BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bajgier-Kowalska Małgorzata (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie), Pyrc Robert (Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, Kraków)
Tytuł
Zmiany klimatyczne a funkcjonowanie ośrodków narciarskich : studium przypadku stacji Podstolice-SKI
Impact of Climate Change on SKI Resorts : Podstolice Ski Area Case Study
Źródło
Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica, 2016, t. 10, s. 83-97, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka narciarska, Rekreacja, Zmiany klimatyczne, Studium przypadku
Ski tourism, Recreation, Climate change, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Pogórze Wielickie
Abstrakt
Cechą współczesnej turystyki jest przejście od typu pasywnego do aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym różnorakich aktywności sportowych. W związku z tym wiele miejscowo- ści posiadających odpowiednie walory przyrodnicze realizują usługi rekreacyjno-sportowe. Narciarstwo zjazdowe i snowboarding to dyscypliny aktywności ruchowej, które w Polsce mają dużą popularność. Na przestrzeni ostatnich lat obserwuje się bardzo dynamiczny rozwój nowych ośrodków narciarskich, jak i szerokie inwestycje w obrębie ośrodków już istniejących. Na przykładzie ośrodka Podstolice-SKI, zlokalizowanego w obrębie wschodniej części Pogórza Wielickiego, mającego w części zaspokoić zapotrzebowanie na usługi narciarskie mieszkańców aglomeracji krakowskiej, autorzy podjęli próbę analizy bieżącej działalności ośrodka oraz w oparciu o dane klimatologiczne, uzyskane z reprezentatywnych stacji pomiarowych IMGW-PIB, analizowali jego rozwój w aspekcie zachodzących zmian klimatycznych. (abstrakt oryginalny)

A key characteristic of modern tourism is the transition from passive to active forms of spending leisure time including various types of sports activity. In this context, many places with adequate natural beauty have become interested in developing recreational and sporting services. Downhill skiing and snowboarding are motion-oriented disciplines, which are now quite popular in Poland. New ski centers have emerged quite rapidly in recent years, while older ski centers are upgrading their infrastructure. The study focuses on the Podstolice Ski Area in the eastern part of the Wielickie Foothills, which is designed to serve at least some customers from the Kraków metropolitan area. The paper analyzes current offerings at the Ski Area and uses climatologic data obtained from representative IMGW-PIB sites to assess its development in the context of ongoing climate change.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adaptacja do zmian klimatu (2015, 18 października). Pozyskano z http://klimada.mos.gov.pl/
 2. Baranowska-Janota, M. (1978). Metoda wyznaczania terenów dla narciarstwa zjazdowego. Człowiek i środowisko, t. 2, z. 2, 43-51.
 3. Bokwa, A., Matuszyk, K. (2005). Występowanie zjawisk atmosferycznych niekorzystnych dla rolnictwa na Pogórzu Wielickim. Woda - Środowisko - Obszary wiejskie, Wyd. IMUZ, Falenty, 5, 57-68.
 4. Chudy-Hyski, D., Cieślikowski, K., Żemła, M. (2008). Jakość oferty polskich ośrodków narciarskich. Ekonomia, 21, 172-197.
 5. Faracik, R., Kurek, W., Mika, M., Pawlusiński, R. (2009). Turystyka w Karpatach Polskich w świetle współczesnych kierunków rozwoju. (W:) B. Domański, W. Kurek (red.) Gospodarka i przestrzeń, Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, 77-98
 6. Gołembski, G. (red.) (2002). Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym. Poznań: AE.
 7. Hess, M. (1965). Piętra klimatyczne w polskich Karpatach Zachodnich. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Geograficzne, 11, 1-267.
 8. Hudson, S. (2000). Snow Business. A Study of the International Ski Industry. Cassel, London.
 9. Klisiński, J. (1994). Marketing w sporcie. Warszawa: Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu.
 10. Krzesiwo, K. (2014). Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
 11. Krzesiwo, K. (2016). Społeczne i gospodarcze aspekty rozwoju turystyki narciarskiej. Przedsiębiorczość-Edukacja 12, 233-244.
 12. Krzesiwo, K., Mika, M. (2011). Ocena atrakcyjności turystycznej stacji narciarskich w świetle zagadnienia ich konkurencyjności - studium porównawcze Szczyrku i Białki Tatrzańskiej. Prace Geograficzne, 125, 95-110.
 13. Kurek, W. (2004). Turystyka na obszarach górskich Europy. Kraków: IGiGP UJ.
 14. Limanówka, D. (2008). Zmienność klimatu Pogórza Wielickiego w latach 1978-2003 (na przykładzie stacji Dobczyce). Prace Geograficzne, 119, 9-28.
 15. Mika, M. (2009). Ski tourism in the Polish Carpathians - present state and issues of development. Folia Geographica, Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Presoviensis, 14, Presov, 198-208.
 16. Mika, M. (2014). Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.
 17. Raport CBOS. (2013). Aktywność fizyczna Polaków, Warszawa 2013 (online: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_129_13.PDF).
 18. Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo. (2012). Warszawa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy.
 19. Żemła, M. (2005). Ośrodki narciarskie w Polsce, cz. II, Raport końcowy z badań własnych pracowników Katedry Turystyki GWSH, Katowice.
 20. Żemła, M. (2006). Uwarunkowania rozwoju polskich ośrodków narciarskich. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 439, 345-359.
 21. Żemła, M., Siesicka, A. (2007). Możliwości i szanse wynikające z rozwoju infrastruktury narciarskiej na zwałowiskach poprzemysłowych aglomeracji katowickiej. (W:) Dziedzictwo kultury przemysłowej jako szansa rozwoju turystyki europejskiej. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna, Zabrze 15-16 września 2006, Katowice, s.189-204.
 22. Żemła, M., Żemła, A. (2006). Wpływ czynników lokalizacji na konkurencyjność ośrodka narciarskiego. Turyzm, 16, 1, 71-83.
 23. http://www.nasniezanie.pl/ (2015, 5 listopada)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-9056
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.24917/20845456.10.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu