BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Woźniewski Krzysztof (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Pouczenie w pierwszym przesłuchaniu w postępowaniu przygotowawczym (art. 300 k.p.k.) jako czynność procesowa w świetle zasady informacji procesowej
The Instruction of the Rights During First Interview of Suspect, Victim and Witness in Preparatory Proceedings as Legal Act in The Context of Right to Information Principle (Art. 300 K.P.K.)
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 35, s. 125-137, bibliogr. 21 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Kodeks postępowania karnego, Kodeks cywilny, Prawo, Prawo cywilne, Procesy organizacyjne, Regulacje prawne
Code of Criminal Procedure, Civil Code, Law, Civil law, Organisational processes, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie stanowi zwięzłą analizę instytucji procesowej tzw. pierwszego pouczenia w postępowaniu przygotowawczym o prawach uczestników procesu wskazanych w art. 300 k.p.k. w warunkach tam wskazanych jako jednego z najistotniejszych przejawów prawa do informacji. Po przedstawieniu w zarysie historii legislacyjnej tej instytucji jest ona ujęta - z punktu widzenia teorii czynności procesowych - z jednej strony jako dowodowa czynność faktyczna polegająca na przekazaniu przez organ procesowy adresatom wskazanym w art. 300 k.p.k. w formie pisemnej zespołu informacji prawnych oraz jako spostrzeżenie procesowe - z drugiej. W opracowaniu podkreśla się znaczenie omawianej czynności dla realizacji prawa do obrony oskarżonego oraz innych gwarancji procesowych pokrzywdzonych i świadków w świetle zasady rzetelnego procesu. Czwarta część opracowania stanowi analizę elementów składowych czynności pierwszego pouczenia w ujęciu podmiotowych i modalnych warunków prawidłowości (niewadliwości). Analizie zostały poddane kolejno a)podmioty procesowe zarówno organy postępowania przygotowawczego jak i strony oraz świadkowie uwikłane w tę czynność procesową, b) termin dokonania tej czynności, c) zakres przedmiotowy pouczenia, d) formę dokonania tej czynności. W podsumowaniu (V) regulacja z art. 300 k.p.k. zostaje uznana za optymalną z gwarancyjnego punktu widzenia a na uznanie zasługuje konsekwencja procesowa wadliwie przeprowadzonej czynności pouczenia w postaci możliwości powstania względnej podstawy odwoławczej. (abstrakt oryginalny)

This concise research analyzes legal institution concerning the right of suspect, victiom and witness to be informed about their rights, procedural guarantees etc. during the first interrogation or interview conducted by police and like-police state agencies within preparatory proceedings (investigation or inquiry) foreseen in art. 300 of law on criminal proceedings. The analised right is key factor from the fair trial principle. In this article it has been searched also the problem of instruction as legal act of competent criminal proceeding participants. It is stated that act of instruction on right is the real act from one side and the act of perception on the other. Furthermore the author describes the problem of legal conditions of its legal validity. So, the remarks on a) the persons involved in this legal action, b) time of this instruction, c) the kind of rights of which the participants should be informed, d) the legal form of doing so has been made. In summing-up (V) the art. 300 regulation is estimated as an optimal in the context of procedural guarantees, especially with its infringements consequence inf the form of one of grounds of appelation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyniak B., Eichstaedt K., Kurowski M., Świecki D. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I. ,Warszawa 2015.
 2. Bieńkowska B., Kruszyński P. (red.), Kulesza C., Piszczek P., Pawelec S., Wykład prawa karnego procesowego, Warszawa 2012.
 3. Bogucki O., Gerecka - Żołyńska A., Grzegorczyk T., Hofmański P., Kulesza C., Rogacka - Rzewnicka M., Sakowicz A., Waltoś S., Wiliński P.( red.), Zgryzek K., Zieliński M., System Prawa Karnego Procesowego, t. III, cz. I, Zasady procesu karnego, Warszawa 2014.
 4. Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1984.
 5. Cieślak M., Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne (reedycja) pod red. Waltosia S, Kraków 2011, Tom II.
 6. Grzegorczyk T., Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2014.
 7. Grzeszczyk W., Postępowanie przygotowawcze w kodeksie postępowania karnego, Kraków Zakamycze 1998.
 8. Hofmański P, Sadzik E., Zgryzek K ., Kodeks Postępowania Karnego. Komentarz, Warszawa 2011, Tom I.
 9. Jasiński W., Prawo do obrony w znowelizowanym postępowaniu przygotowawczym w: Prawo do obrony w postępowaniu penalnym. Wybrane aspekty. Materiały konferencyjne (Warszawa, 27.01.2014 r.), Warszawa 2014 r.
 10. Jeż - Ludwichowska M., Wyjaśnienia oskarżonego a prawo do informacji. Pal. 2003 nr 3-4.
 11. Kosowski J., Zasada informacji prawnej w polskim procesie karnym w świetle art 16 k.p.k, Warszawa 2011.
 12. Kremens K., Śledztwo po 1 lipca 2015 roku [w:] P. Wiliński (red.), Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym po 1 lipca 2015 r. Przewodnik po zmianach, Warszawa 2015.
 13. Marszał K. (red.), Stachowiak S., Zgryzek K., Proces karny, Katowice 2005 r.
 14. Sakowicz A., Boratyńska K.T., Czarnecki P., Górski A., Królikowski M., Warchoł M., Ważny A., Kodeks postępowania karnego. Komentarz do art. 16 , SIPLEGALIS.
 15. Skorupka J. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2015.
 16. Sowiński P., Uprawnienia składające się na prawo oskarżonego do obrony. Uwagi na tle czynności oskarżonego oraz organów procesowych, Rzeszów 2012.
 17. Steinborn S. (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz do wybranych przepisów LEX/el. 2016.
 18. Tylman J., Grzegorczyk T., Polskie postępowanie karne, Warszawa 1998.
 19. Tylman J., Grzegorczyk T., Polskie postępowanie karne, Warszawa 2014.
 20. Waltoś S., Hofmański P., Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016 r.
 21. Woźniewski K., w: System Prawa karnego procesowego. Tom V: Sądy i inne organy postępowania karnego (red. Z. Kwiatkowski), Warszawa 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu