BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimek Dariusz (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Fundusz Municypalny - instrument wsparcia rozwoju budownictwa mieszkaniowego w gminach
Municipal Fund - the Instrument to Support the Development of Housing in Municipalities
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 49, s. 195-202, bibliogr. 6 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Budownictwo mieszkaniowe, Inwestor finansowy, Finansowanie inwestycji w gminie, Finansowanie budownictwa mieszkaniowego
Investment funds, Housing construction, Financial investor, Investment financing in district, Housing finance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G11, G23, L74, O51, R51
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza możliwości i celowości współpracy gmin i Towarzystw Budownictwa Społecznego z Funduszem Municypalnym TFI BGK S.A. Fundusz Municypalny utworzony przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. jest zupełnie nowym instrumentem zarejestrowanym 30 grudnia 2015 r. Jego konstrukcja prawna i finansowa wskazuje, że może być długoterminowym inwestorem finansowym (perspektywa finansowania od kilkunastu do 25 lat) w obszarze nieruchomości kubaturowych realizowanych przez gminy lub podległe im spółki komunalne. W szczególności dotyczy to gmin i TBS, które w wyniku realizacji w latach 2007-2013 inwestycji współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego charakteryzują się wysokim wskaźnikiem zadłużenia uniemożliwiającym inwestycje oraz planują inwestycje nie możliwe w praktyce do finansowania ze środków FS i EFRR w perspektywie do 2020 roku. Podstawowym celem artykułu jest analiza korzyści i niekorzyści, jakie mogą wynikać z korzystania przez gminę z nowego instrumentu finansowego. Do jego zalet zalicza się przede wszystkim możliwość uruchomienia projektów inwestycyjnych przy minimalizacji tzw. udziału własnego, bez istotnego obciążania bieżącego budżetu gminy, dostęp do długoterminowego finansowania uwzględniającego specyfikę jednostek samorządowych, jasne i z góry określone dla obu stron zasady realizacji projektu, zagwarantowany mechanizm wyjścia Funduszu z inwestycji zapewniający przekazanie stronie samorządowej pełnej kontroli nad spółką. Do wad można zaliczyć m.in. konieczność zapewnienia dość wysokiej rentowności projektu w celu spłaty Funduszu. W artykule zaakcentowana jest również szczególna rola Banku Gospodarstwa Krajowego S.A. w udzielaniu wsparcia budownictwa mieszkaniowego w gminach. (abstrakt oryginalny)

The subject of the article is to analyze the possibility and legitimacy of cooperation of municipalities and housing associations with the Social Fund Municipal TFI SA BGK. The Municipal Fund created by the Society of Investment Funds SA BGK is a completely new instrument registered on 30 December 2015. Its legal and financial structure indicates that it could be the long-term financial investor (the perspective of financing from several to 25 years) in the area of real estate cubic implemented by municipalities or their subordinate municipal companies. In particular, it applies to municipalities and TBS, as a result of the implementation in 2007-2013 of investments co-financed by the Cohesion Fund and the European Regional Development Fund, which are characterized by a high ratio of debt which prevents investments and plan the impossible investments, in practice, of financing from the CF and the ERDF to 2020. The main aim of this article is to analyze the advantages and disadvantages that may result from using the new financial instrument by the municipality. The advantages include mainly the ability to launch investment projects while minimizing so-called own shares, without significantly charging the current municipal budget, the access to long-term financing taking into account the specificity of local government units, the bright and predetermined for both the rules of the project, the guaranteed exit mechanism of the Fund from the investment ensuring the transfer of full control over the company to local government. The disadvantages include, among others, the need to ensure a fairly high profitability of the project in order to repay the Fund. The article is also accentuated by the special role of the Bank Gospodarstwa Krajowego SA in providing support housing in municipalities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bubak A., 2014, Prezentacja Funduszu Municypalnego, https://tfibgk.com.pl/download/201605PrezentacjaFuM.pdf (dostęp: 20.05.2016 r.).
  2. Byjoch K., Klimek D., 2015, Spółka komunalna. Aspekty prawne, ekonomiczne i społeczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
  3. Szydło M., 2008, Ustawa o gospodarce komunalnej. Komentarz, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
  4. Portal Funduszy Europejskich, https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/lista-projektow/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-2020/ (dostęp: 20.05.2016 r.).
  5. Ustawa z 3 lipca 1947 roku o popieraniu budownictwa (DzU nr 52, poz. 270).
  6. Ustawa z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (DzU nr 133, poz. 654).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.15
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu