BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Halina (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Poczucie tożsamości mieszkańców gmin podmiejskich Krakowa i ich obawy wobec ludności napływowej z miasta
Sense of Identity Among Krakow's Rural-Urban Fringe Inhabitants and their Concerns about Newcomers From Urban Areas
Źródło
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 2016, t. 10, s. 276-287, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Strefy podmiejskie, Tożsamość lokalna, Migracja ludności, Postawy społeczne
Suburban areas, Local identity, Population migration, Social attitudes
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obszary wiejskie znajdujące się w bliskiej odległości od miasta wyróżniają się zaawansowaniem przemian społeczno-ekonomicznych oraz funkcjonalnych. Produkcja rolnicza jest wypierana przez inne działalności, a jednym z czynników wspomagających rozwój tego obszaru jest napływ mieszkańców z miast. Obszar definiowany jako strefa podmiejska nie jest łatwy do wyznaczenia. W niektórych delimitacjach brane jest pod uwagę jedynie bezpośrednie graniczenie gminy z miastem. Jednak samo to kryterium jest niewystarczające. Natężenie procesów miastotwórczych, oraz zróżnicowanie funkcjonalne gmin ma kluczowe znaczenie zarówno dla kwalifikacji obszaru jako podmiejskiego, jak również wpływa na postawy mieszkańców tych terenów. Przykładem mogą być badania przeprowadzone w dwóch gminach wiejskich: Igołomii-Wawrzeńczyce oraz Mogilanach. Pomimo, że obie gminy bezpośrednio przylegają do granic Krakowa, znacząco różnią się pod względem rozwoju procesów suburbanizacyjnych. Różnice te były znaczącym kryterium różnicującym poczucie tożsamości i postawy mieszkańców wsi względem osób napływowych z miasta.(abstrakt oryginalny)

Rural areas located within a short distance from the city are characterised by advanced socio-economic and functional changes. On one hand, agricultural production is being displaced by other activities. On the other - the inflow of urban population supports the development of these areas. Delimitation of area defined as rural-urban fringe poses lots of difficulties. Some delimitations allow for only including municipalities bordering the city. However, such criterion seems insufficient. The intensity of urban processes, as well as functional diversity of municipalities are of a key-importance for both classification as rural-urban fringe and shaping attitudes of people inhabiting these areas. The research conducted in two rural municipalities: Igolomia-Wawrzenczyce and Mogilany, is a good example. Despite the fact, that both municipalities border with Krakow, they differ much in terms of development of suburbanisation. These differences were significant criterion for differentiating the sense of identity, as well as the attitudes of rural inhabitants toward newcomers from urban areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. CBOS (2015). Polacy o bezpieczeństwie w kraju i miejscu zamieszkania. Komunikat badań. 65/2015, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2015/K_065_15.PDF
  2. Chojnicki, Z., Czyż, T. (1989). Charakterystyka małych miast regionu poznańskiego a koncepcja kontinuum miejsko-wiejskiego. W: P. Korcelii, A. Gawryszewski (red.), Współczesne przemiany regionalnych systemów osadniczych w Polsce. Prace Geograficzne IGiPZ PAN, 152, 139-157.
  3. Falkowski, J. (2009). Zagospodarowanie podmiejskiej przestrzeni geograficznej w Polsce. W: I. Jażewicz (red.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Słupsk: Akademia Pomorska, 217-232.
  4. Gonda-Soroczyńska, E. (2009). Przemiany strefy podmiejskiej Wrocławia w ostatnim dziesięcioleciu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Zeszyty Naukowe, 2009/4, 149-165.
  5. Kurek, S., Gałka, J., Wójtowicz, M. (2014). Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.
  6. Leśniak-Moczuk, K., Moczuk, E. (2002). Podstawy socjologii i psychologii społecznej. Przemyśl-Rzeszów: Wydawnictwo WSAiZ.
  7. Rykiel, Z. (1999). Przemiany struktury społeczno-przestrzennej miasta polskiego a świadomość terytorialna jego mieszkańców. Prace Geograficzne IG i PZ PAN, 170.
  8. Szczepański, M.S. (2004). Regional identity. Within the sphere of basic concepts and research methodology. W: W. Łukowski (red.), Tożsamość regionów w Polsce w przestrzeni europejskiej. Katowice: Wydawnictwo UŚ, 6-12.
  9. Szkurłat, E. (2004). Więzi terytorialne młodzieży z miastem. Uwarunkowania, przemiany. Rozprawy Habilitacyjne Uniwersytetu Łódzkiego. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
  10. Zborowski, A., Chaberko, T., Grad, N., Kretowicz, P. (2010). Delimitacja Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego W: Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim. Kraków: Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 517-543.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9056
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24917/20845456.10.19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu