BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaród Jadwiga (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Sustainable Development of the Farms In Poland
Zrównoważony rozwój gospodarstwa rolnego w Polsce
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 3 (41), s. 433-443, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Rolnictwo zrównoważone, Produkcja rolna, Gospodarstwa rolne, Dochody rolnicze
Sustainable development, Sustainable agriculture, Agricultural production, Arable farm, Farm household income
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Na podstawie danych GUS o gospodarstwach rolnych w Polsce zbudowano dwa liniowo-dynamiczne wielokryterialne modele optymalizacyjne. Pierwszy model dotyczył produkcji roślinnej, drugi produkcji roślinnej i zwierzęcej. W obu modelach funkcje celu maksymalizowały dochód rolniczy i produkcję rolniczą oraz minimalizowały straty materii organicznej w glebie. Równowaga pomiędzy tymi trzema celami jest istotą zrównoważonego rozwoju gospodarstwa rolnego. Modele rozwiązano za pomocą programowania celowego. W wyniku rozwiązania optymalnego otrzymano taką strukturę produkcji, która daje najwyższy w danych warunkach dochód rolniczy, produkcję o wysokiej jakości i nie degraduje środowiska naturalnego. Celem tego artykułu jest sprawdzenie możliwości zrealizowania równocześnie celu produkcyjnego, ekonomicznego i ekologicznego w przeciętnym gospodarstwie rolnym w Polsce na przestrzeni czterech lat. (abstrakt oryginalny)

Based on statistical data of the Central Statistical Offi ce regarding Polish farms two linear-dynamic multicriteria optimization models have been created. The fi rst model concerned plant production, the other plant and animal production. In both models, objective functions maximized agricultural income and production, and minimized loss of organic soil matter. Balancing these three objectives is the essence of a farm's sustainable development. The models have been solved with goal programming. The optimal solution yielded a production structure allowing for the highest quality of production, under given conditions of agricultural income, with no degradation of the natural environment. The goal of the following article is to confi rm whether it is possible to simultaneously realize the production, economic and ecological goals of Polish farms over the course of four years. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyńska-Grzymek I. (red.) (2012). Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych. Warszawa: Wyd. IERiGŻ- PIB.
 2. Charnes A., Cooper W. (1961). Management Models and Industrial Applications of Lineal Programming. Nowy Jork: Wiley.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, str. 71-86) - art. 14 oraz załącznik III.
 4. Fotyma M., Mercik S. (1992). Chemia rolna. Warszawa: PWN.
 5. GUS. (2009-2012). Pobrane 10 czerwiec 2015 z : http://www.stat.gov.pl/bdl/app/dane_cechter.display?p_id=515610&p_token=0.2053507342456372
 6. Krawiec B. (1991). Metody optymalizacji w rolnictwie. Łódź: PWN.
 7. Manos B., Chatzinikolaou P., Kiomourtzi F. (2013). Sustainable Optimization of Agricultural Production, APCBEE Procedia, 5, 410-415.
 8. Polski FADN (2011-2014), Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Pobrano 25 lipiec 2016 z : http://fadn.pl/wp-content/uploads/2013/06/SRprob_2009_SN18_-1.pdf http://fadn.pl/wp-content/uploads/2013/06/wyniki_indywid_czesc1_opt.pdf http://fadn.pl/wp-content/uploads/2013/06/wyniki_indywidualne_2011_czesc1.pdf http://fadn.pl/wp-content/uploads/2014/03/Wyniki_indywidualne_2012_czesc1.pdf
 9. Rodríguez S., Albornoz V., Plà L. (2009). A two-stage stochastic programming model for scheduling replacements in sow farms. TOP, 17/(1), 171-189.
 10. Sha-sha L., Yan-sui L., Hua-lou L., Xing-liang G. (2013). Agricultural Production Structure Optimization: A Case Study of Major Grain Producing Areas, China, Journal of Integrative Agriculture, Science Direct, 12(1), 184-197.
 11. Wesonga R. (2007). Stochastic Optimization Model Using Remote Sensing Technologies for Agricultural Management in Africa. Pobrane 5 czerwiec 2015 z: http://www.stats.gov.cn/english/icas/papers/p020071113380904847616.pdf
 12. Zgierska A. (kierujący opracowaniem). Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Pobrane 17 czerwiec 2015 z: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PW_zatrudnienie_wynagrodzenia_I-IV_kw_2012.pdf.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.71
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu