BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacki Robert (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie), Wasilik Katarzyna (Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w Warszawie)
Tytuł
Towards Responsible Consumption - Attitudes of Young Consumers to the Idea of Corporate Social Responsibility
W kierunku odpowiedzialnej konsumpcji - postawy młodych konsumentów wobec idei społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 2, s. 280-293, tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Wzorce konsumpcji, Konsumpcja, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Młodzież
Consumption patterns, Consumption, Corporate Social Responsibility (CSR), Youth
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D12, E21, M14
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza zainteresowania młodych polskich konsumentów społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw i zaufania wobec niej. Podstawą rozważań są wyniki badań przeprowadzonych w 2015 roku na próbie 963 konsumentów w wieku 19-35 lat, zamieszkujących największe aglomeracje. W badaniu poruszono problematykę wiedzy i zainteresowania młodych konsumentów społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw, ich zaufania wobec działań społecznie odpowiedzialnych, postaw wobec produktów oferowanych przez firmy, które nie respektują zasad społecznej odpowiedzialności. W analizie wykorzystano wskaźniki struktury oraz miary korelacji pomiędzy zmiennymi. Badanie wykazało relatywnie niski poziom świadomości młodych Polaków odnośnie idei odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw - jej znajomość zadeklarował co piąty z nich, jednocześnie dwie trzecie chciałoby swą wiedzę w tym obszarze poszerzyć. Konsekwencją niewielkiego zainteresowania jest obojętność wobec deklaracji przedsiębiorstw w zakresie CSR - niewielu młodych konsumentów ma wobec nich zaufanie. Co czwarty młody Polak jest jednak gotowy do bojkotowania produktów przedsiębiorstw, których działań nie akceptuje. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is to analyse the interest evinced by young Polish consumers in corporate social responsibility and trust towards it. The deliberations are based on the results of research carried out in 2015 on a sample of 963 consumers aged between 19 and 35, who live in the biggest urban agglomerations. The study examines the issue of young consumers' knowledge of and interest evinced in CSR as well as their trust in socially responsible actions, and attitudes towards products offered by companies that do not respect the rules of social responsibility. The analysis makes use of the indicators of the structure and power of correlations among the variables. The study has revealed relatively low awareness of the ideas behind corporate social responsibility among young Poles - every fifth declared knowing it and simultaneously two thirds would like to widen their knowledge about it. The consequence of such modest interest is indifference towards companies' declarations of CSR - few young consumers trust them. Every fourth young Pole, however, is ready to boycott products of companies whose activity they do not accept. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldridge A. (2006), Konsumpcja, Sic!, Warszawa.
 2. Antonides G., van Raaij W.F. (2003), Zachowania konsumenta. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Bockock R. (1993), Consumption, Routledge, London.
 4. Buchholz R.A. (1991), Corporate Responsibility and the Good Society: From Economics to Ecology, "Business Horizons", No. 34(4).
 5. Bywalec C., Rudnicki L.(2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 6. Carroll A.B. (1991), The pyramid of Corporate Social Responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders, "Business Horizons", No. 34(4).
 7. COM (2001), Promoting a European framework for Corporate Social Responsilibity, Bruksela.
 8. COM (2011), Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komunikatu Regionów, Bruksela.
 9. Czubała A. (2011), Rola konsumentów w realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1(1).
 10. Dąbrowska A., Bylok F., Janoś-Kresło M., Kiełczewski D., Ozimek I. (2015), Kompetencje konsumentów. Innowacyjne zachowania. Zrównoważona konsumpcja, PWE, Warszawa.
 11. Filek J. (2006), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Tylko moda czy nowy model prowadzenia działalności gospodarczej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Warszawa.
 12. Freeman R.E. (1984), Strategic Management: A stakeholder Approach, Pitman Publishing, Boston.
 13. Freeman R.E., Evan W.M. (1999), Corporate governance: A Stakeholder interpretation, "Journal of Behavioural Economics", No. 19(4).
 14. Greszta M., Maison D. (2016), Konsument w Polsce wobec działań CSR, http://www.marketing-news.pl/message.php?art=47467 [access: 17.09.2016].
 15. Griseri P., Seppala N. (2010), Business ethics and corporate social responsibility, South-Western Cengage Learning, Lincoln.
 16. Humphery K. (2011), The simple and the good. Ethical consumption as anti-consumerism, (in:) Lewis T., Potter E. (Eds.), Ethical consumption a critical introduction, Routledge, London-New York.
 17. Kaźmierczak M. (2016), Environmental responsibility of small and medium-sized enterprises and its significance for the implementation of the CSR concept, "Journal of Agribusiness and Rural Development", No. 2(40).
 18. Kiełczewski D. (2008), Konsumpcja a perspektywy zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 19. Koreleska E. (2016), Rola ekotargów w promocji zrównoważonej konsumpcji, "Handel Wewnętrzny", nr 1(360).
 20. Luo X., Bhattacharya C.B. (2006), Corporate Social Responsibility, Customer Satisfaction and Market Value, "Journal of Marketing", No. 70(4).
 21. Maciejewski G. (2012), Konsument w strategii współczesnego przedsiębiorstwa, "Konsumpcja i Rozwój", nr 2(3).
 22. Mazurek-Łopacińska K., Sobocińska M. (2014), Determinanty rozwoju zrównoważonej konsumpcji w Polsce - wybrane zagadnienia, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 824, "Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu", nr 35.
 23. Mróz B. (2009), Consumo ergo sum? Rola konsumpcjonizmu we współczesnych społeczeństwach, (in:) Mróz B. (Ed.), Oblicza konsumpcjonizmu, SGH, Warszawa.
 24. Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce. Trzy perspektywy, SGH, Warszawa.
 25. Mróz B. (2015), Trendy konsumenckie w okresie spowolnienia gospodarczego, (in:) Mróz B. (Ed.), Zmiany zachowań polskich gospodarstw domowych pod wpływem kryzysu, SGH, Warszawa.
 26. Nakonieczna J. (2008), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Difin, Warszawa.
 27. Nielsen (2015), Global Sustainability Report. The Sustainability Imperative. New insights on consumer expectations.
 28. Nowacki R. (2012), Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw handlowych w opinii producentów, "Handel Wewnętrzny", nr 1(336).
 29. Nowacki R. (2014), Ekologiczne motywy w reklamie a idea zrównoważonej konsumpcji, "Konsumpcja i Rozwój", nr 4(9).
 30. Nowacki R., (2014), Etnocentryzm konsumencki a kultywowanie polskości w reklamie, "Handel Wewnętrzny", nr 3(351).
 31. Rybak M. (2001), Społeczna odpowiedzialność biznesu - idea i rzeczywistość, "Gospodarka Narodowa", nr 3.
 32. Seretny M. (2016), Odpowiedzialna konsumpcja jako podstawa Model of Sustainable Marketing (modelu harmonijnego marketing), "Handel Wewnętrzny", nr 1(360).
 33. Stawicka E. (2015), Społecznie odpowiedzialne praktyki rynkowe przedsiębiorstw w obszarze relacji z konsumentami, "Journal of Agribusiness and Rural Development", nr 3(37).
 34. Sułek M., Świniarski J. (2001), Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.
 35. Szul E. (2012), Dekonsumpcja - moda czy sposób na kryzys, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", nr 24.
 36. Wasilik K. (2014), Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów - konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona, "Konsumpcja i Rozwój", nr 1(6).
 37. Wilburn K., Wilburn R. (2014), The double bottom line: Profit and social benefit, "Business Horizons", No. 57(1).
 38. Woś J. (2003), Zachowania konsumenckie - teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 39. Zalega T. (2014), Sustainable Consumption and Innovative Consumption In Consumer Behaviour of Mazovian Households, "Handel Wewnętrzny", nr 4(351).
 40. ZenithOptimedia (2013), Raport 2038: sześć trendów na następne 25 lat.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu