BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolak Grzegorz (Sąd Rejonowy w Stalowej Woli; Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli)
Tytuł
Prawo do renty rodzinnej po osobie, która pobierała świadczenie emerytalne bądź rentowe na podstawie błędnej decyzji organu rentowego
The Right to Survivor's Pension of a Person Receiving Annuity or Retirement Pension Pursuant to an Erroneous Decision of the Pension Authority
Źródło
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2017, nr 5, s. 32-39, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Świadczenia emerytalno-rentowe, Renta rodzinna, Regulacje prawne, Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Pension benefits, Survivor’s pension, Legal regulations, Supreme Court jurisdiction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Autor omawia niejednolicie postrzeganą w judykaturze i piśmiennictwie problematykę dopuszczalności nabycia prawa do renty rodzinnej po osobie, która nie spełniając warunków ustawowych pobierała wskutek błędnej decyzji ZUS świadczenie emerytalne lub rentowe. Zdaniem autora de lege lata istnienie w obrocie prawnym takiej błędnej decyzji organu rentowego, na podstawie której doszło do wypłaty świadczenia, uzasadnia nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym świadczeniobiorcy. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the problem - unevenly treated both in the jurisprudence and literature - of the admissibility of acquisition of the right to a survivor's pension after a deceased person who did not fulfil the statutory requirements but was receiving annuity or pension pursuant to an erroneous decision of the pension authority. In the author's opinion, de lege lata the existence in legal transactions of such an erroneous decision on the payment of benefit justifies the entitlement to a survivor's pension after the beneficiary's death. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartnicki, M. (2009). W: K. Antonów (red.), M. Bartnicki, B. Suchacki, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz. ABC. Lex el/.
 2. Bieniek, B. (2017). Prawo małżonka do świadczeń z ubezpieczenia społecznego - komentarz tezowy do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W: J. Ignaczewski (red.), Małżeńskie prawo majątkowe. Komentarz. Warszawa. Legalis.
 3. Dawidowicz, W. (1962). Ogólne postępowanie administracyjne: zarys wykładu. Warszawa.
 4. Jędrasik-Jankowska, I. (2012). Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Warszawa.
 5. Jończyk, J. (2006). Prawo zabezpieczenia społecznego. Zakamycze.
 6. Prasołek, Ł. (2013). W: B. Gudowska, K. Ślebzak (red.), Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz. Warszawa: Legalis.
 7. Redelbach, A. Wronkowska, S. Ziembiński, Z. (1993). Zarys teorii państwa i prawa. Warszawa.
 8. Ślebzak, K. (2003). Glosa do wyroku SN z dnia 5.07.2001 r., II UKN 479/00. OSA, (11).
 9. Ślebzak, K. (2013). W: B. Gudowska, K. Ślebzak (red.), Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz. Warszawa. Legalis.
 10. Wiktorowska, A. (1996). W: M. Szubiakowski, M. Wierzbowski, A. Wiktorowska, Postępowanie administracyjne - ogólne, podatkowe i egzekucyjne. Warszawa.
 11. Wypych-Żywicka, A. (2006). Renta rodzinna z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zagadnienia materialno-prawne. Gdańsk.
 12. Ziembiński, Z. (1992). Logika praktyczna. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0032-6186
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu