BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Juszka Karol (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Pozycja procesowa pokrzywdzonego w świetle wyników badań instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego
Procedural Position of the Aggrieved Party to the Proceedings of the Institution of the Conditional Discontinuation of Criminal Proceedings
Źródło
Przegląd Prawno-Ekonomiczny, 2016, nr 36, s. 64-76, bibliogr. 40 poz.
Review of Law, Business & Economics
Słowa kluczowe
Prawo karne, Proces zmiany praw, Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Sądownictwo, Sąd administracyjny
Criminal Law, Process of changing laws, Criminal Code, Code of Criminal Procedure, Judicature, Administrative court
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie pozycji procesowej pokrzywdzonego w postępowaniu w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania karnego. Prezentacja jest oparta na wynikach analizy badań własnych akt sądowych 405 spraw dotyczących efektywności badanej instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego z lat 2003-2009. Rezultatem badań własnych jest przedstawienie postulatów de lege ferenda dotyczących zarówno modyfikacji ustawowej konstrukcji badanej instytucji, jak również działań jakie należy podjąć w praktyce jego stosowania w ramach obowiązujących przepisów. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present procedural position of the aggrieved party to the proceedings of the institution of the conditional discontinuation of criminal proceedings. That presentation was determined by own research results, which consists in the analysis of court records 405 cases concerning the effectiveness of institutions conditional discontinuance of criminal proceedings from the years 2003-2009. As the result of own research process are de lege ferenda postulates, which consists of modification of legislative construction of titular institution and proposals of changes in jurisprudence within provisions in force. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Wyrok SN z dnia 2 kwietnia 2009 r., IV KK 391/08, "Biuletyn Prawa Karnego" (2009), nr 6.
 2. Wyrok SN z dnia 26 listopada 2008 r., IV KK 164/2008, OSNwSK 2008, nr 1, poz. 2418.
 3. Wyrok SN z dnia 7 lutego 2007 r., III KK 447/2006, "Krakowskie Zeszyty Sądowe" (2007), nr 6, poz. 18.
 4. Uchwała SN z dnia 30 września 2003 r., I KZP 19/03, OSNKW 2003, z. 9-10, poz. 78.
 5. Banasik K., Uwagi do art. 66§3 kodeksu karnego, "Prokuratura i Prawo" (2008), nr 7-8.
 6. Bargiel-Matusiewicz K., Negocjacje i mediacje, Warszawa 2010.
 7. Bednarzak J., Warunkowe umorzenie postępowania karnego świetle wytycznych Sądu Najwyższego, "Problemy Praworządności" (1971), nr 10.
 8. Bieńkowska E., Projekt kodyfikacji karnej a zabezpieczenie interesów ofiar przestępstw, "Państwo i Prawo" (1995), nr 5.
 9. Bieńkowska E., Pojednanie środkiem polityki karnej, "Jurysta" (1995), nr 10.
 10. Daszkiewicz W., Pojednanie, ugoda, mediacja w procesie karnym. Zagadnienia procesowe (w:) B. Kubiak, M. Romanowski (red.), Nowa kodyfikacja karna. Krótkie komentarze. Kodeks postępowania karnego, z. 8, Warszawa 1998.
 11. Filar M. (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2008.
 12. Gorzkiewicz D., Warunkowe umorzenie postępowania karnego w praktyce (uwagi de lege ferenda do art. 66§3 k.k.), "Wojskowy Przegląd Prawniczy" (2007), nr 4.
 13. Handler D.B., Violence, fear and communication: The variable impact of domestic violence on mediation, "Mediation Quarterly" (1990), nr 4.
 14. Kozioł T., Mechanizmy selekcji w stosowaniu warunkowego umorzenia postępowania karnego, (rozprawa doktorska obroniona na WPiA UJ), Kraków 2007.
 15. Królikowski M., Szczucki K. (red.), Prawo karne - część ogólna. Orzecznictwo, Warszawa 2011.
 16. Kunicka-Michalska B. (w:) G. Rejman (red.) Kodeks karny. Cześć ogólna. Komentarz, Warszawa 1999.
 17. Kużelewski D., Wpływ prawa karnego materialnego na mediacje między pokrzywdzonym i oskarżonym - wybrane aspekty (w:) Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego, Warszawa 2009.
 18. Leonieni M., Michalski W., Efektywność warunkowego umorzenia postępowania karnego w praktyce sądowej, Warszawa 1975.
 19. Łabuda G. (w:) J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2007.
 20. Marek A., Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2010.
 21. Muszyńska A., Naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem, Warszawa 2010.
 22. Nowicki K., Wybrane zagadnienia z zakresu warunkowego umorzenia postępowania na posiedzeniu przed rozprawą główną w świetle przepisów nowego k.p.k., "Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego" (1998), t. III.
 23. Nowicki K., Wpływ pojednania oskarżonego (podejrzanego) z pokrzywdzonym na warunkowe umorzenie postępowania, "Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego"(1999), t. IV.
 24. Paluszkiewicz H., Kilka uwag o wyrokowaniu poza rozprawą, standardzie rzetelnego procesu i realizacji prawa do wysłuchania w toku posiedzenia warunkowego sądu karnego I instancji (w:) H. Kołecki (red.), Kryminalistyka i nauki penalne wobec przestępczości. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Mirosławowi Owocowi, Poznań 2008.
 25. Piechowiak Z., Początki i perspektywy rozwoju mediacji między poszkodowanym a sprawcą - w świetle badań, (w:) H. Machel, K. Wszeborowski (red.), Psychospołeczne uwarunkowania zjawisk dewiacyjnych wśród młodzieży w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Książka wydana dla upamiętnienia dziesiątej rocznicy śmierci Profesora Bolesława Maroszka, twórcy socjologii gdańskiej, Gdańsk 1999.
 26. Płatek M., Wstęp I, czyli o miejscu i roli sprawiedliwości naprawczej w systemie sprawiedliwości karnej (w:) M. Płatek, M. Fajst (red.), Sprawiedliwość naprawcza. Idea. Teoria. Praktyka, Warszawa 2005.
 27. Przyjemski S.M., Glosa do Postanowienia Izby Wojskowej SN z dnia 27 listopada 1998 r., WZ 68/98, "Wojskowy Przegląd Prawniczy" (2000), nr 1.
 28. Rękas A., Mediacja w Polsce na tle doświadczeń państw Unii Europejskiej, (w:) Konferencje i Seminaria 4(48)03, Mediacja w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Materiały z seminarium dla posłów Sejmu IV kadencji, zorganizowanego 28 kwietnia 2003 r. przez sejmową Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu oraz Polskie Centrum Mediacji, Biuletyn Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa 2003.
 29. Rękas A., Korzyści sprawiedliwości naprawczej dla osoby pokrzywdzonej przestępstwem z punktu widzenia sędziego (w:) Materiały międzynarodowej konferencji pt. "Mediacja w sprawach karnych jako instytucja dla pokrzywdzonego", zorganizowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz Polskie Centrum Mediacji w Warszawie w dniach 7-8 grudnia 2009 r., Warszawa 2010.
 30. Rękas A., Mediacja w teorii i praktyce (w:) Ks. A. Gretkowski, D. Karbarz (red.), Mediacja w teorii i praktyce, Stalowa Wola 2009.
 31. Skarbek R. (w:) M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 32-116 k.k., t. II, Warszawa 2010.
 32. Stadnicki T., Probacja przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego, "Służba MO" (1979), nr 3.
 33. Szewczyk M. (w:) A. Zoll A. (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1- 116 k.k., t. I, Warszawa 2007.
 34. Świda Z., Uwagi o warunkowym umorzeniu postępowania, (w:) Z. Ćwiąkalski, G. Artymiak (red.), Współzależność prawa karnego materialnego i procesowego, Warszawa 2009.
 35. Wdzięczna E.A., Warunkowe umorzenie postępowania karnego a postulaty restorative justice - wybrane zagadnienia (w:) G. Rejman, B.T. Bieńkowska, Z. Jędrzejewski, P. Mierzejewski (red.), Problemy prawa i procesu karnego. Księga poświęcona pamięci Profesora Alfreda Kaftala, Warszawa 2008.
 36. Wróbel W., Zoll A., Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2013.
 37. Zasępa R., Metoda reprezentacyjna, Warszawa 1972.
 38. Zmierczak M., Kompendium wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie, Poznań 1993.
 39. Zoll A., Materialnoprawna problematyka warunkowego umorzenia postępowania karnego, "Zeszyty Naukowe UJ Prace Prawnicze" (1973), z. 62.
 40. Zoll A. (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz do art. 1- 116 k.k., t. I, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2166
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu