BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolak Grzegorz (Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli)
Tytuł
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2015 r., III CSK 352/14, OSNC 2016, nr 5, poz. 6
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 35, s. 192-209, bibliogr. 20 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Sąd Najwyższy, Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Orzecznictwo sądu
Supreme Court, Supreme Court jurisdiction, Judicial decision
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Sąd Najwyższy
Abstrakt
W glosie do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2015 r., III CSK 352/14, OSNC 2016, nr 5, poz. 63, autor wyraził aprobatę dla poglądu o tym, że złożenie do sądu opiekuńczego przez przedstawiciela ustawowego małoletniego spadkobiercy wniosku o zezwolenie na złożenie w jego imieniu oświadczenia o odrzuceniu spadku nie pozostaje bez wpływu na bieg terminu przewidzianego w art. 1015 § 1 kc. Choć uznał, że bardziej właściwe byłoby przyjęcie, że złożenie do sądu opiekuńczego przez przedstawiciela ustawowego małoletniego spadkobiercy takiego wniosku nie przerywa, lecz zawiesza bieg terminu przewidzianego w art. 1015 § 1 kc do momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu w przedmiocie udzielenia tego zezwolenia (art. 121 pkt 4 kc stosowany per analogiam), to jednak samą optykę patrzenia na problem prawny przez Sąd Najwyższy uznał za słuszną. Istotne jest bowiem to, że Sąd ten nie odrzucił możliwości stosowania do terminu z art. 1015 § 1 kc przepisów kodeksu cywilnego o zawieszeniu bądź przerwaniu biegu terminów przedawnienia. (abstrakt oryginalny)

In his gloss to the decision of the Supreme Court dated 28 May 2015, file ref. III CSK 352/14, OSNC 2016, No. 5, item 63, the author endorsed the opinion that when the legal representative of a minor heir applies to the guardianship court for permission to submit - on the heir's behalf - a statement on the rejection of an estate, it has an impact on the expiration of the period provided for in Article 1015§1 of the Civil Code. Still, the author pointed out that it would be more advisable to assume that making such an application by the legal representative of a minor heir does not interrupt but merely suspends the period named in Article 1015 § 1 of the Civil Code until the court's decision on granting the said permission has become effective (Article 121 point 1 of the Civil Code applied per analogiam), he recognized the Supreme Court's approach to the problem as proper. After all, it is important that the supreme judicial body has not rejected the option of applying the code's provisions on the suspension or interruption of limitation periods to the period named in Article 1015 § 1. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brzozowski A. w: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1 - 449 10, pod red. K. Pietrzykowskiego, Warszawa 2013.
 2. Dmowski S., Gudowski J. (red. nauk.), Rudnicki S., Trzaskowski R., Kodeks cywilny. Komentarz. Księga I. Część Ogólna, Warszawa 2014.
 3. Filipiak T.A., Mojak J., Nazar M., Niezbecka E., Zarys prawa cywilnego, Lublin 2006.
 4. Grzybowski S. w: System prawa cywilnego, t. I, wyd. I, Ossolineum 1974.
 5. Gwiazdomorski J., Terminy zawite do dochodzenia roszczeń, RPEiS 1968, nr 3.
 6. Ignatowicz J. w: System prawa cywilnego, t. I, wyd. II, Ossolineum 1985.
 7. Kawałko A., Witczak H., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2014.
 8. Konińska B., Upływ terminu do odrzucenia spadku w imieniu małoletniego, Rejent 2014, nr 9.
 9. Kordasiewicz B. w: System Prawa Prywatnego. Tom 2. Prawo cywilne - część ogólna, pod red. Z. Radwańskiego, Warszawa 2008.
 10. Kordasiewicz B. w: System Prawa Prywatnego. Tom 10. Prawo spadkowe, pod red. B. Kordasiewicza, Warszawa 2015.
 11. Kosik J. w: System prawa cywilnego. T.IV. Prawo spadkowe, pod red. J. S. Piątowskiego, Ossolineum 1986.
 12. Księżak P., Glosa do postanowienia SN z dnia 20 listopada 2013 r., I CSK 329/13, Rejent 2014, nr 5.
 13. Machnikowski P. w: Gniewek E., Machnikowski P., Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2013.
 14. Macierzyńska-Franaszczyk E., Odpowiedzialność za długi spadkowe, Warszawa 2014.
 15. Radwański Z., Olejniczak A., Prawo cywilne - część ogólna, Warszawa 2011.
 16. Skowrońska-Bocian E., Prawo spadkowe, Warszawa 2011.
 17. Sobolewski P. w: Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Przepisy wprowadzające. Część ogólna. Własność i inne prawa rzeczowe, pod red. K. Osajdy, Warszawa 2013.
 18. Szpunar A., Nadużycie prawa w dziedzinie przedawnienia, RPEiS 1969, z. 4.
 19. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Lublin 1998 Wójcik S., O potrzebie i sposobie uregulowania cywilnoprawnych terminów zawitych w: Prace cywilistyczne. Księga pamiątkowa dla uczczenia 40-lecia pracy naukowej prof. J. Winiarza, Warszawa 1990.
 20. Zoll F., Glosa do uchwały SN z 10 marca1993r., III CZP 8/93, Przegląd Sądowy 1994, Nr 5.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu