BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwikła Leszek (Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce KUL w Stalowej Woli)
Tytuł
Warunki bezpieczeństwa jednostek pływających turystyczno-rekreacyjnych w świetle przepisów prawa - część I
Safety Conditions of Tourist-Recreational Vessels with regard to the Provisions of Law (Part 1)
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 36, s. 7-27, bibliogr. 63 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Badanie turystyki, Ekoturystyka, Badanie ruchu turystycznego, Infrastruktura turystyczna, Rynek turystyczny, Rynek usług turystycznych, Turystyka, Turystyka morska, Turyzm, Usługi turystyczne
Tourism research, Ecotourism, Tourism movement research, Tourism infrastructure, Tourism market, Tourism services market, Tourism, Maritime tourism, Tourism, Tourism services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę całościowej analizy i oceny obwiązujących przepisów prawnych, mających na celu zagwarantowanie bezpiecznego podejmowania aktywności w ramach turystyki wodnej, z uwzględnieniem nowelizacji, które miały miejsce w ostatnich latach, odnoszących się do różnego rodzaju jednostek pływających, w szczególności jachtów śródlądowych i morskich. W części pierwszej omówiono różnice terminologiczne występujące w aktach prawnych przy określeniu jednostki pływającej, wykorzystywanej do uprawiania wodnych podróży turystycznych oraz przedstawiono procedurę rejestracji jachtu. (abstrakt oryginalny)

The article attempts a comprehensive analysis and assessment of the current legal regulations implemented in order to ensure taking part in activities within water tourism safely. The analysis takes into account the amendments that took place in recent years regarding various types of vessels, especially inland and sea yachts. Part 1 discusses the differences in terminology occurring in legal acts when determining a vessel used for voyages and presents the procedure of a yacht registration. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Konwencja w sprawie międzynarodowych przepisów o zapobieganiu zderzeniom na morzu z 1972 roku, sporządzona w Londynie dnia 20 października 1972 r. (Dz. U. z 1977 r. Nr 15, poz. 61).
 2. Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, sporządzona w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 grudnia 1972 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 11, poz. 46 z późn. zm.).
 3. Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, sporządzona w Londynie dnia 2 listopada 1973 r., zmieniona Protokołem uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. oraz Protokołem uzupełniającym sporządzonym w Londynie dnia 26 września 1997 r. (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 761).
 4. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 59, poz. 543).
 5. Konwencja sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346).
 6. Międzynarodowa konwencja w sprawie kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych na statkach, podpisana w Londynie dnia 5 października 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 134, poz. 851).
 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 434 z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 2 lipca 1998 r. o ratyfikacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzonej w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r., wraz z Porozumieniem w sprawie implementacji części XI konwencji, sporządzonym w Nowym Jorku dnia 28 lipca 1994 r. (Dz. U. z 1998 r. Nr 98, poz. 609).
 10. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1458 z późn. zm.).
 11. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 395 z późn. zm.).
 12. Ustawa z dnia 18 września 2001 r. Kodeks morski (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 66).
 13. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim (Dz. U. Nr 93, poz. 899 z późn. zm.).
 14. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (t. jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 281).
 16. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru okrętowego i postępowania rejestrowego (Dz. U. Nr 47, poz. 400).
 17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia rodzajów statków stanowiących polską własność niepodlegających obowiązkowi wpisu do rejestru okrętowego (Dz. U. Nr 83, poz. 769).
 18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rejestracji statków morskich w urzędach morskich (Dz. U. Nr 102, poz. 1074).
 19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie nadawania i zatwierdzania nazwy statku morskiego (Dz. U. Nr 118, poz. 1237).
 20. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających (Dz. U. Nr 258, poz. 2584).
 21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie polskiego rejestru jachtów (Dz. U. z 2005 r. Nr 6, poz. 43).
 22. Rozporządzenie Ministra Sportu z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa przy uprawianiu płetwonurkowania (Dz. U. Nr 154, poz. 1103).
 23. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego uprawiania żeglugi przez jachty morskie (Dz. U. poz. 326 z późn. zm.).
 24. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu rejestracji statków używanych wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji (Dz. U. poz. 749).
 25. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2078).
 26. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych (Dz. U. poz. 807).
 27. Uchwała Nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.), M.P. poz. 75.
 28. Oświadczenie rządowe z dnia 23 czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporządzonej w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r., oraz Porozumienia w sprawie implementacji części XI Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., sporządzonego w Nowym Jorku dnia 28 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 59, poz. 544).
 29. Ćwikła L., Prawne aspekty bezpieczeństwa osób uprawiających turystykę wodną (w druku).
 30. Klementowski K., Rola i znaczenie turystyki i sportów wodnych we współczesnych zachowaniach turystyczno-rekreacyjnych, [w:] Sporty wodne w rekreacji, pod red. R. Błachy, Wrocław 2004.
 31. Kolaszewski A., Świdwiński P., Żeglarz jachtowy i jachtowy sternik morski, Warszawa 2015.
 32. Koziński M. H., Rejestry okrętowe w Rzeczypospolitej Polskiej, "Prawo Morskie" 2005, t. 21.
 33. Leszczyńska M., Turystyka wodna hitem wakacji. Są już nowe pomysły, http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,48722,16292561,Turystyka_wodna_hitem_wakacji__Sa_juz_nowe_pomysly.html#ixzz3E3Nmu5Hw.
 34. Lijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J., Geografia turystyczna Polski, wyd. 5, Warszawa 2008.
 35. M.M., Idą lepsze czasy dla turystyki wodnej, "Wiadomości Turystyczne", http://www.wiadomosciturystyczne.pl/aktualnosci/1191,,,,ida_lepsze_czasy_dla_turystyki_wodnej.html.
 36. Merski J., Warecka J., Turystyka kwalifikowana, turystyka aktywna, Warszawa 2009.
 37. Pyć D., Komentarz do art. 2 Kodeksu morskiego, [w:] Kodeks morski. Komentarz, red. D. Pyć, I. Zużewicz-Wiewiórowska, LEX/el. 2012, nr 8666.
 38. Pyć D., Komentarz do art. 4 Kodeksu morskiego, [w:] Kodeks morski. Komentarz, red. D. Pyć, I. Zużewicz-Wiewiórowska, LEX/el. 2012, nr 8666.
 39. Stańkowska K. i in., Profilaktyczno-zdrowotne aspekty rekreacyjnego uprawiania sportów wodnych, [w:] Sporty wodne w rekreacji, pod red. R. Błachy, Wrocław 2004.
 40. Szewczyk R., Wodne szlaki turystyczne, Warszawa 2013.
 41. Wakacje pod żaglami bez patentu, http://www.rp.pl/artykul/1139586-Wakacje-pod-zaglami-bez-patentu.html.
 42. Nowy kodeks morski - I wersja projektu przygotowanego przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Morskiego, lipiec 2015 r., https://mgm.gov.pl/images/gospodarka-morska/sprawozdanie_z_prac_kkpm_w_latach_2011-2015.pdf.
 43. Program rozwoju infrastruktury portów i przystani żeglarskich województwa zachodniopomorskiego w regionie Odry, Zalewu Szczecińskiego i wybrzeża Morza Bałtyckiego, http://eregion.wzp.pl/strategie/program-rozwoju-infrastruktury-portow-i-przystani-zeglarskich-wojewodztwa.
 44. Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego śródlądowego w Polsce. Część 1. Analiza funkcjonowania transportu wodnego śródlądowego oraz turystyki wodnej w Polsce, Rotterdam-Warszawa 2011, http://mdwe70.pl/uploads/article/ files/3.1. Program rozwoju infrastruktury transportu wodnego_24095.pdf.
 45. Program rozwoju turystyki wodnej na obszarze dorzecza rzeki Odry oraz Jeziora Dąbie i Jeziora Miedwie. Praca wykonana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, http://www.turystyka.wzp.pl/sites/default/files/files/22168/25952600_1412986871_Program_rozwoju_turystyki_wodnej.pdf.
 46. Program rozwoju turystyki wodnej na obszarze Pojezierza Drawskiego, Myśliborskiego i Wałeckiego oraz w dorzeczu Parsęty i Regi, http://www.turystyka.wzp.pl/aktualnosci/program-rozwoju-turystyki-wodnej-na-obszarze-pojezierza-drawskiego-mysliborskiego-i-waleckiego-oraz.
 47. Sprawozdanie z prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego II Kadencja 2011-2015, https://mgm.gov.pl/images/gospodarka-morska/sprawozdanie_z_prac_kkpm_w_latach_2011-2015.pdf.
 48. Sprawozdanie z prac Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego w 2012 r., https://mgm.gov.pl/images/gospodarka-morska/sprawozdanie_z_prac_kkpm_w_2012.pdf.
 49. Strategia promocji turystyki wodnej w województwie zachodniopomorskim na lata 2013-2020, http://www.project-marriage.net/fileadmin/user_upload/Strategy_watertourism_Zachodniopomorskie_PL_long_version.pdf.
 50. Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030, www. gospodarkamorska.bip.gov.pl/fobjects/download/150531.
 51. http://issa.com.pl/informacja-dla-zeglarzy-zachodniopomorski-szlak-zeglarski.
 52. http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/zesp_polskichrzek/$file/zesp_polskichrzek.pdf.
 53. http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/zesp_przyjaciolOdry/$file/zesp_przyjaciolOdry.pdf.
 54. http://polskieszlakiwodne.pl/prawo_i_ekonomia/1728,Polskie_rzadu_nie_chca_drog_wodnych#.
 55. http://pot.gov.pl/nowosci/l/wiadomosci/wiadomosci-z-pot/inwestycje-w-produkty-turystyczne-o-znaczeniu-ponadregionalnym.
 56. http://pya.org.pl/polski-zwiazek-zeglarski/page/rejestracja-zaglowych-jachtow-srodladowych/.
 57. http://www.rp.pl/artykul/1010487-Nie-ma-przepisow-dotyczacych-rejestracji-jachtow.html#ap-2.
 58. http://www.saj.org.pl/aktualnosci/69-opiniujemy-projekt-rozporzadzenia-w-sprawie-rejestracji-jachtow-srodladowych.html.
 59. http://www.senat.gov.pl/sklad/senatorowie/zespoly/parlamentarny,9,parlamentarny-zespol-ds-drog-wodnych-i-turystki-wodnej.html.
 60. http://www.pzmwinw.pl/rejestracja_lodzi/inspektorzy.html.
 61. http://marinas.pl/mariny/.
 62. http://www.motorowodniacy.org/rejestracja_lodzi.html.
 63. http://www.pot.gov.pl/6-4fundusze-ue/l/dzialanie-6-4-po-ig.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu