BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prymon Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Prawda w środkach komunikacji e-marketingu
Verity in e-Marketing Communication Media
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 2, s. 350-360, tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Marketing internetowy, Etyka w reklamie, Formy komunikowania
e-marketing, Advertising ethics, Forms of communication
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M37
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie próby wyjaśnienia obecnych i możliwych do przewidzenia zmian, jakie nowe media komunikacji wprowadzają w odniesieniu do elementu prawdy w procesach komunikacji, a w szczególności w reklamie. Tezą w artykule jest, to że użycie nowych środków komunikacji w ramach e-marketingu tworzy nowe wyzwanie, w szczególności nowe dylematy etyczne, a także obiecuje nowe możliwości zapewnienia konsumentom prawdy jako wartości. Artykuł ma charakter koncepcyjny. Oparty jest przede wszystkim na danych wtórnych oraz doświadczeniach badawczych autora w zakresie zarządzania środkami komunikacji marketingowej. W artykule autor definiuje środowisko e-marketingu, zwracając uwagę na dwa aspekty - narzędzia komunikacji oraz specyfikę odbiorców. W głównej części artykułu dokonano analizy zagrożeń i szans dla atrybutu prawdy i prawdy jako wartości w mediach e-marketingu. Implikacje praktyczne artykułu to stworzenie przesłanek do doskonalenia zarządzaniem procesami w warunkach e-marketingu oraz stworzenie przesłanek do rozwoju nowych koncepcji w ramach etyki reklamy oraz do działań instytucji państwowych i społecznych odpowiedzialnych za dobro konsumentów. (abstrakt oryginalny)

An aim of the article is to present an attempt to explain the present and foreseeable changes introduced by the new communication media related to the element of verity in communication processes, particularly in advertising. The thesis in the article is that the use of new communication media within e-marketing sets up a new challenge, particularly new ethical dilemmas as well as promises new opportunities for ensuring the consumer verity as a value. The article is of the conceptual nature. It is primarily based on secondary data and author's research experience in the area of marketing communication media management. In his article, the author defines the e-marketing environment, paying attention to the two aspects: communication tools and specificity of recipients. In the main part of the article, he analyses the threats and opportunities to the verity's attribute and verity as a value in e-marketing media. The practical implications of the article are setting up the premises for process management improvement under the terms of e-marketing and the premises for development of new concepts within the framework of advertising ethics and for the measures undertaken by state and social institutions responsible for consumers' welfare. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barzilai-Nahon K. (2008), Toward a Theory of Network Gatekeeping: A Framework for Exploring Information Control, "Journal of the American Information Science and Technology", No. 59(9).
 2. Cabyova L.,Krajcovic P. (2013), Consumer behavior of generation Y on the print media market, (w:) Matus J., Petranova J. (Eds.), Marketing Identity, Design the Sells, FMK, Trnava.
 3. Chaffey D., Smith P.R. (2008), E-marketing- e-Excelleence. Planning and Optimizing your Digital Marketing, Elsevier, Amsterdam.
 4. Crane A., Matten D. (2007), Business Ethic, Oxford University Press, Oxford .
 5. de George R. (1986), Business Ethics, MacMillan, New York.
 6. Donaldson T. (1982), Corporation and Morality, Prentice Hall, Englewood Cliffs.
 7. Howe N., Strauss W. (2000), Millennials Rising, Vintage Books, New York.
 8. Kalyanam K., McIntyre S. (2002), The e-marketing-mix-A contribution of the e-tailing wars, "Journal of the Academy of Marketing Science", Vol. 30.
 9. Kennedy J.F. (1962), Special Message to the Congress on Protecting the Consumer Interest, March 15, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=9108 [dostęp: 05.12.2015].
 10. Klimek J. (2014), Etyka biznesu. Teoretyczne założenia, praktyka zastosowań, Difin, Warszawa.
 11. Kotler Ph. ,Keller K.L., Brady M., Goodman M., Hansen T. (2009), Marketing Management, Pearson, Harlow.
 12. Kowalczyk S. (2012), Etos aktywności ekonomicznej w świetle encykliki Caritas in Veritate Bendedykta XVI, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/1474/2012_kowalczyk_25_31.pdf?sequence=1 [dostęp: 05.12.2015].
 13. Majka J. (1982), Etyka życia gospodarczego, Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej, Wrocław.
 14. Makowiec A. (2014), Prawne aspekty reklamy w sieci- zagadnienie wybrane, "Kultura-Media-Teologia", nr 18, http://www.kmt.uksw.edu.pl/prawne-aspekty-reklamy- [dostęp: 05.12.2015].
 15. Maciorowski A. (2013), E-marketing w praktyce, Edgard, Warszawa
 16. Nowaczyk A. (1998), Perspektywy teorii prawdy i znaczenia, "Studia Semiotyczne", nr XXI - XXII.
 17. Pankiewicz K. (red.), (2008), E-marketing w akcji, Helion, Gliwice.
 18. Perchla-Włosik A. (2010), Kulturowe, prawne i etyczne aspekty reklamy globalnej, (w:) Pilarczyk B., Waśkowski W. (red.), Komunikacja rynkowa. Ewolucja wyzwania, szanse. "Zeszyty Naukowe", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 19. Prensky M. (2001), Digital Natives,Digital Immigrants, "MCB University Press", Vol. 9, No. 5.
 20. Prymon M. (1999), Menedżerskie i społeczne aspekty współczesnego marketingu, Ekspert, Wrocław.
 21. Prymon M. (2010), Marketingowe strategie wartości na rynkach globalnych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław.
 22. Shoemaker P., Eichholz M., Kim E., Wrigley B. (2001), Individual and routine forces in gatekeeping, "Journalism & Mass Communication Quarterly", Vol. 78.
 23. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, (Dz.U. z 1993 r., Nr 47, poz. 211).
 24. http://www.britannica.com/topic/truth-philosophy-and-logic [dostęp: 03.12.2015].
 25. http://www.the-cma.org/regulatory/code-of-ethics [dostęp: 20.12.2015].
 26. http://www.codescentre.com/icc-code.aspx [dostęp: 20.12.2015].
 27. https://www.ftc.gov/news-events/media-resources/truth-advertising [dostęp: 19.12.2015].
 28. http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/v rit /101238 [dostęp: 20.12.2015].
 29. http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/truth [dostęp: 15.12.2015].
 30. https://www.radareklamy.pl/kodeks-etyki-reklamy?showall=&start=3 [dostęp: 05.12.2015].
 31. http://venturebeat.com/2014/05/12/coming-clean-the-truth-about-fraud-in-digital-advertising/ [dostęp: 05.12.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu