BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rak Mateusz (WSB University in Wroclaw, Poland)
Tytuł
CSR activities undertaken by enterprises
Źródło
Annals of Marketing Management & Economics, 2017, vol. 3, nr 1, s. 109-122, rys., tab., wykr., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Zarządzanie, Etyka, Przedsiębiorstwo
Corporate Social Responsibility (CSR), Management, Ethics, Enterprises
Uwagi
JEL Classification: M 14
summ.
Abstrakt
The paper shows areas of CSR included in corporate strategy, including particularly philanthropy, which may be pursued by an external organisation. It also presents areas of corporate social responsibility, providing a background for the results of the analysis of secondary data concerning the importance of CSR for enterprise. The procedure for creating a CSR strategy is explained and the possibilities of pursuing philanthropic tasks by an external organisation are shown. Using own research (the analysis of websites of 125 corporate foundations in Poland in 2015 and the results of the survey of 46 managers from corporate foundations), author present ways of delegating philanthropic tasks to corporate foundations and how the tasks are accomplished. This article is intended for researchers studying CSR and also for company managers who think about philanthropy.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran G., 2006. Społeczna odpowiedzialność biznesu a filantropia (Corporate Social Responsibility and philanthropy) [in Polish], III Sektor 6, 104-112.
 2. Bartkowiak G., 2011. Społeczna Odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym (Corporate Social Responsibility in theoretical and empirical aspects) [in Polish], Difin, Warszawa.
 3. BrzozowskI T., 2009. O czym informują przedsiębiorstwa w swoich raportach społecznych (What notify companies in their social reports) [in Polish] (in:) Społeczna odpowiedzialność biznesu? Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki (Corporate Social Responsibility? Contingencies, controversies, good and bad practices) [in Polish], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 42, 116-125.
 4. Carroll A.B., Bucholtz A.K., 2003. Business and Society. Ethics and Stakeholder Management, Thomson Learning, South-Western College.
 5. Dolhasz M., 2005. Społeczna odpowiedzialność biznesu - nowy kierunek komunikacji marketingowej współczesnego przedsiębiorstwa (Corporate Social Responsibility - A new direction for the marketing communications of the modern enterprise) [in Polish], Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 677, 103-112.
 6. Eichholtz P., Kok N., Quigley J.M., 2010. Doing Well by Doing Good? Green Office Buildings, American Economic Review 100, 5, 2492-2509.
 7. Galbreath J., 2010. Drivers of Corporate Social Responsibility: The Role of Formal Strategic Planning and Firm Culture, British Journal of Management 21 (2), 511-525.
 8. Geryk M., 2012. Społeczna odpowiedzialność uczelni (Social responsibility of the university) [in Polish], Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 9. IPSOS, 2009. Raport z badań: Postawy wobec społecznej odpowiedzialności biznesu (Research Report: Attitudes Toward Corporate Social Responsibility) [in Polish], Warszawa, retrieved from http://old.ipsos.pl//3_2_009a.pdf [accessed: 01.09.2010].
 10. Kaleta A., 2014. Strategie małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce (Strategies of small, medium and large enterprises in Poland) [in Polish], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 340, 438-449.
 11. The KPMG Survey of Corporate Responsibility Reporting, 2013, retrieved from http://www.kpmg.com/Global/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/corporate-responsibility/Documents/kpmg-survey-of-corporate-responsibility-reporting-2013.pdf [accessed: 02.03.2014].
 12. Lewicka A., 1999. Etyczne standardy firm i pracowników (Ethical standards for companies and employees) [in Polish], IFiS PAN, Warszawa.
 13. Lyon E., 2009. The future of CSR issues for the next decade, Singapore, retrieved from http://www.csr-asia.com/report/report_future_of_csr.pdf [accessed: 01.09.2010].
 14. Łaszyn A., 2002. Firma społecznie odpowiedzialna (Socially responsible company) [in Polish]. Marketing w Praktyce 7, 38-40
 15. Mohr L.A., Deborah J., Webb J., Harris K.E., 2001. Do Consumers Expect Companies to be Socially Responsible? The Impact of Corporate Social responsibility on Buying Behavior, The Journal of Consumer Affairs, 35, 1, 45-72
 16. PARP, 2011. Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. Zestaw wskaźników społecznej odpowiedzialności w mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstwach (Assessment of the state of implementation of corporate social responsibility standards. Set of social responsibility indicators in micro, small, medium and large enterprises) [in Polish]. Raport z badań grudzień 2011, PwC, Warszawa, retrieved from (http://badania.parp.gov.pl/files/74/75/77/13079.pdf) [accessed: 29.08.2013].
 17. PARP, 2013. Badanie kadry zarządzającej w ramach projektu Społeczna odpowiedzialność biznesu (Study of management personnel within the CSR project) [in Polish], retrieved from http://www.parp.gov.pl/files/74/455/456/17648.pdf [accessed: 23.08.2014].
 18. Rak M., 2012a. Filantropia korporacyjna a realizacja celów CSR (Corporate philanthropy and realization of CSR objectives) [in Polish], Scientific Journals of Szczecin University 712, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 26, 445-458.
 19. Rak M., 2012b. Uwarunkowania i zasady dziaáania fundacji korporacyjnych, Handel Wewnętrzny, Perspektywy Rozwoju Marketingu 58, 3, 393-401.
 20. Rak M., 2014a. Społeczne zaangażowanie biznesu w kontekście partnerstwa przedsiębiorstw i organizacji spoáecznych (Social involvement of business in the context of business partnerships and social organizations) [in Polish], Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu 4 (42), 237-251.
 21. Rak M., 2014b. Corporate foundations - operationalization of the notion, International Masaryk Conference for Ph.D. Students and Young Researchers Magnanimitas 5, 65-72.
 22. Raszeja-Ossowska I., 2015. Fundacje korporacyjne. Dotacje, programy stażowe, sponsoring, programy charytatywne (Corporate foundations. Grants, internship programs, sponsorship, charity programs) [in Polish], retrieved from http://witrynawiejska.org.pl/data/ 2fundacje%20korporacyjne_o1_05_2015.pdf [accessed: 15.07.2015].
 23. Rok B., 2004. Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie (Responsible business in irresponsible world) [in Polish], Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
 24. Rudnicka A., 2012. CSR - doskonalenie relacji społecznych w firmie (CSR - improving social relationships in the company) [in Polish], Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 25. Rybak M., 2004. Etyka menedĪera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, (Manager Ethics - Corporate Social Responsibility) [in Polish], PWN, Warszawa.
 26. Schwab K., 2002. Społeczne sumienie biznesu (Social conscience of business) [in Polish], Newsweek 51, retrieved from http://www.newsweek.pl/czlowiek-na-globalnym-rynku/spoleczne-sumienie-biznesu,25057,1,1.html [accessed: 20.04.2015].
 27. Standardy działania fundacji korporacyjnych (Standards of operation of corporate foundations) [in Polish], Forum Darczyńców w Polsce, Warszawa 2015, retrieved from http://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2015/05/publikacje_standardy_dzialania_fundacji_korporacyjnych_forum_darczyncow.pdf [accessed: 07.09.2015].
 28. Sznajder M., 2013. Korzyści z wdrożenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (z uwzględnieniem koncepcji interesariuszy) (The benefits of implementing the concept of corporate social responsibility (including stakeholder concepts) [in Polish], Economics and Management 2, 194-211.
 29. TaborJ., 2004. Praktyki społecznej odpowiedzialności (CSR) w małych i średnich firmach (Corporate Social Responsibility [CSR] Practices in Small and Medium Businesses [in Polish] (in:) J. Lewandowski (ed.), Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w zmieniającym się otoczeniu (Managing business organizations in a changing environment) [in Polish], Politechnika łódzka, Łódź, 334-343.
 30. Wardyn K., n.d. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako element komunikacji marketingowej marki (Corporate social responsibility as an element of brand marketing communication) [in Polish], retrieved from http://www.epr.pl/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu-jako-element-komunikacji-marketingowej-marki,csr,97,1.html [accessed: 20.08.2015]
 31. Werther Jr. W.B., Chandler D., 2006. Strategic Corporate Social Responsibility: Stakeholders in a Global Environment, Sage Publications, Thousand Oaks.
 32. Witek-Crabb A., 2006. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako źródło przewagi konkurencyjnej (Corporate social responsibility as a source of competitive advantage) [in Polish], Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 1137, 168-176.
 33. Żemigała M., 2007. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji (Corporate Social Responsibility. Building a healthy, effective organization) [in Polish], Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer Business, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-7479
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu