BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Duszczyk Maciej (Uniwersytet Warszawski), Lesińska Magdalena (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Upolitycznienie procesów demograficznych - próba podejścia teoretycznego
Politicization of Demographic Processes - Theoretic Approach
Źródło
Problemy Polityki Społecznej, 2016, vol. 34, s. 13-25, tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Demografia, Starzenie się społeczeństw, Polityka państwowa
Demography, Ageing of the population, State policy
Uwagi
summ., streszcz., Tekst powstał w ramach projektu naukowego MigAging finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu Maestro. Numer umowy: 2013/08/A/HS4/00602.
Abstrakt
Artykuł podejmuje temat wzajemnych relacji między procesami demograficznymi (starzeniem się społeczeństwa) a polityką państwa, w szczególności analizując, w jaki sposób państwo (w znaczeniu systemu prawno-politycznego) oddziałuje na procesy ludnościowe, a te z kolei wpływają na decyzje polityczne. Autorzy podejmują próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego i jak procesy demograficzne stają się przedmiotem polityki państwa, a tym samym przedmiotem procesu upolitycznienia. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na postawione pytania w ujęciu teoretycznym, odwołując się do koncepcji i terminów rozwijanych na gruncie politologii. Opracowanie składa się z czterech części. W pierwszej poruszony jest temat procesów demograficznych jako przedmiotu polityki państwa, druga przedstawia założenia i przebieg procesu upolitycznienia na przykładzie problemu starzejącego się społeczeństwa, w trzeciej podjęte są rozważania na temat wzajemnych relacji między procesami demograficznymi a polityką państwa, a część ostatnia opisuje możliwe narzędzia polityki demograficznej, jakimi dysponuje państwo. (abstrakt oryginalny)

Article discusses the relationship between demographic processes (aging of society) and state policy, in particular by analyzing how the state (as legal-political system) influences on the demographic situation, and this in turn has an impact on political decisions. The authors attempt to answer the question why and how population dynamics is the subject of state policy, and therefore subject to the process of politicization. This article attempts to answer the questions in theoretical terms, referring to concepts and ideas developed in the political science. The article consists of four parts. The first touches the topic of demographic processes as a matter of state policy, the second presents the assumptions and the process of politicization at the example of an aging population, the third discusses the mutual relationship between demographic processes and state policy, and the last part describes the possible policy responses to population decline and aging. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Beyers J., Kerremans B. (2004). Bureaucrats, Politicians, and Societal Interests: How is European policy making politicized? Comparative Political Studies, vol. 37, nr 10, s. 1119-1150.
 2. Błędowski P. (2012). Starzenie się jako problem społeczny. Perspektywy demograficzne starzenia się ludności Polski do roku 2035. W: M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (red.), Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (s. 11-23). Warszawa: PolSenior, Termedia Wydawnictwa Medyczne.
 3. Christiansen T. (1997). Tensions of European Governance: Politicized Bureaucracy and Multiple Accountability in the European Commission. Journal of European Public Policy, vol. 4, nr 1, s. 73-90.
 4. Duszczyk M. (2012). Polska polityka imigracyjna a rynek pracy. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 5. Grant J., Hoorens S., Sivadasan S., Loo M. van het, DaVanzo J., Hale L., Gibson S., Butz W. (2004). Low Fertility and Population Ageing. Causes, Consequences and Policy Options. RAND Corporation. Pobrano z: www.rand.org
 6. Easton D. (1957). An Approach to the Analysis of Political Systems. World Politics, vol. 9, nr 3, s. 383-400.
 7. Fouilleux E., Maillard J. de, Smith A. (2005). Technical or Political? The Working Groups of the EU Council of Ministers. Journal of European Public Policy, vol. 12, nr 4, s. 609-623.
 8. Karwat M. (2010). Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy. Studia Politologiczne, vol. 17, s. 63-88.
 9. Klementewicz T. (1996). Pojęcie tego, co polityczne Carla Schmitta a współczesne koncepcje polityki. W: R. Skarzyński (red.), Carl Schmitt i współczesna myśl polityczna (s. 67-93). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 10. Kurowska A. (2012). Wpływ wybranych instrumentów polityki rodzinnej i polityki zatrudnienia na dzietność oraz aktywność zawodową kobiet. Polityka Społeczna, nr 11-12, s. 14-20.
 11. McDonald P., Kippen R. (2001). The impact of immigration on the ageing of Australia's population. W: M. Siddique (red.), International Migration into the 21st Century (s. 153-177). Cheltenham: Edward Elgar.
 12. Okólski M. (1974). Polityka demograficzna. Zagadnienia społeczno-ekonomiczne. Warszawa: PWN.
 13. Okólski M., Fihel A. (2013). Przemiany cywilizacyjne, ludnościowe i starzenie się społeczeństw - koncepcja teoretyczna projektu Mig/Ageing. Studia i Materiały nr 1.
 14. Park S. (2007). Does Immigration Benefit a Regional Economy With An Aging Population?: Simulation Results from the Chicago CGE Model. Chicago: University of Illinois.
 15. Wilde P. de (2010). How Politicisation Affects European Integration Contesting the EU Budget in the Media and Parliaments of the Netherlands, Denmark and Ireland. ARENA Report, 6 (10).
 16. World Population Policies (2013). Geneva: United Nations.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-1808
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu