BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajewski Marek (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Policies Supporting Innovation in the European Union in the Context of the Lisbon Strategy and the Europe 2020 Strategy
Polityka wspierania innowacji w Unii Europejskiej w kontekście strategii Lizbońskiej i Europa 2020
Źródło
Comparative Economic Research, 2017, vol. 20, nr 2, s. 109-127, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Polityka innowacyjna, Strategia lizbońska, Strategia Europa 2020
Innovation policy, Lisbon Strategy, Europe 2020 Strategy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O31, O33, O52, E61, F36, L20
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W warunkach postępującej globalizacji, światowej konkurencji, szybko zachodzących zmian, rozwój innowacji oraz ich komercjalizacja są tym, w czym Unia Europejska upatruje skutecznego rozwiązania dla budowy długoterminowej, globalnej przewagi konkurencyjnej. Polityka innowacyjności stanowi łącznik pomiędzy polityką dotyczącą badań i rozwoju technologicznego a polityką przemysłową oraz umożliwia stworzenie warunków sprzyjających wprowadzaniu pomysłów na rynek. Jest ona również ściśle powiązana z innymi politykami UE, np. dotyczącymi zatrudnienia, konkurencyjności, środowiska, przemysłu i energii. W artykule przedstawiono ewolucję, uwarunkowania oraz cele polityki innowacyjnej Unii Europejskiej. Opisano również założenia głównych strategii, tj. Lizbońskiej oraz Europa 2020. Ponadto wskazano możliwości oceny podjętych działań w zakresie ww. polityki. (abstrakt oryginalny)

In the context of increasing globalization, global competition and rapid change the EU sees innovation and its commercialization as an effective way to build long-term global competitive advantage. Innovation policy is a link between research and technological development policy and industrial policy and makes it possible to create conditions conducive to bringing ideas to the market. It is also closely linked to other EU policies regarding e.g. employment, competitiveness, environment, industry and energy. This paper presents the evolution, conditions and objectives of the innovation policy of the European, and describes the main assumptions of the Lisbon and Europe 2020 strategies. Additionally it indicates possible ways of assessing the measures undertaken within the above-mentioned policies and of determining the tools necessary to implement the strategies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachnik K. (2006), Innowacyjność jako jeden z kluczowych elementów polityki Unii Europejskiej 2006, [in:] M. Strużycki, (ed.) Innowacyjność w teorii i praktyce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 2. Bongardt A., Torres F. (2010), Europe 2020 - A promising strategy?, ʻInterconomics. Review of European Economic Policyʼ, Vol. 45, iss. 3.
 3. Makulska D. (2011), Kształtowanie działań proinnowacyjnych w polskiej gospodarce, ʻPrace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczegoʼ, Szkoła Główna Handlowa 2011, no. 85.
 4. Denis D., Mc Morrow K., Röger W., Veugelers R. (2005), The Lisbon Strategy and the EU's Structural Productivity Problem, European Economy, ʻEconomic Papersʼ, no. 221 European Communities, Brussels.
 5. Dworak E., Grabia T., Kasperkiewicz W., Kwiatkowska W. (2014), Gospodarka oparta na wiedzy, innowacyjność i rynek pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 6. Grosse T.G. (2008), Europa na rozdrożu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 7. Kok W. (2004), Facing the Challenge. The Lisbon Strategy for Growth and Employment, European Communities, Luxembourg.
 8. Komisja Europejska (2010a), Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat komisji., KOM(2010) 2020 wersja ostateczna, 03.03.2010 Bruksela.
 9. Komisja Europejska (2011), DG TRADE Management Plan.
 10. Komisja Wspólnot Europejskich (2005), Wzrost i zatrudnienie - zintegrowane wytyczne na lata 2005-2008. COM (2005) 141 końcowy, 12.04.2005 Bruksela.
 11. Kosztowniak A. (2016), Główne problemy rozwoju regionalnego w UE a cele i narzędzia finansowe polityki regionalnej, [in:] I. Kraś (ed.), Zarządzanie gospodarcze Unii Europejskiej w drugiej dekadzie XXI wieku, Difin, Warszawa.
 12. Matusiak K.B., Nowakowska A. (2004), Dylematy Strategii Lizbońskiej - budowa gospodarki opartej na wiedzy, Łódź-Warszawa.
 13. Necewska-Twardowska A. (2015), Polityka handlowa Unii Europejskiej a strategia Europa 2020 [in:] E. Małuszyńska, G. Mazur, P. Idczak (ed.), Unia Europejska wobec wyzwań przyszłości. Aspekty prawne, finansowe i handlowe. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 14. Nowakowska A. (2011) Regionalny wymiar procesów innowacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Prusek A. (2011), Konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki w Unii Europejskiej, UEK w Krakowie, Kraków.
 16. Romanowski R. (2015), Wpływ wsparcia systemów innowacji na rozwój lokalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 17. Rada Europejska (2000), Presidency conclusions. Lisbon European Council, 23 and 24 March 2000, Lisbon.
 18. Swałdek K., Sadowski A., Szmeling K. (2005), Rola funduszy strukturalnych Unii Europejskiej we wspieraniu innowacyjności polskich przedsiębiorstw [in:] Stabryła A. (ed.), Innowacyjność we współczesnych organizacjach. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
URI / DOI
https://doi.org/10.1515/cer-2017-0015
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu