BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniak Bogusława (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Polityka państwa wobec osób starszych na rynku pracy
The State's Policy Towards Older People in the Labour Market
Źródło
Problemy Polityki Społecznej, 2016, vol. 34, s. 71-88, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Zatrudnienie, Rynek pracy, Ludzie starsi, Starzenie się społeczeństw, Polityka państwowa
Employment, Labour market, Elderly people, Ageing of the population, State policy
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celowe działania państwa nakierowane na aktywność zawodową osób w wieku starszym zmieniały się w Polsce w ujęciu historycznym, a współcześnie wpisują się w trendy zmian inspirowane przez europejską politykę zatrudnienia. Z uwagi na istotne zmiany demograficzne powinna wzrastać waga polityki państwa ukierunkowanej na aktywność zawodową osób w wieku dojrzałym i starszym, przybierającej formę wyodrębnionego segmentu polityki senioralnej państwa w powiązaniu z uwarunkowaniami demograficznymi, polityką zdrowotną, emerytalną, dochodową i innymi rodzajowymi politykami społecznymi. W artykule przedstawiono zależności pojęciowe między różnymi ujęciami polityki dotyczącej starzenia się oraz ukazano zmiany w ujęciu historycznym w podejściu państwa do aktywności zawodowej osób starszych w Polsce. (abstrakt oryginalny)

The Polish state's measures addressing the economic activity of older people have been changing over time. Today, they follow trends inspired by the European employment policy. Substantial demographic changes call for more weight being given to a policy supporting economic activity of mature and older age groups constituting a separate component of the state's policy towards senior citizens linked with demographic circumstances, health, retirement and income policies, and other types of social policies. The article discusses the notional relations between different views on ageing policy and presents a historical review of the changes in the Polish state's approach to economic activity of older people. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błędowski P. (2003). Polityka społeczna wobec ludzi starych w Polsce a w Unii Europejskiej. W: Starzenie się populacji wyzwaniem dla polityki społecznej. Materiały konferencyjne. Kraków: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
 2. Departament Dialogu i Partnerstwa Społecznego MRPiPS. Pakty społeczne w Irlandii. Pobrano z: http://www.dialog.gov.pl/dialog-miedzynarodowy/porozumienia-spoleczne-w-europie/pakty-spoleczne-w-irlandii/ [dostęp: 3.05.2016].
 3. Dyrektywa Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiająca ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy, Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich, L 303/16. Pobrano z: www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/sites/default/files/dr_2000_78_we_pl_0.pdf [dostęp: 30.04.2016].
 4. European Commission. Annex. First preliminary outline of a European Pillar of Social Rights. Accompanying to the Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Strasbourg, 8.3.2016 COM(2016) 127 final. Pobrano z: http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights_en [dostęp: 8.04.2016].
 5. Grata P. (2013). Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Historia Polski w liczbach. Państwo. Społeczeństwo (2003), t. I. Warszawa: GUS.
 7. Hokema A., Scherger S. (2016). Working pensioners in Germany and the UK: Quantitative and qualitative evidence on gender, marital status, and the reasons for working. Journal of Population Ageing, vol. 9, nr 1, s. 91-111. DOI: 10.1007/S12062-015-9131-1, wersja on line 01.09.2015. Pobrano z: http://link.springer.com/article/10.1007/s12062-015-9131-1/fulltext [dostęp: 22.03.2016].
 8. Inglot T. (2010). Welfare states w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1919-2004. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Dom Wydawniczy ELIPSA.
 9. Kryńska E., Kwiatkowski E. (2010). Polityka państwa wobec rynku pracy: idee ekonomiczne i rzeczywistość. Polityka Społeczna, nr 5-6, s. 1-7.
 10. Mazur S. (2015). Teoria zarządzania publicznego a polityka rynku pracy. W: M. Frączek (red.), Polityka rynku pracy. Teoria i praktyka (s. 8-25). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 11. Męcina J.P. (2015). Niewykorzystane zasoby pracy w Polsce. Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i Praktyka, nr 3, s. 30-50.
 12. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pobrano z: http://psz.praca.gov.pl. [dostęp: 5.05.2016].
 13. Prognoza ludności na lata 2014-2050. Studia i analizy statystyczne (2014). Warszawa: GUS.
 14. Prywatne agencje zatrudnienia łączą siły z urzędami pracy, polskieradio.pl, 15 lutego 2016. Pobrano z: www.pulshr.pl/rekrutacja/prywatne-agencje-zatrudnienia-lacza-sily-zurzedami-pracy,32000.htm [dostęp: 30.04.2016].
 15. Rekomendacja CM/Rec(2014)2 Komitetu Ministrów dla Państw członkowskich w sprawie promocji praw osób starszych (przyjęta przez Komitet Ministrów w dniu 19 lutego 2014 r. podczas 1192 posiedzenia Komitetu Delegatów Ministrów). Pobrano z: https://bip.ms.gov.pl/pl/szukaj/index,1.html?Query=Rekomendacja CM/Rec(2014)2 [dostęp: 6.05.2016].
 16. Scherger S., Hagemann S., Hokema A. & Lux T. (2012). Between privilege and burden. Work past retirement age in Germany and the UK. Ze-S-Working paper, nr 4, Bremen, Centre for Social Policy Research. Pobrano z: http://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2014/5295/pdf/ZeS_AP_2012_4.pdf [dostęp: 28.04.2016].
 17. Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2014-2015 (2015). Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.
 18. Szatur-Jaworska B. (2000). Ludzie starzy i starość w polityce społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 19. Szweda-Lewandowska Z. (2011). Polityka społeczna wobec starości i osób starszych. W: P. Szukalski, Z. Szweda-Lewandowska, Elementy gerontologii społecznej. Skrypt dla studentów Podyplomowego Studium Gerontologii Społecznej UŁ. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.
 20. Uchwała Rady Ministrów nr 239 z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Programu Solidarność pokoleń. Działania dla zwiększenia aktywności zawodowej osób w wieku 50+, Monitor Polski 2014 r., poz. 115.
 21. Urbaniak B. (1998). Praca zawodowa po przejściu na emeryturę. Społeczno-ekonomiczne przesłanki powrotu emerytów do aktywnego życia zawodowego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 22. Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, załącznik do uchwały nr 238 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, Monitor Polski 2014 r., poz. 118.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-1808
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu