BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łuków Agnieszka (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Tytuł
Ekonomiczne aspekty suburbanizacji aglomeracji rzeszowskiej
Economic Aspects of Suburbanization in the Agglomeration of Rzeszow
Źródło
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 2016, t. 10, s. 24-32, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Aglomeracje miejskie, Strefy podmiejskie, Rozwój, Suburbanizacja
Urban agglomerations, Suburban areas, Development, Suburbanization
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rzeszów
Abstrakt
Jedną z cech współczesnej urbanizacji, charakterystyczną dla wielkich i dużych miast w róż- nych regionach świata, jest proces suburbanizacji, czyli rozwoju rozległych przedmieść oraz ekspansja zabudowy mieszkaniowej i usługowej na tereny wiejskie, często daleko poza kraniec zwartej strefy zabudowy miejskiej. W Polsce badania nad procesem urbanizacji (w tym suburbanizacji), nasiliły się szczególnie po transformacji ustrojowo-gospodarczej 1989 roku. Suburbanizacja rozpatrywana jest zazwyczaj w czterech aspektach: demograficznym, społecznym, przestrzennym i ekonomicznym. Suburbanizacja ekonomiczna przejawia się odchodzeniem od zawodów rolniczych i przechodzeniem do sektora usług. Proces ten uwidacznia się w przemieszczaniu się zarówno ludności jak i podmiotów gospodarczych z miasta centralnego do strefy podmiejskiej oraz wzroście liczby ludności zatrudnionej w zawodach pozarolniczych. W niniejszych rozważaniach podjęto próbę analizy rozwoju procesu suburbanizacji ekonomicznej i funkcjonowania miasta Rzeszowa oraz jego otoczenia - aglomeracji rzeszowskiej. Celem artykułu jest ukazanie zmian, które dokonały się w zakresie roli i znaczenia głównych sektorów gospodarki, w świetle zachodzących procesów suburbanizacyjnych aglomeracji rzeszowskiej.(abstrakt oryginalny)

One of the features of urbanization, characteristic of large and major cities in different regions of the world, is the process of suburbanization (development of the suburbs and the expansion of housing and services to rural areas). In Poland, research on the process of urbanization (including suburbanization), intensified especially after the systemic transformation of 1989. Suburbanization is considered in four aspects: demographic, social, spatial and economic. Economic suburbanization manifested through the abandonment of agricultural occupations and the shift to services sector. This process is reflected in the movement of both people and businesses from the central city to a suburban area and an increase in the number of people employed in non-agricultural professions. The author analyzes the development of the process of suburbanization and economic functioning of the city of Rzeszow and its surroundings - the Rzeszow agglomeration. The aim of the article is to show the changes that have taken place during the processes of suburbanisation in Rzeszow agglomeration.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J., Marcińczak, S., Siejkowska, A. (2010). Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 2. Kopacz, I. (2009). Rozwój przedsiębiorczości w strefie podmiejskiej Kielc w warunkach transformacji gospodarczej. Przedsiębiorczość-Edukacja, 5, 297-309.
 3. Kudełko, J. (red.). (2007). Uwarunkowania rozwoju Rzeszowskiego Obszaru Metropolitalnego w systemie społeczno-gospodarczym i innowacyjnym województwa podkarpackiego. Prace Komisji Nauk Ekonomicznych Sekcja Gospodarki Przestrzennej Komisji Nauk Ekonomicznych, 25.
 4. Kurek, S., Gałka, J., Wójtowicz, M. (2014). Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.
 5. Lisowski, A., Grochowski, M. (2009). Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. Ekspertyzy do Koncepcji Zagospodarowania Przestrzennego Kraju. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 217-281.
 6. Maik, W. (1997). Geografia osadnictwa, ludności i turyzmu wobec transformacji systemowej. Toruń: Wydawnictwo UMK.
 7. Małek, J. (2011). Historyczne i współczesne uwarunkowania procesów suburbanizacji. Przestrzeń i forma, 16/2011, 431-442.
 8. Śleszyński, P. (2013). Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny, 2(85)/2013, 173-197.
 9. Węcławowicz, G. (2003). Geografia społeczna miast. Warszawa: PWN.
 10. Winiarczyk-Raźniak, A., Raźniak, P. (2012). Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.
 11. http://www.stat.gov.pl/bdl
 12. http://www.rzeszow.pl/miasto-rzeszow/rozszerzenie-granic-miasta/jak-roslo-nasze-miasto
 13. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Podkarpackiego (2002)
 14. http://monitoruj.podkarpackie.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9056
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24917/20845456.10.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu