BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lis Artur (Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Stalowej Woli)
Tytuł
Najstarsze kroniki polskie jako źródła historycznoprawne
The Oldest Polish Chronicles as Sources of Historical and Legal
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 35, s. 138-161, tab., bibliogr. 39 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Prawo zwyczajowe, Kościół w polityce, Kościół a polityka, Prawo, Historia, Historia prawa, Prawo rzymskie, Percepcja
Common law, Church in Politics, Church and politics, Law, History, Legal history, Roman law, Perception
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przyjęcie chrztu przez Mieszka I w 966 roku było punktem zwrotnym w dziejach Polski. Państwo pierwszych Piastów zakorzenione zostało w kulturze międzynarodowej społeczności państw europejskich. Sytuacja ta sprzyjała wpływowi niektórych praw obcych na ustrój prawny Polski. W dotychczasowej praktyce państw słowiańskich system prawny opierał się na plemiennym prawie zwyczajowym. Ze względu na brak źródeł jurydycznych pomocniczą rolę w poznaniu kultury prawnej Polski piastowskiej mogą odegrać kroniki. Elementy prawa odnajdujemy w "Kronice polskiej" Galla Anonima oraz w szczególności w kronice Mistrza Wincentego Kadłubka. (abstrakt oryginalny)

Baptized by Mieszko I in 966 was a turning point in Polish history. Country first Piast is rooted in the culture of the international community of European states. This situation favored the influence of certain rights of foreign Polish legal system. The current practice of Slavic countries legal system based on tribal customary law. Due to the lack of juridical sources supporting role in understanding the legal culture of Polish Piast can play chronicles. Elements of the law is found in the "Polish Chronicle" Gall Anonim, and in particular in the chronicle of Master Vincent Kadłubek. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus J., O monarchii Gallowej, Warszawa 1952.
 2. Anonim tzw. Gall, Kronika polska, tłum. R. Grodecki, oprac. M. Plezia, Wrocław 2008.
 3. Balzer O., Studyum o Kadłubku, t. I, Lwów 1934.
 4. Baszkiewicz J., Prawo rzymskie i prawo kanoniczne w kulturze politycznej Polski XIII i XIV wieku, [w:] tegoż, Państwo - Rewolucja - Kultura polityczna, oprac. H. Olszewski, Poznań 2009, s. 259-288.
 5. Błogosławiony Wincenty Kadłubek. W 800-lecie sakry biskupiej, "Cistercium Mater Nostra" Rocznik II (2/2008), red. M. Starzyński, M. Zdanek, Kraków 2008.
 6. Deptuła Cz., Nad zagadką Mistrza Wincentego, "Znak" 28(1976), nr 261, s. 368-384.
 7. Dębiński A., Kościół i prawo rzymskie, Lublin 2007.
 8. Dębiński A., Prawo rzymskie a kultura prawna w Polsce, [w:] Prawo polskie. Próba syntezy, red. T. Guz, J. Głuchowski, M. Pałubska, Warszawa 2009, s. 39-54.
 9. Galli Anonymi Cronicae, ed. K. Maleczyński, [w:] Monumenta Poloniae Historica, series nova, Kraków 1952.
 10. Gallus Anonymus and his chronicle in the context of twelfth-century historiography from the perspective of the latest research, ed. K. Stopka, Kraków 2010.
 11. Grodziski S., Z dziejów staropolskiej kultury prawnej, Kraków 2004.
 12. Jasiński T., O pochodzeniu Galla Anonima, Kraków 2008.
 13. Kałuża Z., Lektury filozoficzne Wincentego Kadłubka. Zbiór studiów, Warszawa 2014.
 14. Kürbis B., Wstęp, [w:] Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika Polska, wyd. B. Kürbis, Wrocław 2008.
 15. Labuda G., Zamiana Galla Anonima, autora pierwszej Kroniki dziejów Polski, na Anonima-Wenecjanina, "Studia Źródłoznawcze" 44(2006), s. 117-126.
 16. Lis A., Master Vincentius, Lublin 2016.
 17. Lis A., Mistrz Wincenty Kadłubek - ojciec prawa w Polsce? (The master Wincenty Kadłubek - the father of law in Poland?), [w:] Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej, red. A. Lis, Lublin 2011, s. 91-117.
 18. Lis A., Spory wokół biografii Mistrza Wincentego Kadłubka, Lublin 2013.
 19. Lis A., Studies on the legal culture of the 13th and 14th century - the Book of Elbląg anf the Book of Henryków, "Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 23(2/2013), s. 5-12.
 20. Lis A., Świadectwa kultury prawnej w Polsce do 1320 roku, "Przegląd Prawno-Ekonomiczny" 24(3/2013), s. 44-55.
 21. Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), Kronika polska, przeł. i oprac. B. Kürbis, Wrocław-Warszawa-Kraków 2008.
 22. Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda. Materiały sesji naukowej - Kraków, 10 marca 2000, red. K. R. Prokop, Kraków 2001.
 23. Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem Kronika Polska, wyd., komentarz i wstęp M. Plezia, [w:] Monumenta Poloniae Historica, nova series, t. XI, Kraków 1994.
 24. Mühle E., Władza i przestrzeń w Polsce wczesnopiastowskiej. O przestrzennym konstruowaniu władzy u Galla Anonima, [w:] Narodziny Rzeczypospolitej. Studia z dziejów średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych, red. W. Bukowski, T. Jurek, t. II, Kraków 2012, s. 831-847.
 25. Nowacki B., Poglądy prawno-polityczne w "Kronice" mistrza Wincentego, [w:] Mente et litteris, Poznań 1984, s. 127-134.
 26. Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa 2009.
 27. Pauli L., Randbeme"Rocznik Krakowski" ungen zur Abhandlung Emil Seckels über Vincentius Kadłubek, "Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung" 76(1959), s. 396-431.
 28. Plezia M., Mistrz Wincenty zwany Kadłubkiem, [w:] Pisarze staropolscy. Sylwetki, red. S. Grzeszczuk, t. 1, Warszawa 1991, s. 93-131.
 29. Plezia M., Scripta minora. Łacina średniowieczna i Wincenty Kadłubek, Kraków 2001.
 30. Sawicki W., Terminologia prawnicza kroniki Anonima-Galla w świetle instytucji obcych i rodzimych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia" Sectio G, 17(1970), z. 1, s. 1-23.
 31. Sawicki W., Wpływ niektórych praw obcych na ustrój prawny państwa pierwszych Piastów (wiek XI-XII), "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia" Sectio G, 11(1964), z. 2, s. 29-62.
 32. Seckel E., Vinzentius Kadlubek, "Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung" 76(1959), s. 378-395.
 33. Skibiński E., Przemiany władzy. Narracyjna koncepcja Anonima tzw. Galla i jej podstawy, Poznań 2009.
 34. Sondel J., Wincenty zw. Kadłubkiem jako apologeta prawa rzymskiego, [w:] Onus Athlanteum. Studia nad Kroniką biskupa Wincentego, red. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa 2009, s. 91-109.
 35. Sondel J., Ze studiów nad prawem rzymskim w Polsce piastowskiej, Kraków 1978.
 36. Sójka-Zielińska K., Historia prawa, Warszawa 2005.
 37. Vetulani A., Prawo kanoniczne i rzymskie w Kronice mistrza Wincentego, "Studia Źródłoznawcze" 20(1976), s. 35-45.
 38. Vetulani A., Z badań nad kulturą prawniczą w Polsce piastowskiej, Wrocław 1976.
 39. Wiszewski P., Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku), Wrocław 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu