BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Golub Vyacheslav (National Academy for Public Administration under the President of Ukraine)
Tytuł
Historical Context of the Institutionalization of State-Society Relations in the Field of Volunteering in Ukraine
Źródło
Journal of Geography, Politics and Society, 2015, nr 5(1), s. 22-31, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Wolontariat, Instytucje, Polityka społeczna państwa
Volunteering, Institutions, Social policy
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Ukraina
Ukraine
Abstrakt
The article analyses the course of the history of the state-society relations in the sphere of volunteering in Ukraine. The main purpose of the paper is to systematize existing knowledge in that area. The author characterizes every stage of the development of the state-society relations in the sphere of volunteering. The result of the study is the list of the key stages of the history of the state-society relations in the sphere of volunteering and visual embodiment of chronological axis of this process in Ukraine.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Апухтін В., Богомолов О., 2015, До питання розвитку волон- терського руху в Україні та Європі, [in:] Волонтерський рух: історія, сучасність, перспективи: матеріали Між- народної науково-практичної конференції, 17-18 квіт- ня 2015 року, Видавництво ХНАДУ, Харків, 23-27.
 2. Безпалько О., 2006, Організація соціально-педагогічної ро- боти з дітьми та молоддю у територіальній громаді: теоретико-методичні основи, Науковий світ, Київ.
 3. Близнець В. (ed.), 1989, Повість минулих літ, Веселка, Київ. Бондаренко З. et al., 2012, Менеджмент волонтерських груп від А до Я, Версо-04, Київ.
 4. Вертеловский А., 1994, Очерки истории благотворитель- ности русской церкви, Сфинкс, Санкт-Петербург.
 5. Воробець Т., 1992, Український Червоний Хрест, Літопис УПА. Медична опіка в УПА, 23, 53-61.
 6. Гайдар А., 1975, Тимур и его команда, Детская литература, Москва
 7. Голуб В., 2015, Про небезпеку спотворення суспільного сприйняття волонтерства, [in:] Волонтерський рух: іс- торія, сучасність, перспективи: матеріали Міжнарод- ної науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2015 року, Видавництво ХНАДУ, Харків, 41-44.
 8. Грибан О., 2012, Історичні обставини створення та почат- ковий етап діяльності російського товариства черво- ного хреста в українських губерніях (кінець XIX - по- чаток XX ст.), Вісник аграрної історії, 3, 179-184.
 9. Звєрєва С., 2015, Організації жіночої взаємодопомоги на- прикінці ХІХ - на початку ХХ ст., [in:] Волонтерський рух: історія, сучасність, перспективи: матеріали Між- народної науково-практичної конференції, 17-18 квіт- ня 2015 року, Видавництво ХНАДУ, Харків, 56-59.
 10. Ковальов В., Kovaliov D., 2015, Волонтерство: погляд на проблему, [in:] Волонтерський рух: історія, сучасність, перспективи: матеріали Міжнародної науково-прак- тичної конференції, 17-18 квітня 2015 року, Видавни- цтво ХНАДУ, Харків, 78-82.
 11. Кожухаренко Л., 2015, Волонтерський рух у світі й Україні: історія і сьогодення, [in:] Волонтерський рух: історія, сучасність, перспективи: матеріали Міжнародної на- уково-практичної конференції, 17-18 квітня 2015 року, Видавництво ХНАДУ, Харків, 82-86.
 12. Костишак М., 2015, Доброчинно-меценатська діяльність в Україні доби Гетьманщини, [in:] Волонтерський рух: історія, сучасність, перспективи: матеріали Міжна- родної науково-практичної конференції, 17-18 квітня 2015 року, Видавництво ХНАДУ, Харків, 93-95.
 13. Матяж С., 2009, Історичні аспекти державного регулюван- ня меценатської діяльності в Україні, Державне управ- ління та місцеве самоврядування, 2(2), 109-117.
 14. Пономарьов А., no data, Звичаї колективної взаємодопо- моги в Україні, Мистецька сторінка, http://storinka-m. kiev.ua/article.php?id=452 [16.11.2015].
 15. Рощина Л., 2009, Благодійна діяльність українських братств, Наука. Релігія. Суспільство, 1, 38-42.
 16. Ступак Ф., 2009, Діяльність земств у галузі суспільної опіки та доброчинності, Наука. Релігія. Суспільство, 4, 143- 148.
 17. Тарнавський Р., 2012, Толока під час будівництва в громад- ському побуті українських селян (друга половина ХІХ - перша половина ХХ ст.), Народознавчі зошити, 6(108), 995-1009.
 18. Юрченко І., 2009, Інституціоналізація волонтерського руху в Україні, Інститут соціології Національної акаде- мії наук України, Київ.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-2249
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/24512249JG.51.003.5159
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu