburban area of Polish cities - in Polish). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe, p. 202.
 34. Śleszyński P., 2012: Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego (Classification of gminas of Mazovieckie Region - in Polish). In: Przegląd Geograficzny, Vol. 84(4), pp. 559-576.
 35. Śleszyński P., 2013: Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw (Delimitation of Urban Functional Areas of Regional Capitals in Poland - in Polish). In: Przegląd Geograficzny, Vol. 85(2), pp. 173-197.
 36. Szymańska D. and Biegańska J. 2011: Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych (Suburban areas of big cities in Poland in the light of permanent migrations - in Polish). In. Soja M. and Zborowski A. editor, Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, pp. 83-98.
 37. Warczewska B. and Przybyła K., 2012: Implikacje wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w strefie podmiejskiej Wrocławia (Implications of multifunctional development of rural areas in suburban zone of Wrocław - in Polish). In: Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. PAN Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi, Vol. 3/III/2012, pp. 89-100.
 38. Vesselinov E. and Le Goix R., 2012: From Picket Fences to Iron Gates: Suburbanization and Gated Communities in Phoenix, Las Vegas and Seattle. In: GeoJournal Vol. 77(2), pp. 203-222.
 39. Węgrzyn J. and Surówka M., 2011: Uwarunkowania i kierunki aktywności inwestycyjnej gmin w strefie podmiejskie Krakowa (Frameworks and directions of investment activities of gminas in suburban area of Cracow - in Polish). In: Nalepka A. editor, Inwestycje i nieruchomości. Wyzwania XXI wieku, Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pp. 99-108.
 40. Wixforth J., 2009: Kommunalfinanzen in Suburbia. Das Beispiel der Regionen Hamburg und Berlin (Municipal finances in suburban areas. The example of Hamburg and Berlin - in German). Wiesbaden: Verlag fur Sozialwissenschaften, p. 408.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-4254
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/bog-2017-0030
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu