BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Musiała Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Podporządkowanie jako kryterium różnicowania ochrony człowieka pracy
Subordination as a Criterion Differentiating the Protection of Man of Labour
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 5, s. 2-7, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Stosunek pracy, Bezpieczeństwo socjalne, Zatrudnienie, Regulacje prawne
Legal employment relation, Social security, Employment, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorka formułuje tezę, że kryterium różnicowania ochrony socjalnej człowieka pracy jest stan podporządkowania, rozumiany przez znajdowanie się niejako "w mocy" podmiotu zatrudniającego. Tym samym ostro przeciwstawia się takiemu podejściu, które lekceważyłoby ową fundamentalną dla stosunku pracy cechę. Twierdzi zarazem, że ta szczególna cecha - cecha pracowniczego podporządkowania nie występuje w żadnym innym - pozapracowniczym - stosunku zatrudnienia, mając na myśli zwłaszcza cywilnoprawne stosunki zatrudnienia. Jej zdaniem w stosunkach tych można mówić jedynie o parapodporządkowaniu czy zależności organizacyjnej, która per se musi determinować istotnie ograniczoną ochronę socjalną dla świadczącego pracę w tych warunkach. (abstrakt oryginalny)

In this work the author formulates a thesis that a criterion of differentiating the social protection of a man of labour is the condition of subordination being understood as being somehow "under the power" of an employing entity. Thereby, the author strongly opposes an approach that would ignore the said feature being fundamental for employment. At the same time, the author claims that this specific feature, which is worker subordination, does not exist in any work relationship other than employment relationship, meaning specifically civil law work agreements. In the author's view, such agreements can only envisage parasubordination or organizational dependency that must per se determine significantly more limited social protection for a man performing work in such conditions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chobot, A. (1975). Obowiązki pracownicze oraz środki prawne zabezpieczające ich wykonanie. W: W. Jaśkiewicz (red.), Studia nad kodeksem pracy. Poznań.
 2. Deakin, S. Morris, G.S. (2005). Labour Law. Oxford and Portland (Oregon): Hart Publishing.
 3. Jankowiak, J. (2001). Pracodawcze prawo do wydania polecenia (wydawania poleceń) na tle koncepcji prywatnoprawnej czynności trwalej. Państwo i Prawo, (4).
 4. Liszcz, T. (2009). Podporządkowanie pracownika a kierownictwo pracodawcy - relacja pojęć. W: Z. Góral (red.), Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa profesora Henryka Lewandowskiego. Warszawa.
 5. Lyon-Caen, G. (1990). Le droit du travail non salwie. Paris.
 6. Musiała, A. (2011). Zatrudnienie niepracownicze. Warszawa: Difin.
 7. Musiała, A. (2016). Glosa do wyroku SN z dnia 22 kwietnia 2015 г., II PK 153/14. Orzecznictwo Sądów Polskich, (6).
 8. Musiała, A. (2017). Kim jest "pracownik" w ujęciu Konstytucji? Monitor Prawa Pracy, (4).
 9. Olszewski, H. Zmierczak, M. (1994). Historia doktryn politycznych i prawnych. Poznań: Wydawnictwo Ars boni et aequi.
 10. Perulli, А (2003). Economically dependent/quasi-subordinate (parasubordinate) employment: legal social and economic aspects. Committee on Employment and Social Affairs of the European Parliament and DG Employment and Social Affairs.
 11. Ripert, G. (1955). Les forces creatrices du droit. Paris.
 12. Smith, A. (2007). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 13. Sobczak, A. (2003). Rapport compare. W: Du travail salarić au travail independant: permanences et mutation. Bari: Cacucci Editore.
 14. Sobczyk, A. (2013). Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, 1.1, Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy, t. II, Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 15. Sobczyk, A. (2015). Wolność pracy i władza. Warszawa: Wolters Kluwer.
 16. Supiot, A. (1999). Au dela de l'emploi. Transformation du travail et devenir du droit du travail en Europe. Paris.
 17. Supiot, A. (2002). Critique du droit du travail. Paris.
 18. Wróblewski, S. (1933). Glosa do wyroku NTA z dnia 16 września 1932 r. (1. Rej. 7249/29). Orzecznictwo Sądów Najwyższych w sprawach podatkowych i administracyjnych. Rok I-II, 1932-1933, poz. 408.
 19. Zieliński, T. (1986). Prawo pracy. Zarys systemu. Części. Ogólna. Warszawa-Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu