BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zajda Katarzyna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Attitudes of Young Rural Residents from Łódzkie Voivodeship Towards Their Own Innovativeness
Postawy młodzieży wiejskiej z województwa łódzkiego względem własnej innowacyjności
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 3 (41), s. 425-432, rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Młodzież, Ludność wiejska, Innowacje, Innowacyjność społeczeństwa
Knowledge-based economy, Youth, Rural population, Innovations, Innovation in society
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W gospodarce opartej na wiedzy innowacyjność jest cechą pożądaną na rynku pracy. Może ona zwiększyć szanse zatrudnienia osób młodych. W artykule podjęto problem postawy młodych mieszkańców wsi względem własnej innowacyjności. Zaprezentowano wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych w latach 2014-2015 na obszarze województwa łódzkiego wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Analizowano trzy komponenty postawy innowacyjnej: poznawczy, emocjonalno-oceniający oraz behawioralny. Badania (metodą studium przypadku) zrealizowano za pomocą ankiety audytoryjnej. Przebadano w sumie 209 osób. Na tej podstawie sformułowano wnioski dotyczące słabych stron postawy młodzieży wiejskiej względem własnej innowacyjności oraz wykazano, że relatywnie niewielki odsetek respondentów cechuje się postawą innowacyjną. (abstrakt oryginalny)

In a knowledge-based economy, innovativeness is a quality desired on the labour market. It may increase young people's employment opportunities. The article discusses the issue of young rural residents' attitudes towards their own innovativeness. It presents the results of sociological research carried out in 2014-2015 in Łódzkie voivodeship among upper secondary school students from rural areas. Three components of the innovative attitude were analysed: cognitive, emotional/evaluative, and behavioral. The study was carried out using a case study method and an auditorium survey involving a total number of 209 people. On the basis of the study, conclusions were made referring to weak points of young rural residents' attitude to their own innovativeness, and it was demonstrated that relatively few of them display an innovative attitude. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams, D., Hess, M. (2010). Social Innovation and Why it has Policy Signifi cance. Econ. Lab. Rel. Rev., 21, 2, 139-156.
 2. Boguszewski, R., Feliksiak, M., Gwiazda, M., Kalka, J. (2014). Młodzież o sobie: wartości, obyczajowość, grupy odniesienia. In: M. Grabowska, J. Kalka (Ed.), Młodzież 2013 (p. 112-149). Warszawa: CBOS.
 3. Boguszewski, R., Kowalczuk, K. (2014). Aspiracje, dążenia i plany życiowe młodzieży. In: M. Grabowska, J. Kalka (Ed.), Młodzież 2013 (p. 12-26). Warszawa: CBOS.
 4. Bojewska, B. (2015). Istota i uwarunkowania rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. In: B. Bojewska (Ed.), Innowacyjność organizacji sieciowych w gospodarce opartej na wiedzy (p. 25-66). Warszawa: Ofic. Wyd. SGH.
 5. Brzeziński, M. (2009). Organizacja kreatywna. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 6. European Commission (2014). Working with young people: the value of youth work in the European Union. Brussels: European Commission.
 7. Eurostat (2015). Newsrelease. Euroindicators, 2015. Komunikat 117/2015, 30 June.
 8. Federowicz, M., Sitek, M. (2011). Społeczeństwo w drodze do wiedzy. Raport o stanie edukacji 2010. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 9. Górniak, J. (Ed.). (2014). Kompetencje Polaków a potrzeby polskiej gospodarki. Raport podsumowujący IV edycję badań BKL z 2013 r. Warszawa: PARP.
 10. Kasparek, K., Magierowski, M. (2014). Kogo kształcą polskie szkoły. Warszawa: PARP.
 11. Konarzewski, K. (2012). TIMSS i PIRLS 2011. Osiągnięcia szkolne polskich trzecioklasistów w perspektywie międzynarodowej. Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna.
 12. Kożusznik, B. (Ed.). (2010). Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności. Katowice: Wyd. Uniwersytetu Śląskiego.
 13. Król, M. (2014). Oczekiwania pracodawców wobec kreatywności pracowników. Org. Zarz., 1(21), 19-30.
 14. Lubimow-Burzyńska, I. (2014). Proces tworzenia innowacji społecznych. In: J. Wyrwa (Ed.). Innowacje społeczne w teorii i praktyce (p. 72-93). Warszawa: PWE.
 15. MacCallum, D., Mehmood, A. (2010). Preface: From the study of social exclusion to the analysis of socially innovative strategies. In: F. Moulaert, D. MacCallum, A. Mehmood, A. Hamdouch (Eds.), Social Innovation: Collective action, social learning and transdisciplinary research (p. 4-10). KATARSIS project. Final report. Brussels: European Commission.
 16. Machnik-Słomka, J. (2014). Istota współczesnych innowacji - nowe spojrzenie. In: J. Wyrwa (Ed.). Innowacje społeczne w teorii i praktyce (p. 15-40). Warszawa: PWE.
 17. Najder-Stefaniak, K. (2010). Wstęp do innowatyki. Warszawa: Wyd. SGGW.
 18. Nęcka, E. (2003). Psychologia twórczości. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 19. Nowak, S. (1973). Teorie postaw. Warszawa: PWN.
 20. Odorzyńska-Kondek, J. (2011). Młodzi 2011 - Raport Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kons. Rozw., 1, 137-140.
 21. Prystrom, J. (2012). Innowacje w procesie rozwoju gospodarczego. Istota i uwarunkowania. Warszawa: Difin.
 22. Rutten, R., Boekema, F. (2007). Regional social capital: Embeddedness, innovation networks and regional economic development. Technological Forecasting and Social Change 74(9): 1834-1846.
 23. Sharra, R., Nyssens, M. (2010). Social Innovation: An Interdisciplinary and Critical Review of the Concept. Louvain, Belgium: Universite' Catholique de Louvain.
 24. System Informacji Oświatowej (n.d.). Retrieved from: https://sio.men.gov.pl/index.php/rspo.
 25. Szaleniec, H., Kondratek, B., Kulon, F., Pokropek, A., Skórska, P., Świst, K., Wołodźko, T., Żółtak, M. (2015). Porównywalne wyniki egzaminacyjne. Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych.
 26. Trompenaars, F. (2010). Kultura innowacji. Kreatywność pracowników a sukces firmy. Warszawa: Ofic. Wolters Kluwer Business.
 27. Tuziak, A. (2013). Innowacyjność w endogenicznym rozwoju regionu peryferyjnego. Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar.
 28. Zajda, K. (2015). Wieś jako terytorium innowacyjne. Wieś Roln., 3(168), 7-20.
 29. Żmijewska-Jędrzejczyk, T., Dyjas-Pokorska, A. (2005). Ankiety audytoryjne. In: P. Sztabiński, Z. Sawiński, F. Sztabiński (Ed.). Fieldwork jest sztuką (p. 299-316). Warszawa: Wyd. IFiS PAN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.70
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu