BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankiewicz Sławomir (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Tytuł
Gospodarka niskoemisyjna jako podstawa rozwoju regionu
A Low Emission Economy as the Basis for the Development of the Region
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 49, s. 160-167, bibliogr. 36 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Gospodarka niskoemisyjna, Rozwój regionalny, Rozwój gospodarczy, Rozwój zrównoważony
Low-carbon economy, Regional development, Economic development, Sustainable development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O10
streszcz., summ.
Abstrakt
Polska, już od kilkudziesięciu lat odnotowuje wzrost gospodarczy. Jednak, cały czas poziom PKB per capita znacznie odbiega od poziomu w krajach wysoko rozwiniętych. Znacznie gorzej jest z rozwojem, którego tempo było niższe niż wzrostu gospodarczego. Dlatego mamy m.in. duży poziom ubóstwa, problem z zapewnieniem odpowiednich warunków mieszkaniowych i zdrowotnych, czy relatywnie wysokie obciążenia podatkowe osób o najniższych dochodach. W następnej dekadzie średnie tempo przyrostu PKB może znacznie się zmniejszyć, ponieważ nie zbudowaliśmy trwałej przewagi konkurencyjnej. Dotychczasowy sukces zawdzięczamy głównie niskim kosztom pracy, a nie innowacyjności. Regiony, które chcą uzyskać długookresowe i wysokie tempo rozwoju gospodarczego muszą zbudować przewagę opartą na nowoczesnych technologicznie produktach i usługach. Szansę taką stwarza gospodarka niskoemisyjna. Szczególnie, że w obecnej perspektywie finansowania (2014- 2020) UE przeznaczyła znaczne środki na działania związane z niskoemisyjnością. W artkule zwrócono uwagę na korzyści, jakie może uzyskać region po wdrożeniu gospodarki niskoemisyjnej. Dotyczą one m.in. zwiększenia lokalnej produkcji dóbr i usług, wzrostu zatrudnienia i średniego wynagrodzenia, poprawy jakości środowiska przyrodniczego oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Stworzenie gospodarki niskoemisyjnej pozwoli więc na systematyczny wzrost dobrobytu ludności oraz poprawę jakości życia osób mieszkających na terenie JST. Artykuł zawiera również syntetycznie zdefiniowane pojęcie gospodarki niskoemisyjnej oraz zrównoważonego rozwoju gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

All the time GDP per capita is far from the level in developed countries. Much worse was with the development, which was lower than the rate of economic growth. That is why we have in Poland, among others, a high level of poverty, the problem with providing adequate housing and health conditions, relatively high tax burden on people with the lowest incomes. In the next decade, the average growth rate of GDP may be significantly reduced because we have failed to build a sustainable competitive advantage. The previous success was mainly due to low labor costs, rather than innovation. Regions that wish to obtain long-term and high rate of economic development must build an advantage based on modern technology products and services. A low emission economy creates the chance. Especially that in the current financing perspective (2014-2020) the EU has allocated considerable resources for activities related to carbon efficiency. The article focuses on the benefits that region can get after the implementation of low emission economy. They concern, inter alia, the increase in local production of goods and services, growth in employment and average wages, improvement of the quality of the natural environment and ensuring energy security. These benefits come down to sustainable economic development in the long term. Building a low emission economy will allow to systematically increase the well-being of the population and improve the quality of life of people living in the municipality. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Światowy, 2011, Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Polsce, Bank Światowy, Washington.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (DzU UE L 09.140.16).
 3. Eurostat, 2014, Energy, transport and environment indicators. 2014 edition, EU, Luksemburg.
 4. Florczak W., 2007, Koncepcja zrównoważonego rozwoju w naukach społeczno-ekonomicznych, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. LXXV.
 5. Jankiewicz S., 2014a, Uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki w dobie globalizacji, Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu, nr 53.
 6. Jankiewicz S., 2014b, Znaczenie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej dla rynku pracy w Polsce [w:] Gospodarka niskoemisyjna. Uwarunkowania i wyzwania, red. J. Mazurkiewicz, K. Pająk, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 7. Jankiewicz S., 2006, Podstawy polityki gospodarczej, AE w Poznaniu, Poznań.
 8. Komisja Europejska, 2012, Inwestycje w przyszłość: więcej miejsc pracy dzięki bardziej zielonemu budżetowi. Bruksela.
 9. Komisja Europejska, 2011a, Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r., Bruksela.
 10. Komisja Europejska, 2011b, Mapa drogowa do niskoemisyjnej gospodarki do 2050 r., Bruksela.
 11. Komisja Europejska, 2011c, Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny - unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r., Bruksela.
 12. Komisja europejska, 2011d, Horyzont 2020 - program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji, Bruksela.
 13. Komisja Europejska, 2010, Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu Społecznemu, Bruksela.
 14. Komisja Europejska, 2007, Pakiet klimatyczno-energetyczny UE, Bruksela.
 15. Komisja Europejska, 2001, Zrównoważona Europa dla lepszego świata: Strategia zrównoważonego rozwoju UE, Bruksela.
 16. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 78, poz. 483).
 17. Matusiak K.B., Kuciński J., Gryzik A. (red.), 2009, Foresight kadr nowoczesnej gospodarki, PARP, Warszawa.
 18. Ministerstwo Finansów, http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalno sc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe (stan na dzień 08.03.2016).
 19. Ministerstwo Gospodarki, 2015, Projekt: Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Warszawa.
 20. Ministerstwo Gospodarki, 2011, Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, Warszawa.
 21. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, 2014, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Warszawa.
 22. Ministerstwo Środowiska, 1999, Strategia Zrównoważonego Rozwoju Polski do 2025 roku. Wytyczne dla resortów, Warszawa.
 23. Pająk K., Jankiewicz S. (red.), 2015, Bilans Otwarcia z obszaru "RYNEK PRACY", NSZZ SOLIDARNOŚĆ, Gdańsk.
 24. Pająk K., 2013, Bezpieczeństwo energetyczne w jednostkach samorządu terytorialnego [w:] Ekonomia i zarządzanie energią a rozwój gospodarczy, red. K. Pająk, A. Ziomek, S. Zwierzchlewski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 25. Parlament Europejski, 2011, Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 24 maja 2012 r. w sprawie Europy efektywnie korzystającej z zasobów (2011/2068(INI)).
 26. Piontek B., 2002, Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, WN PWN, Warszawa.
 27. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z 15 marca 2012 r. w sprawie planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. (2011/2095(INI)).
 28. Rutovitz J., Arherton, 2009, Energy sector jobs tu 2030: A global analysis. Final report, Institute for Sustainable Futures, Sydney.
 29. GUS, 2015, Ubóstwo w Polsce w latach 2013-2014, Warszawa.
 30. Sztumski W., 2006, Idea zrównoważonego rozwoju a możliwości jej urzeczywistnienia, "Problemy Ekorozwoju: studia filozoficzno-sozologiczne", nr 2.
 31. United Nations, 2012, Report of the United Nations Conference on Sustainable Development, Rio de Janeiro.
 32. Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (DzU z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).
 33. Ustawa z 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (DzU z 2006 r., nr 89, poz. 625 z późn. zm.).
 34. WCED, 1987, Report of the WCED "Our Common Future", Genewa.
 35. Węglarz A., 2013, Co kryje się pod pojęciem gospodarki niskoemisyjnej, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa.
 36. Węglarz A., Winowska E., Wójcik W., 2015, Gospodarka niskoemisyjna zaczyna się w gminie. Podręcznik dla polskich samorządów, Adelphi Research Gemeinnützige GmbH, Berlin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.12
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu