BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szukalski Piotr (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Automatyczne mechanizmy dostosowywania wieku uzyskania uprawnień emerytalnych i wysokości świadczenia do przemian umieralności
Retirement Age and Value of Pension in Situation of Life Expectancy Rise : Looking for Adjustment Mechanism
Źródło
Problemy Polityki Społecznej, 2016, vol. 34, s. 53-70, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Umieralność, System emerytalny, Stabilność finansowa, Emerytury
Mortality, Pension schemes, Financial sustainability, Pensions
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Wydłużanie się trwania życia, obserwowane w ostatnich dekadach i przewidywane w kolejnych, prowadzi do zmiany relacji między okresem aktywności zawodowej i pobierania świadczenia emerytalnego. Jednorazowe zmiany polegające na podwyższeniu wieku uzyskiwania uprawnień emerytalnych nie rozwiązują problemu, lecz prowadzą po pewnym czasie do konieczności wdrażania kolejnych zmian. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie stosowanych rozwiązań, które - w różny sposób i w różnym zakresie - próbują umożliwiać dostosowanie wieku uzyskania uprawnień emerytalnych i wysokości świadczenia emerytalnego do zachodzących zmian umieralności. (abstrakt oryginalny)

Rising life expectancy has been observed during the last decades and this trend is anticipated to continue. It is related to changes in relation between the length of professional activity and duration of being pensioner. One-time changes of the most important parameters of pension system don't solve the problem and result in need for further changes. The aim of the article is to present solutions existing in the sphere of pension adjustments in the European countries, where some automatic mechanisms of pension system adjustment to increaseing life expectancy are developed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowczyk E. (2014). Reformy włoskiego systemu emerytalnego. Ubezpieczenie Społeczne. Teoria i Praktyka, nr 6, s. 46-52. Pobrano z: http://www.zus.pl/files/Ubezpieczenia_Społeczne_nr_6_14.pdf
 2. CAREFIN (Centre for Applied Research in Finance) (2010). Pension funds in Italy. Milano: Università Bocconi, 87 s. Pobrano z: http://www.iopsweb.org/resources/48238257.pdf
 3. EU (2007). Pension schemes and projection models in EU-25 Member States. European Economy. Occasional Papers, nr 35. Brussels: European Commission. Directorate-General for Economic and Financial Affairs Publications, 377 s. Pobrano z: http://europa.eu/epc/pdf/pensions_en.pdf
 4. Eurofound (2015). Reform of old age pension and retirement systems in the EU. Pobrano z: https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/working-conditions-law-and-regulation/reform-of-old-age-pension-and-retirement-systems-in-the-eu
 5. GUS (2014). Prognoza ludności na lata 2014-2050. Warszawa: ZWS GUS, 167 s. Pobrano z: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html
 6. GUS (2015). Trwanie życia w 2014 r. Warszawa: ZWS GUS.
 7. Kłos B. (2015). Wiek i staż ubezpieczeniowy w systemach emerytalnych państw członkowskich Unii Europejskiej. Analizy BAS, nr 13 (133), s. 1-14. Pobrano z: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/5E07D5CED513CBB7C1257EDF0038DFBE/$file/Analiza_BAS_2015_133.pdf
 8. Kłos B. (2016). Analiza okresów pobierania emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Analizy BAS, nr 3 (139), s. 1-7. Pobrano z: http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/2ACB937250E7845AC1257F72004ECC2A/$file/Analiza_BAS_2016_139.pdf
 9. Kołodziejczyk-Olczak I. (2014). Zarządzanie pracownikami w dojrzałym wieku. Łódź: Wydawnictwo UŁ.
 10. Kryńska E., Szukalski P. (red.) (2013). Rozwiązania sprzyjające aktywnemu starzeniu się w wybranych krajach Unii Europejskiej. Raport końcowy. Łódź: Wydawnictwo UŁ. Pobrano z: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3509
 11. Loichinger E., Weber D. (2016). Trends in working life expectancy in Europe, IIASA Working Paper. WP 16-004. Laxenburg (Austria): International Institute for Applied Systems Analysis, 20 s. Pobrano z: http://pure.iiasa.ac.at/12353/1/WP-16-004.pdf
 12. Mackenbach J.P. (2013). Convergence and divergence of life expectancy in Europe: a centennial view. European Journal of Epidemiology, vol. 28, nr 3, s. 229-240. Pobrano z: http://doi.org/10.1007/s10654-012-9747-x
 13. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2011). Follow-up to the UNECE Regional Implementation Strategy (RIS) of the Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA). ITALY. Pobrano z: http://www.unece.org/fileadmin/DAM/pau/age/country_rpts/ITA_report.pdf
 14. OECD (2007). Modernising social policy for the new life course. Paris: OECD Publishing. Pobrano z: browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/product/8107171e.pdf
 15. OECD (2013). Pensions at a glance 2013. Paris: OECD Publishing, 368 s. Pobrano z: http://www.oecd.org/pensions/public-pensions/OECDPensionsAtAGlance2013.pdf
 16. OECD (2015). Pensions at a glance 2015. Paris: OECD Publishing, 374 s. Pobrano z: http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/8115201e.pdf?expires=1461609976&id=id&accname=guest&checksum=38D7B7790DB6626BAE4D86B1A84364E8
 17. Pieńkowska-Kamieniecka S., Rutecka J. (2014). System emerytalny w Niemczech - analiza aktualnych tendencji na tle dotychczasowego procesu reformowania. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, nr 6, s. 19-33. Pobrano z: http://www.zus.pl/files/Ubezpieczenia_Społeczne_nr_6_14.pdf
 18. Plak J. (2014). Reforma emerytalna we Włoszech w 2012 r. W: W. Koczur, A. Rączaszek (red.), Polityka społeczna wobec problemu bezpieczeństwa socjalnego w dobie przeobrażeń społeczno-gospodarczych (s. 173-185). Studia Ekonomiczne nr 179, Zeszyty Naukowe Wydziałowe UE w Katowicach. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
 19. Portugal. Peer review on public information on pension systems and pension system changes (2008). Pobrano z: ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=8387...en
 20. Rymsza M. (2013). Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN. 411 s.
 21. Szczur M. (2014). System emerytalny w Szwecji - przykład innowacyjnego i stabilnego finansowo rozwiązania problemu zabezpieczenia dochodów na starość. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, nr 6, s. 34-45. Pobrano z: http://www.zus.pl/files/Ubezpieczenia_Społeczne_nr_6_14.pdf
 22. Szukalski P. (2015). Od normatywnego modelu przebiegu życia do polityki przebiegu życia. Polityka Społeczna, nr 2, s. 1-5.
 23. Szukalski P. (2016). Polityka aktywnego starzenia się. W: B. Kłos, P. Russel (red.), Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje (s. 201-219). Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.
 24. Szumlicz T. (2012). O (nie)podwyższaniu wieku emerytalnego w systemie zabezpieczenia emerytalnego. Polemika i głos w dyskusji. Wiadomości Ubezpieczeniowe, nr 7, s. 3-7. Pobrano z: https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/WU/WU2_2012/szumlicz.pdf
 25. Škorpík J., Suchomel M. (2011). The Czech Republic. W: K. Hirose (red.), Pension reform in Central and Eastern Europe in times of crisis, austerity and beyond (s. 141-170). Budapest: International Labour Organization. Pobrano z: http://www.ilo.org/budapest/what-we-do/publications/WCMS_171551/lang--en/index.htm
 26. Vallin J., Meslé F. (2001). Tables de mortalité françaises pour les XIXe et XXe siècles et projections pour le XXIe siècle. Données Statistiques, nr 4. Paris: INED (Institut national d'études démographiques), 102 s. + CD.
 27. Vostatek J. (2013). Pension reform in Czechia: Soft compulsion myths and lies. W: M. Szczepański (red.), Reformowanie systemów emerytalnych - porównania i oceny (s. 97-107). Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej. Pobrano z: http://repozytorium.put.poznan.pl/Content/280783/Szczepanski_Marek_Reformowanie_systemow_emerytalnych_-_porownania_i_oceny_Pension_reforms_-_comparison_and_evaluation.pdf
 28. WHO (World Health Organization) (2012). Społeczne nierówności w zdrowiu w Polsce. Copenhagen: Publications WHO Regional Office for Europe, 127 s. Pobrano z: www.who.un.org.pl/common/files_download.php?fid=18
 29. Więckowska B. (2011). Wpływ kohortowych tablic trwania życia na wysokość świadczeń emerytalnych. W: System emerytalny - problemy na przyszłość. Materiały z seminariów ZUS (s. 54-65). Warszawa: ZUS. Pobrano z: http://www.zus.pl/files/System emerytalny - problemy na przyszłość.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-1808
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu