BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nadolska Aleksandra (radca prawny; Wyższa Szkoła Administracji i Bankowości w Gdyni)
Tytuł
Źródła regulacji i nadzoru nad bankami funkcjonującymi na rynku finansowym Unii Europejskiej
Sources of Regulations and Supervision over Banks Operating on the Financial Market of the European Union - a Comparative Legal Issues in the Context of the Analysis of the Financial Trilemma
Źródło
Bezpieczny Bank, 2017, nr 1 (66), s. 9-31, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Rynki finansowe, Regulacje bankowe, Nadzór bankowy, Sektor bankowy, Przekształcenia strukturalne, Stabilność finansowa, Jednolity rynek finansowy, Państwa członkowskie
Financial markets, Bank regulations, Bank supervision, Banking sector, Structural transformation, Financial sustainability, Single financial market, Member states
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W odpowiedzi na kryzys finansowy Unia Europejska i państwa członkowskie rozpoczęły gruntowny przegląd systemu regulacji i nadzoru nad rynkiem finansowym. UE zapoczątkowała wiele reform w sektorze bankowym, aby zwiększyć odporność banków i ograniczyć skutki ich ewentualnej upadłości. W tym celu powołano m.in. Europejski System Nadzoru Finansowego (ESNF) oraz Europejską Unię Bankową (EUB), zaprojektowano Unię Rynków Kapitałowych (CMU), jak też rozpoczęto prace nad single rulebook. Wszystkie te zmiany dotyczą jednak wyłącznie sfery zewnętrznej funkcjonowania instytucji kredytowych, które w większości są too big too fail. Tymczasem już w 2012 r. w sprawozdaniu grupy ekspertów wysokiego szczebla, pod przewodnictwem E. Liikanena, wskazano na konieczność przeprowadzenia reformy strukturalnej sektora bankowego w Unii, sięgając tym samym do sfery wewnętrznej jego bytu prawno-gospodarczego. Propozycja reformy strukturalnej sektora bankowego jest pierwszą, która bezpośrednio dotyczy działalności banków, tj. instytucji odpowiedzialnych za "szerokość i głębokość" ostatniego kryzysu gospodarczego. Jednocześnie jest istotnym uzupełnieniem Europejskiej Unii Bankowej, dlatego też powinna być skoordynowana z wcześniej przyjętymi na rynku europejskim regulacjami. (abstrakt oryginalny)

In response to the financial crisis, the European Union and the Member States have launched a major review of the regulatory system and supervision of the financial market. The EU has initiated a number of reforms in the banking sector to increase the resilience of banks and reduce the impact of their potential bankruptcy. For that purpose, the ESFS and the EBU were established, among others. The CMU was also designed, as well as work on the single rulebook started. All those changes, however, concern only the external sphere of credit institutions' functioning, most of which are too big to fail. Meanwhile, already in 2012, in the report of the High Level Group chaired by E. Liikanen the need for structural reform of the banking sector in the EU was pointed out, reaching the same inner sphere of its legal and economic being. The proposal of the banking sector structural reform is the first one that directly relates to activities of banks, i.e. the institution responsible for the "breadth and depth" of the latest economic crisis. At the same time it is an important complement to the European Banking Union and therefore should be coordinated with the previously accepted regulations of the European market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk J. (red.), Stepanów A., Europejskie prawo finansowe, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2013.
 2. Blundell-Wignall A., On the Necessity of Separating Investment and Commercial Banking, "Intereconomics" 2011, nr 6.
 3. Dąbkowska A., Wpływ raportu Liikanena na zmiany w regulacjach sektora bankowego w Niemczech, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu. Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju. Gospodarka - etyka - środowisko" 2016, nr 436.
 4. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, Konsekwencje przystąpienia Polski do unii bankowej, Gdańsk 2014.
 5. Kasiewicz S., Kurliński L. i Marcinkowska M., Sektor bankowy - motor czy hamulec wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo Alterum, Warszawa 2013.
 6. Koleśnik J., Podział banków jako skuteczna metoda redukcji ryzyka too big to fail, "Economics and Management" 2014, nr 3.
 7. Nadolska A., Komisja Nadzoru Finansowego w nowej instytucjonalnej architekturze europejskiego nadzoru finansowego, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 8. Nadolska A., Granice europeizacji regulacji i nadzoru nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej, "Zeszyty Prawnicze BAS" 2016, nr 1(49).
 9. Nieborak T., Aspekty prawne funkcjonowania rynku finansowego Unii Europejskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.
 10. Nosiadek G., Unia bankowa krajów Unii Europejskiej, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" 2014, nr 3(46).
 11. Przybylska-Kapuścińska W., Problemy polityki pieniężnej banków centralnych w okresie kryzysu, "Ekonomia i Prawo" 2012, nr 3, tom X.
 12. Przybylska-Kapuścińska W., Szyszko M., Rola banku centralnego w nadzorze makroostrożnościowym, "Zarządzanie i Finanse", "Journal of Management and Finance", vol. 11, nr. 2, cz. 1, red. W. Golnau, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2013.
 13. Rosati D., Regulacje makroostrożnościowe a stabilność sektora bankowego, "Bank i Kredyt" 2014, nr 45(4).
 14. Schoenmaker D., The financial trilemma, "Economics Letters" 2011, nr 111.
 15. Schoenmaker D., Financial Supervision: from National to European?, "Financial and Monetary Studies" 2003, NIBE-SVV 1(22).
 16. Schildbach J., Speyer B., Banki uniwersalne: sukces w cieniu zagrożenia, Deutsche Bank Research 2013.
 17. Sławiński A, Shielding Money creation from severe banking crises: How useful are proposals offered by the alternative reform plans?, "Bank i Kredyt" 2015, nr 46(3).
 18. Szpringer Z., Unia bankowa, "Infos. Zagadnienia społeczno-gospodarcze Biura Analiz Sejmowych" 2013, nr 8(145), wydanie z 18 kwietnia 2013 r.
 19. The Economist 2011, The problems of size: Survival of the fattest, wydanie z 12 maja 2011 r.
 20. Viñals J., Pazarbasioglu C., Surti J., Narain A., Erbenova M., Chow J., Creating a Safer Financial System: Will the Volcker, Vickers, and Liikanen Structural Measures Help?, IMF STAFF DISCUSSION NOTE, SDN/13/4, maj 2013 r.
 21. Węcławski J., Unia bankowa jako element europejskiej sieci bezpieczeństwa finansowego", "Annales UMCS Lublin - Polonia Sectio H" 2015, nr XLIX(2).
 22. Zaleska M. (red.), Zintegrowane ramy finansowe - koncepcja i wyzwania, [w:] Europejska Unia Bankowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.
 23. Zaleska M. (red.), Unia bankowa - koncepcja i wyzwania, [w:] Unia Bankowa, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
 24. Zieliński T., Separacja bankowości detalicznej i komercyjnej od działalności inwestycyjnej banków - poszukiwanie dróg do stabilnego systemu finansowego, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe UE w Katowicach" 2015, nr 246.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-2939
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu