BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skwarek Beata (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy), Szulc Wita (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy)
Tytuł
Arteterapia w pracy pedagogicznej
Art Therapy in Pedagogical Work
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, 2017, nr 22, s. 93-107, tab., fot., bibliogr. 28 poz.
Scientific Papers of The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica
Słowa kluczowe
Wiedza, Pedagogika, Sztuka
Knowledge, Pedagogy, Art
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autorki w pierwszej części swego artykułu odnoszą się do wybranych zagadnień z zakresu teorii arteterapii i potrzeby stosowania arteterapii w praktyce pedagogicznej. Następnie przedstawiają wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników konferencji połączonej z warsztatami pod nazwą "Sztuka i terapia w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi", które odbyły się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy w dniu 20 maja 2016 roku. (abstrakt oryginalny)

In the first part of this article, their authors refer to selected aspects of the theory of art therapy and the need to apply art therapy in medical practice. Then they present the results of a survey conducted among the members of the conference and workshops 'Art in the therapy of children with developmental disorders', which was held at The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica on 20th May 2016. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arciszewska-Binnebesel A., Arteterapia. Szczęśliwy świat tworzenia, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2014.
 2. Arteterapia jako dyscyplina akademicka w krajach europejskich, praca zbiorowa pod red. W. Szulc, M. Furmanowskiej i K. Gładyszewskieh-Cylulko, Oficyna Wydawnicza "Atut", Wrocław 2011.
 3. Arteterapia. Teoria, praktyka, projekty, pod red. B. Łozy i A. Chmielnickiej-Plaskoty, t. 1, Wydawnictwo "Difin", Warszawa 2014.
 4. Arteterapia w wymiarze kreacji... poszukiwania, drogowskazy, refleksje, red. A. Stefańska, Wydawnictwo UAM, Poznań-Kalisz 2012.
 5. Arts Therapies in Schools. Research and Practice, ed. V. Karkou. J. Kingsley Publ. London 2009.
 6. Art therapy and health care, ed. C. Malchiodi, Guilford Publications, New York 2012.
 7. Bogus M., Arteterapia a zajęcia szkolne [w:] Arteterapia i twórczość w przestrzeni psychospołecznej, Wydawnictwo UAM WPA, Kalisz 2015 2015, (s. 11- 23).
 8. Florczykiewicz J., Józefowski E., Arteterapia w edukacji i resocjalizacji. Wybrane działania arteterapeutyczne i studia empiryczne, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2011.
 9. Gilroy A., Art Therapy. Evidence - based practice, Saga Publ., London; tł. z ang.: Arteterapia: badania i praktyka, 2007, Wydawnictwo WSH-E w Łodzi, Łódź 2005.
 10. Gładyszewska-Cylulko J., Arteterapia w pracy pedagoga. Teoretyczne i praktyczne podstawy terapii przez sztukę, Wydawnictwo "Impuls", Kraków 2011.
 11. Grudziewska E., Arteterapia w procesie resocjalizacji młodzieży, "Opieka, Wychowanie, Terapia" 2005, nr 1- 2, (s. 34 - 37).
 12. Klasyfikacja zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy wprowadzona Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1145),psz. praca.gov.pl/-/121175-rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej-z-dnia-7- sierpnia-2014-r-w-sprawie-klasyfikacji-zawodow-i-specjalnosci-na-potrzeby-rynku-pr (data dostępu: 9.07.2016 r.).
 13. Konferencja Naukowo-Metodyczna "Sztuka i terapia w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi", http://www.pwsz.legnica.edu.pl/fotogaleria-0-11-1 https://www.facebook. com/media/set/?set=a.1328997673795779.1073742284.160051950690363&type=3.
 14. Rojewska-Nowak A., Arteterapia w opinii społecznej - doniesienie z badań [w:] Arteterapia w wymiarze kreacji... poszukiwania, drogowskazy, refleksje, red. A. Stefańska, Wydawnictwo UAM, Poznań-Kalisz 2012, s. 229 - 237.
 15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 r., nr 151, poz. 896). https://serwiszoz.pl/personel-w-podmiotach-leczniczych/rozporzadzenie-ministra-zdrowia-z-dnia-20-lipca-2011-r.-w-sprawie-kwalifikacji-wymaganych-od-pracownikow-na-poszczegolnych-rodzajach-stanowisk-pracy-w-podmiotach-leczniczych-niebedacychprzedsiebiorcami-dz.u.-z-2011-r.-nr-151-poz.-896-2570.html (data dostępu: 9.07.2016 r.).
 16. Skwarek B., Milczanowska R., Doskonalenie umiejętności wychowawczych pedagoga - zajęcia arteterapeutyczne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych [w:] Arteterapia w wymiarze kreacji... poszukiwania, drogowskazy, refleksje, red. A. Stefańska, Wydawnictwo UAM, Poznań-Kalisz 2012, s. 102 -112.
 17. Stefańska A., Szulc W., Wykorzystanie arteterapii do kształcenia wrażliwości społecznej pedagogów i osób profesjonalnie pomagających [w:] Aktuálne problémy prevencie sociálnopatologických javov a jej profesionalizácie", red. J. Hroncová, I. Emmerová, Wydawnictwo Belianum, Banská Bystrica 2014, (ss. 298-304).
 18. Szulc W., Arteterapia. Narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki, Wydawnictwo "Difin" Warszawa 2011.
 19. Szulc W., Arteterapia oparta na wiedzy. Wiedza przydatna organizatorom, nauczycielom i uczestnikom arteterapii, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Legnica 2014.
 20. Szulc W., Arteterapia subdyscypliną pedagogiki? [w:] Nauki społeczne wobec kryzysu i nowych wyzwań. Teoria i praktyka, red. Z. Dacko-Pikiewicz, I. Emmerova, Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", Toruń 2013, s. 183 -195.
 21. Szulc W., Co to jest arteterapia i czemu ona służy, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Biuletyn Informacyjny Oddziału Warszawskiego Nr 24, Warszawa 2003.
 22. Szulc W., Kształcenie wrażliwości emocjonalnej i społecznej przyszłych nauczycieli metodami edukacji kulturalnej i arteterapii [w:] "Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce" 2016. Vol. 11, No 3 (41), Arteterapia w Edukacji Elementarnej, s. 83 - 98.
 23. Szulc W., Kulturoterapia. Skrypt dla studentów Wydziału Pielęgniarskiego, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Medycznej w Poznaniu, Poznań 1988.
 24. Szulc W., Kulturoterapia. Wykorzystanie sztuki i działalności kulturalno-oświatowej w lecznictwie, Wydawnictwo Uczelniane Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 1994.
 25. Szulc W., Sztuka w służbie medycyny, Od antyku do postmodernizmu, Wydawnictwo Naukowe Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2001.
 26. Szulc W., Współczesne kierunki rozwoju arteterapii: arteterapia w programach terapeutycznych dla dzieci i młodzieży [w:] Sztuka dla dziecka jako forma komunikacji społecznej, red. G. Leszczyński, T.1, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Poznań 2009, s. 63 - 79.
 27. Ulman E. Art. Therapy: Problems of Definition [w:] Art as therapy. An introduction to the use of art as a therapeutic technique, ed. T. Dalley, Tavistock/Routledge, London 1984, New York, p. XXVIII.
 28. www.kajros.pl/index.html, (data dostępu: 9.07.2016 r.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-8333
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu