BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gostkowska-Drzewicka Magdalena (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Kapitały własne a struktura aktywów przedsiębiorstw deweloperskich
Equity Capital Versus Asset Structure of the Real Estate Development Companies
Źródło
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2017, nr 1 (85), s. 23-34, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami
Słowa kluczowe
Kapitał własny, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo deweloperskie, Polityka bilansowa
Ownership capital, Company capital structure, Development company, Balance sheets policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel - Zbadanie, czy przedsiębiorstwa deweloperskie notowane na GPW zachowują właściwe proporcje w zakresie kształtowania struktury kapitałowo-majątkowej i czy istnieją zależności pomiędzy strukturą aktywów a relacjami wyrażającymi złotą i srebrną regułę finansowania. Metodologia badania - Hipotezy zostały zweryfikowane za pomocą odpowiednich testów statystycznych. Obliczeń dokonano za pomocą programu Gretl. Wynik - Kapitał własny stanowi podstawę finansowania działalności badanych spółek. Pomimo zmieniających się uwarunkowań koniunkturalnych zarządzający podejmują działania prowadzące do zachowania właściwych relacji odnośnie do struktury majątkowo-kapitałowej, co zapewnia utrzymanie równowagi finansowej. W badanych przedsiębiorstwach starano się tak ukształtować strukturę majątkowo-kapitałową, aby kapitały były związane z aktywami nie dłużej, niż wynosi okres dysponowania nimi. Oryginalność/wartość - Artykuł odpowiada na pytanie, czy złota i srebrna reguła bilansowa są ważnymi wyznacznikami decyzji w zakresie kształtowania struktury kapitału w spółkach deweloperskich. Przeprowadzone analizy nie wyczerpują złożoności analizowanego problemu i stanowią przyczynek do dalszych badań czynników kształtujących strukturę kapitałową przedsiębiorstw deweloperskich.(abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to verify whether real estate development companies listed on the WSE maintain the right balance in terms of shaping the capital and assets structure, and whether there is any relationship between the assets structure and the golden and silver financing rules. Design/methodology/approach - The hypotheses were verified using appropriate statistical tests. Calculations were made with help of the Gretl software. Findings - Equity is the finance basis of examined companies. Despite the changing cyclical conditions managers undertake actions leading to keep appropriate relations between the assets and capital structure, what ensures the maintenance of financial balance. The surveyed companies attempted to shape the capital and asset structure so that the capital was related to assets no longer than the period of disposal over them. Originality/value - Article answers the question whether gold and silver financing rules are important determinants of decisions in shaping the capital structure of the real estate development companies. The analyses do not exhaust the complexity of the analysed problem and constitute a contribution to the further studies of factors influencing capital structure of real estate development companies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, M. (2013). Prezentacja kapitałów własnych w sprawozdaniach finansowych spółek publicznych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 58, 303-309.
 2. Barburski, J. (2014). Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 117-136.
 3. Bień, W. (2005). Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych. Warszawa: Difin.
 4. Duliniec, A. (2011). Finasowanie przedsiębiorstwa. Strategie i instrumenty. Warszawa: PWE.
 5. Figura, P. (2011). Zależności między celem nadrzędnym przedsiębiorstwa i wartościami wskaźników finansowych w przekroju sektorowym. Gdańsk: Politechnika Gdańska.
 6. Gabrusewicz, W. (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie. Warszawa: PWE.
 7. GUS (2016). Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu, usługach i inwestycjach, baza bieżąca, dane miesięczne. Pobrane z: www.stat.gov.pl (9.12.2016).
 8. Janus, A. (2006). Kapitał własny jako źródło finasowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Folia Oeconomica, 200, 69-78.
 9. Konečný, Z. (2013). Golden Rules of Financing Related to the Life Cycle of Czech Automotive Firms. Journal of Competitiveness, 5, 83-97.
 10. Korol, T. (2013). Nowe podejście do analizy wskaźnikowej w przedsiębiorstwie. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer business.
 11. Lisińska, K. (2012). Struktura kapitałowa przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce, Niemczech i Portugalii. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 27, 449-458.
 12. Marzec, J. (2010) Złote reguły finansowania w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Ekonomiczne Problemy Usług, 51, 143-153.
 13. Pomykalska, B., Pomykalski, P. (2007). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 14. Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Skowronek-Mielczarek, A., Leszczyński, Z. (2008). Analiza działalności i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 16. Szczepaniak, P. (2014). Kapitał własny w sektorach niefinansowych w Polsce w latach 2009-2011. Nauki o Finansach, 20, 115-126.
 17. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości. Dz.U. nr 121, poz. 591 z późn. zm.
 18. Walsh, C. (2003). Key Management Ratios. Third Edition. Glasgow: Prentice Hall.
 19. Wrońska-Bukalska, E. (2014). Zróżnicowanie branżowe poziomu I struktury kapitału własnego. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, XLVIII, 393-402.
 20. Wypych, M. (2012). Struktura aktywów a złote reguły finansowania (na przykładzie spółek giełdowych). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 261, 478-488.
 21. www.octava.com.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-7741
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2017.1.85-02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu