BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lichtarski Janusz Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Piórkowska Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Ćwik Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Uzależnienie strategiczne: perspektywa sieci międzyorganizacyjnych
Strategic addiction: inter-organizational networks perspective
Źródło
Organizacja i Kierowanie, 2017, nr 2, s. 65-77, bibliogr. 25 poz.
Organization and Management
Słowa kluczowe
Sieć rozległa (WAN), Władza, Uzależnienie, Współpraca sieciowa, Sieci międzyorganizacyjne
Wide area network (WAN), Power, Addiction, Network cooperation, Inter-organizational networks
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest identyfikacja i próba wyjaśnienia zjawiska tzw. uzależnienia strategicznego organizacji od sieci międzyorganizacyjnej, w której dany podmiot funkcjonuje w oparciu o silne relacje z pozostałymi uczestnikami sieci. Zjawisko uzależnienia strategicznego zostało przedstawione z dwóch odmiennych perspektyw: uczestnika sieci (podmiotu uzależnionego) oraz integratora (podmiotu uzależniającego). Cel został zrealizowany przez pogłębione studia literatury. W konsekwencji zarysowano zagrożenia i ograniczenia szeroko rozumianej współpracy sieciowej w obliczu zjawiska zakorzenienia (uwikłania) w sieci międzyorganizacyjnej oraz zaproponowano kierunki przyszłych badań w tym zakresie.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to identify and explain the phenomenon "strategic addiction" comprehended as organizational (network member) addiction to operate in a given inter-organizational network in terms of strong ties with the other network members. The strategic addiction has been highlighted from two perspectives: a network member (an enterprise(s) being addicted) and an integrator (an enterprise that addicts). The aim has been realizedthrough deepened literature review. Consequently, threats and limits of widely understood network cooperation with regard to the network embeddedness phenomenon have been emphasized as well as the research directions have been posed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Benton W. C., Maloni M., The Influence of Power Driven Buyer/Seller Relationships on Supply Chain Satisfaction, "Journal of Operations Management" 2005, Vol. 23, pp. 1-22.
 2. Czakon W., Hipoteza bliskości, "Przegląd Organizacji" 2010, nr 9, s. 16-20.
 3. Czakon W., Sieci międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu - w kierunku sieciowych modeli biznesu, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach" 2015, nr 217, s. 9-18.
 4. Czernek K., Mitręga M., Dark side of network embeddedness on the example of tourist region in Poland, Materiał konferencyjny, 32nd Annual IMP Conference, Poznań 2016.
 5. Ćwik K., Lichtarski J. M., Piórkowska K., Addiction to Inter-Organizational Network. How Does Intensity of Network Relationships Affect Strategy and Structure of Node Organizations?, [in:] Business Models: Strategies, Impacts and Challenges, Jabłoński A. (ed.), Nova Science Publishers, 2017, pp. 159-180.
 6. De Wit B., Meyer R., Synteza strategii, PWE, Warszawa 2007.
 7. Fernandez-Perez V., Fuentes-Fuentes M., Bojica A., Strategic flexibility and change: The impact of social networks, "Journal of Management & Organization", Vol. 18 (1), pp. 2-15.
 8. Hakansson H., Snehota I., The Burden of Relationships or Who is Next?, Materiał konferencyjny, 11th. IMP International Conference, 1998.
 9. Karpacz J., Oportunizm w relacjach międzyorganizacyjnych w teorii i praktyce, Prace Naukowe UE we Wrocławiu 366, Wrocław 2014, s. 236-247.
 10. Kim T.-Y., Oh H., Swaminathan A., Framing Interorganizational Network Change: A Network Inertia Perspective, "The Academy of Management Review" 2006, Vol. 31 (3), pp. 704-720.
 11. Klimas P., Uwarunkowania skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej, "Studia Ekonomiczne - Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", Katowice 2013, nr 141, s. 185-198.
 12. Kopanaki E., Smithson S., Examining Organizational Flexibility in an Interorganizational Context, AMCIS 2003 Proceedings, https://pdfs.semanticscholar.org/65a4/e32344dcc856bc144c923d2dc6852f5e67df. pdf.
 13. Lorenz E., Neither friends nor strangers: Informal networks of subcontracting in French industry, [in:] Trust, Gambetta D. (ed.), Basil Blackwell, New York 1988, pp. 194-210.
 14. Miles R., Snow C., Organizational Strategy, Structure and Process, McGrawHill, New York, 1978.
 15. Niemczyk J., Wyróżniki, budowa i zachowania strategiczne układów outsourcingowych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Seria Monografie i Opracowania, Wrocław 2006.
 16. Perechuda K., Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 17. Pfeffer J., Salancik G. R., The External Control of Organizations, Harper Row, New York 1978.
 18. Piórkowska K., Lichtarski J. M., Inter-organizational Network and Organizational Strategy: A Conceptual Framework, Proceedings of The 27th International Business Information Management Association Conference, Soliman K. S. (ed.), International Business Information Management Association, 2016, pp. 2244-2249.
 19. Rowley T. J., Behrens D., Krackhardt D., Redundant governance structures: An analysis of structural and relational embeddedness in the steel and semiconductor industries, "Strategic Management Journal" 2000, Vol. 21, pp. 369-386.
 20. Salo M., Siebold G. L, Variables Impacting Peer Group Cohesion in the Finnish Conscript, "Journal of Political & Military Sociology" 2008, Vol. 36, pp. 1-18.
 21. Sharfman M. P., Dean J. W., Flexibility in strategic decision making: Informational and ideological perspectives, "Journal of Management Studies" 1997, Vol. 34 (2), pp. 191-217.
 22. Shipilov A. V., Should you bank on your network? Relational and positional embeddedness in the making of financial capital, "Strategic Organization" 2005, Vol 3 (3), pp. 279-309.
 23. Stańczyk-Hugiet E., Eksplorować czy eksploatować relacje międzyorganizacyjne?, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2016, nr 420, s. 286-299.
 24. Stańczyk-Hugiet E., Piórkowska K., Stańczyk S., Organizational Routines Impact on Interfirm Collaboration. Rationale and Research Framework, "International Review of Management & Business Research", 2016, Vol. 5 (2), part 1, pp. 430-437.
 25. Zakrzewska-Bielawska A., Tworzenie i apropriacja wartości jako cel strategii relacyjnej przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2016, nr 444, s. 609-622.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-5466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu