BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sajdakowska Marta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Postawy konsumentów wobec wzbogacania pieczywa w błonnik w świetle badań ankietowych
Consumers' Attitudes towards Bread Enriched with Dietary Fibre in the Light of Surveys
Źródło
Handel Wewnętrzny, 2017, nr 2, s. 361-372, tab., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania konsumenta, Preferencje konsumenta, Piekarnictwo, Badania ankietowe
Consumer behaviour, Consumer preferences, Bakery, Questionnaire survey
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D01, D12, O11
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Celem badania było zebranie opinii konsumentów na temat wprowadzenia na rynek pieczywa jasnego z podwyższoną zawartością błonnika. Badanie empiryczne przeprowadzono w 2014 roku na 1013-osobowej ogólnopolskiej próbie badawczej z wykorzystaniem metody CAPI. Badani konsumenci wyrażali pozytywne opinie w zakresie podwyższania poziomu błonnika w pieczywie jasnym. Wśród osób, które częściej zgadzały się z opinią nt. wybranych aspektów zdrowotnych związanych z zastosowaniem błonnika, przeważały osoby młodsze, z wyższym poziomem wykształcenia oraz pochodzące z dużych miast. Badani konsumenci deklarowali skłonność do zapłacenia wyższej ceny (ang. willingness to pay, WTP) za wybrane produkty zbożowe z dodatkiem błonnika. Przedsiębiorcy, działający na rynku innowacyjnych produktów zbożowych, powinni brać pod uwagę oczekiwania konsumentów w zakresie walorów zdrowotnych oraz preferowanych przez nich cen. Wybrane opinie konsumentów nt. korzystnego znaczenia błonnika w diecie mogą odegrać znaczącą rolę w kształtowaniu pozytywnych zachowań na rynku żywności. (abstrakt oryginalny)

An aim of the paper was to gather consumers' views on the market introduction of white bread with a higher content of dietary fibre. An empirical study was conducted in 2014 on a 1013-person national survey sample using the CAPI method. Consumers expressed positive opinions regarding the raising the level of dietary fibre in white bread. Among those who agreed with the opinion on the selected aspects of health related to the use of fibre, there dominated younger people with higher levels of education and from large cities. The surveyed consumers declared their willingness to pay a higher price (WTP) for the selected cereals with added fibre. Entrepreneurs operating in the market for innovative cereal products should take into account consumers' expectations in terms of health benefits and their preferred price. The selected consumers' reviews on favourable importance of fibre in the diet may play a significant role in shaping positive behaviour habits in the food market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baixauli R., Salvador A., Hough G., Fiszman S.M. (2008), How information about fibre (traditional and resistant starch) influences consumer acceptance of muffins, "Food Quality and Preference", No. 19.
 2. Batte M.T., Hooker N.H., Haab T.C., Beaverson J. (2007), Putting their money where their mouths are: Consumer willingness to pay for multi-ingredient, processed organic food products, "Food Policy", No. 32.
 3. Bennett R.M., Costa L., Cowan C., Holt G.C., Jones P.J., Miele M. Sottomayor M., J. Vestergaard J. (2009), Consumers' willingness-to-pay for organic conversion-grade food: Evidence from five EU countries, "Food Policy", No. 34.
 4. Brunsø K., Fjord T.A., Grunert K.G. (2002), Consumers' food choice and quality perception, "Working Paper", No. 77, https://pure.au.dk/portal/files/32302886/wp77.pdf [dostęp: 09.07.2016].
 5. Combris P., Bazoche P, Giraud-Héraud E.S. Issanchou S. (2009), Food choices: What do we learn from combining sensory and economic experiments? "Food Quality and Preference", No. 20.
 6. Dewettinck K., Van Bockstaele F., Kühne B., Van de Walle D., Courtens T., Gellynck X. (2008), Nutritional value of bread: Influence of processing, food interaction and consumer perception, "Journal of Cereal Science", No. 48.
 7. van Doorn J., Peter C., Verhoef P.C. (2011), Willingness to pay for organic products: Differences between virtue and vice foods, "International Journal of Research in Marketing", No. 28.
 8. Gellynck, X., Kühne, B., Van Bockstaele, F., Van de Walle D., Dewettinck, K. (2009), Consumer perception of bread quality, "Appetite", No. 53.
 9. Ginon E., Loheac Y., Martin C., Combris P., Issanchou S. (2009), Effect of fibre information on consumer willingnesss to pay for French baguettes, "Food Quality and Preference", No. 20.
 10. Goryńska-Goldmann E., Sznajder M. (red.) (2012), Wybrane zachowania i zwyczaje konsumentów na rynku pieczywa, Wydawnictwo UP w Poznaniu, Poznań.
 11. Gutkowska K., Ozimek I. (2005), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności- kryteria zróżnicowania, SGGW, Warszawa.
 12. Gutkowska K., Sajdakowska M., Żakowska-Biemans S., Kowalczuk I., Kozłowska A., Olewnik-Mikołajewska A. (2012), Poziom akceptacji zmian na rynku żywności pochodzenia zwierzęcego w opinii konsumentów, "Żywność. Nauka. Technologia. Jakość", nr 5(84).
 13. Gutkowska K., Żakowska-Biemans S., Sajdakowska M. (red.) (2008), Preferencje konsumentów w zakresie możliwych do zastosowania innowacji produktów tradycyjnych. (w:) Kołożyn-Krajewska D., Dolatowski J. (red.), Tradycyjne i regionalne produkty i technologie w żywieniu człowieka, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ, Kraków.
 14. Hoefkens C., Verbeke W., Van Camp J. (2011), European consumers' perceived importance of qualifying and disqualifying nutrients in food choices, "Food Quality and Preference", No. 22.
 15. Jeżewska-Zychowicz M. (2013), Uwarunkowania akceptacji konsumenckiej pieczywa jasnego wzbogaconego w błonnik, "Handel Wewnętrzny", nr 4.
 16. Jeżewska-Zychowicz, M., Królak, M. (2015), Do Consumers' Attitudes Towards Food Technologies and Motives of Food Choice Influence Willingness to Eat Cereal Products Fortified with Fibre?, "Polish Journal of Food and Nutrition Sciences", No. 65(4).
 17. Kristensen M., Jensen M.G. (2011), Dietary fibres in the regulation of appetite and food intake. Importance of viscosity, "Appetite", No. 56.
 18. Morais E.C., Pinheiro, A.C.M., Nunes C.A., Bolini, H.M.A. (2015), Influence of functional and diet/light claims on chocolate dairy dessert consumers' evaluations: bilinear and multilinear decomposition methods, "Journal of Sensory Studies", No. 30.
 19. Mørkbak M.R., Nordström J. (2009), The Impact of Information on Consumer Preferences for Different Animal Food Production Methods, "Journal of Consumer Policy", No. 32.
 20. Napolitano F., Braghieri A., Piasentier E., Favotto S., Naspetti S., Zanoli R. (2010), Effect of information about organic production on beef liking and consumer willingness to pay, "Food Quality and Preference", No. 21.
 21. Saba A., Vassallo M., Shepherd R., Lampila P., Arvola A., Dean M., Winkelmann M., Claupein E., Lähteenmäki L. (2010), Country-wise differences in perception of health-related messages in cereal-based food products, "Food Quality and Preference", No. 21.
 22. Sajdakowska M. (2014), Opinie konsumentów na temat innowacyjnego pieczywa w świetle badań jakościowych, "Handel Wewnętrzny", nr 6(353).
 23. Sanjuán-López A.I., Philippidis G., Resano-Ezcaray H. (2011), How useful is acceptability to explain economic value? An application on the introduction of innovative saffron products into commercial markets, "Food Quality and Preference", No. 22.
 24. Schulze M.B., Schulz M., Heidemann C., Schienkiewitz A., Hoffmann K., Boeing H. (2007), Fiber and magnesium intake and incidence of type 2 diabetes. A prospective study and meta-analysis, "American Medical Association", No. 167.
 25. Urala N., Lähteenmäki, L. (2007), Consumers' changing attitudes towards functional foods, "Food Quality and Preference", No. 18.
 26. Wertenbroch, K., Skiera, B. (2002), Measuring consumers' willingness to pay at the point of purchase, "Journal of Marketing Research", No. 39.
 27. Żakowska-Biemans S., Sajdakowska M., Issanchou S. (2016), Impact of Innovation on Consumers Liking and Willingness to Pay for Traditional, "Polish Journal of Food and Nutrition Sciences", No. 66(2).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0438-5403
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu