BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimiuk Zbigniew (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie)
Tytuł
Odbudowa gospodarki i stabilizacja walutowa Włoch w latach 1945-60 (część I)
Economic Recovery and Stabilization of the Currency of Italy in the Years 1945-1960 (Part I)
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 35, s. 162-183, tab., bibliogr. 38 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Gospodarka, Interwencje walutowe, Kryzys walutowy, Kształtowanie kursu walutowego, Międzynarodowy system walutowy, Niestabilność kursu walutowego, Ryzyko walutowe, Zmienność kursu walutowego, Dewaluacja, Inflacja
Economy, Currency interventions, Currency crisis, Exchange rate developments, International monetary system, Exchange rate instability, Currency risk, Exchange rate variability, Devaluation, Inflation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Włochy
Italy
Abstrakt
W okresie po II wojnie światowej z krajów zachodnioeuropejskich Włochy wykazywały największe tempo rozwoju. W 1950 r. rozpoczęła się faza długookresowego rozwoju gospodarczego. Rozwój ten nawiązywał do pierwszych lat odbudowy. Tempo wzrostu produktu narodowego brutto (PNB), które w dziesięcioleciu do 1959 r. wynosiło rocznie średnio 6%, w latach szczytowej koniunktury 1960-61wzrosło do 7,8%. Dynamika rozwoju gospodarczego Włoch była porównywalna w tym czasie z RFN i Japonią. Włoskie firmy uzyskały znaczne sukcesy w międzynarodowej walce konkurencyjnej oraz wykorzystywały impulsy wynikające z polityki Wspólnego Rynku. Wraz z zewnętrzną ekspansją dokonały się poważne zmiany strukturalne, które uplasowały Włochy w grupie krajów wysoko uprzemysłowionych. W 1962 r. tempo wzrostu produktu narodowego brutto (PNB) spadło do 6%, a w 1963 r. do 4,8%. Koniunktura ustąpiła miejsca objawom kryzysowym, które przejawiały się w "galopującej" inflacji. W obawie przed deprecjacją lira nastąpiła masowa ucieczka kapitału za granicę. Polityka walutowa prowadzona w tym okresie przez władze włoskie okazała się skuteczna. Lir włoski stał się mianowicie nie tylko walutą stabilną, ale także jedną z "twardych" walut europejskich. Potwierdzały to wypowiedzi na łamach bieżącej prasy międzynarodowej, ale również sytuacja w dziedzinie bilansu płatniczego Włoch, który od 1957 r. wykazywał wysokie dodatnie saldo. Jeśli wziąć pod uwagę handel zagraniczny Włoch w 1960 r. to należy stwierdzić, iż w tym roku został osiągnięty najwyższy wzrost obrotów zagranicznych w krajach Europy Zachodniej. Był to również najwyższy poziom obrotów osiągnięty przez Włochy w okresie powojennym (wyższy o 1/3 w stosunku do poziomu w 1959 r.). Globalny import Włoch, który w 1953 r. stanowił 3,2% importu światowego wzrósł do 3,8%, a udział eksportu zwiększył się w tym czasie z 2% do 3,2%. (abstrakt oryginalny)

For several years after World War II Italian economy showed the highest growth rate among western European countries. In 1950 the phase of long-term economic development began, which was contributed to the first years of reconstruction. The growth rate of gross national product (GNP), which in the decade to 1959 amounted to an annual average of 6% and later - in 1960 -1961 - reached a climax of 7.8%. The dynamics of economic development in Italy was at the time comparable to the Federal Republic of Germany and Japan. Italian companies obtained considerable success in the international scale, using impulses that arose from the policy of the Common Market. Along with external expansion, major structural changes which took place at the time ranked Italy in the group of the most industrialized countries. In 1962, the growth rate of the gross national product (GNP) fell to 6%, and in 1963 - to 4.8%. These results marked the first symptoms of crisis, which manifested in the galloping inflation. Fearing the depreciation of the lira, a massive capital was transferred abroad. However, monetary policy conducted by the Italian authorities proved very effective. Italian lira became not only a stable currency, but also one of the "hard" European currencies. This feat was highlighted by the international press, as well as the Italian balance of payments, which from 1957 showed a very positive balance. It should be noted that in 1960 the highest growth of foreign trade in the countries of Western Europe was made by Italy again. That year marked also the highest level of turnover achieved by Italy in the postwar period (an increase of 1.3 compared to the level in 1959.). Global imports of Italy, which in 1953 accounted for 3.2% of world imports rose to 3.8%, and the share of exports increased during this period from 2% to 3.2%. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagnasco A., Tre Italie. La problematica territoriale dello sviluppo italiano, Bologna: Il Mulino 1977.
 2. Banca Nazionale del Lavoro, Roma 1954.
 3. Banca Nazionale del Lavoro, Roma 1958.
 4. Bank for International Settlements 1945-1950 r.
 5. Bank for International Settlements, Basiel 1947.
 6. Bank for International Settlements, Basiel 1951.
 7. Bank for International Settlements, Basiel 1957.
 8. Bank for International Settlements, Basiel 1958.
 9. Bank for International Settlements, Basiel 1960.
 10. Battilani P. and F. Fauri, Mezzo secolo di economia italiana 1945-2008, Bologna: Il Mulino 2008.
 11. Bordo D. and F. Capie (eds.), Monetary Regimes in Transition. Cambridge: Cambridge University Press 1994, pp. 312-345.
 12. Casella A. and Eichengreen, B. (1994), Halting Inflation in Italy and France after the Second World War, in M.
 13. Ciocca P., Ricchi per sempre? Una storia economica d'Italia (1796-2005), Torino: Bollati Boringhieri 2007.
 14. Clark M., Współczesne Włochy: 1871-2006, Warszawa 2009.
 15. Cohen J., G. Federico, The Growth of the Italian Economy, Cambridge University Press 2001.
 16. Coltorti F., Borsa, territorio e sviluppo economico (1861-2011), in Dall'Unità ai giorni nostri: 150 anni di borsa in Italia, Consob 2011, s. 56.
 17. De Cecco M. and G. Ferri, Italy's Financial System: Banks and Industrial Investment, in A. Boltho, A. Verselli and H. Yoshikawa (eds.), Comparing Economic Systems: Italy and Japan. Basingstoke: Palgrave 2001, pp. 64-84.
 18. Federico G. and P. Malanima, Progress, decline, growth. Product and productivity in Italian Agriculture 1000-2000, "Economic History Review" 57(3)/2004: 437-64.
 19. Goldsmith R.W. and S. Zecchini, The national balance sheet of Italy (1861-1973), "Rivista di Storia Economica", 15/1999: 3-20.
 20. Hlldebrand G., Growth and Structure in the Economy of Modern Italy, London 1965.
 21. International Financial Statistics 1950 r.
 22. Le svlluppo economico Italiano: 1861-1949, Roma; Bari-Laterza 1973.
 23. Maddison A., A revised estimate of the Italian economic growth, 1861-1989, "Banca del Lavoro Quarterly Review" 177/1991: 225-41.
 24. Masala C., Born for Government: the Democrazia Cristiana in Italy, in: M. Gehler and W. Kaiser (eds.), Christian Democracy in Europe since 1945, Vol. 2 (London, 2004).
 25. Neue Zuricher Zeitung, marzec 1961.
 26. Puczik W., Italja ekonomika: wniesznaja targowla, Moskwa 1957.
 27. Rinaldi A. and B. Pistoresi, Exports, imports and growth: New evidence on Italy: 1863-2004, "Explorations in Economic History" 49 (no. 2, 2012): 241-54.
 28. Rossi N., A. Sorgato and G. Toniolo, I Conti Economici Italiani: una Ricostruzione Statistica, 1890-1990, "Rivista di Storia Economica" Vol. X/1993, 1-47.
 29. Rota M., Sviluppo industriale e dualismo economico in Italia nella seconda meta` del XX secolo, Soveria Mannelli: Rubettino 2008.
 30. Spinelli F. and M. Fratianni, Storia monetaria d'Italia. L'evoluzione del sistema monetario e bancario, Milano: Mondadori 1991.
 31. Survey of Italy's Economy, Milano 1957.
 32. Survey of Italy's Economy, Milano 1977.
 33. Temin P., The Golden Age of European Growth Reconsidered, "European Review of Economic History", 6/2002, pp. 3-22.
 34. The Statsman's. Year Book 1960 r.
 35. Trznadel W., Przestrzenne dysproporcje gospodarczo- społeczne we Włoszech XIX i XX w. i drogi ich przezwyciężenia, Wrocław 1988.
 36. Vitali O., Aspetti dello sviluppo economico italiano alla luce della ricostruzione della popolazione attiva, Roma: Istituto di Demografia 1970.
 37. Zamagni V., Betting on the Future. The Reconstruction of Italian Industry, 1946-1952, w: Power in Europe? Great Britain, France, Italy and Germany in a Postwar World, 1945-1950, Edited by J. Becker and F. Knipping, Berlin, New York 1986, s. 283-301.
 38. Zamagni V., Introduzione alla storia economica d'Italia, Bologna: Il Mulino 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu