BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kubejko-Polańska Ewa (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
The Role of Local Self-Government in Stimulating Urban Development in the Context of the Construction of Age-Friendly Cities and the Concept of Silver Economy
Rola samorządu terytorialnego w stymulowaniu rozwoju miast w kontekście budowy miast przyjaznych starzeniu i koncepcji srebrnej gospodarki
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2017, z. nr 49, s. 216-227, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Social Inequalities and Economic Growth
Słowa kluczowe
Rozwój miasta, Starzenie się społeczeństw, Ludzie starsi, Polityka samorządu terytorialnego, Srebrna gospodarka, Polityka miejska
City development, Ageing of the population, Elderly people, Local government policy, Silver economy, Urban policy
Uwagi
Klasyfikacja JEL: O21, R58
streszcz., summ.
Abstrakt
Starzenie się ludności miast w Polsce staje się zjawiskiem powszechnym, choć w różnych regionach przybiera inne tempo. Konieczne zatem wydaje się wprowadzanie do polityki miejskiej nowych strategicznych rozwiązań dla tzw. miast przyjaznych starzeniu (Age-friendly Cities), co z kolei stwarza wiele możliwości wykorzystania szeroko rozumianego potencjału osób starszych, czyli koncepcji srebrnej gospodarki (silver economy). W prezentowanym opracowaniu podjęto próbę określenia obszarów interwencji strategicznych w kontekście przystosowania miast do zjawiska starzenia się mieszkańców. Dokonano tego poprzez analizę części diagnostycznych oraz projekcyjnych wszystkich aktualnych strategii rozwoju, opracowanych dla miast co najmniej powiatowych w województwie podkarpackim. Celem przeprowadzonego badania była również weryfikacja, czy i w jakim stopniu władze lokalne poszczególnych miast podejmują konkretne ustalenia, dotyczące bezpośredniej eliminacji lub zmniejszenia negatywnych skutków starzenia się społeczeństwa oraz wykorzystania potencjału srebrnej gospodarki. Przeprowadzona analiza umożliwiła określenie obszarów strategicznych działań w poszczególnych miastach oraz nakreśliła czytelny obraz sytuacji w miastach powiatowych i miastach na prawach powiatów traktowanych ogólnie, jako konkretny poziom planowania lokalnego. W strategiach rozwoju miast widać inicjatywy władz lokalnych na rzecz wdrażania nowych rozwiązań dla tzw. miast przyjaznych starzeniu. Istnieją jednak obszary, które wymagają doinwestowania i strategicznego myślenia. Należy odpowiednio, czyli kompleksowo i adekwatnie do tempa zachodzących zmian, przygotować miasta do postrzegania procesu starzenia się i wzrostu liczby seniorów jako szansy rozwojowej. (abstrakt oryginalny)

The ageing urban population in Poland is becoming a common phenomenon, although it takes a different pace in different regions. Therefore, it seems necessary to introduce in urban policy new strategic solutions for the so-called age-friendly cities, which in turn creates a number of opportunities to use the widely understood potential of older people, that is the concept of the Silver Economy. This paper attempts to identify areas of strategic intervention in the context of adapting cities to the phenomenon of the ageing population. This was done through the analysis of diagnostic and projection parts of all current development strategies developed for at least poviat towns in Podkarpackie Voivodship. The aim of the study was also to verify whether and to what extent local authorities of individual cities make concrete arrangements regarding the direct elimination or reduction of the negative effects of the ageing population, and the use of the potential of the Silver Economy. The analysis made it possible to identify areas of strategic actions in individual cities and showed a clear picture of the situation in poviat towns and cities with powiat rights generally treated as a specific level of local planning. In the strategies of urban development the efforts of local authorities towards new strategic solutions for the so-called age-friendly cities are visible. However, there are areas that require additional investment and strategic thinking. Cities should be prepared to perceive the ageing process and the increasing number of seniors as a development opportunity, and this should be done in a comprehensive way, and adequately to the pace of changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bonn Declaration for the Silver Economy as an Opportunity for Quality of Life, Economic Growth and Competitiveness in Europe, www.silvereconomy-europe.org (stan na dzień 02.09.2016).
 2. Europe's demographic future. Facts and figures on challenges and opportunities, 2007, European Commission, Luxembourg.
 3. Global Age-friendly Cities: Guide, WHO http://www.who.int/ageing/publications/ Glob-al_age_friendly_cities_Guide_English.pdf (stan na dzień 02.09.2016 r.).
 4. Golinowska S., 2014, Srebrna gospodarka - element strategii rozwoju regionalnego [w:] Starzejące się społeczeństwo: nowe zadania dla polityk publicznych, Małopolskie Studia Regionalne nr 2-3/31-32/2014, Kraków.
 5. Graafmans J., Taipale V., Charness N. (red.), 1998, Gerontechnology. A sustainable investment in the future, red. J, IOS Press, Amsterdam.
 6. Kubicki P., 2014, Miasta i gminy przyjazne wszystkim mieszkańcom [w:] Miasta przyjazne starzeniu: przewodnik, Fundację Res Publica i Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, Warszawa.
 7. Rudnicka M., Surdej A., 2013, Gospodarka senioralna. Nowy sektor gospodarki narodowej w Polsce, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa.
 8. Silver Economy Network of European Regions, www.silvereconomy-europe.org.
 9. Sokołowski D., 2006, Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 10. Szukalski P., 2012, Trzy kolory: srebrny. Co to takiego silver economy?, "Polityka Społeczna", nr 5-6.
 11. Założenia Długofalowej Polityki Senioralnej w Polsce na lata 2014-2020, Monitor Polski Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa.
 12. Żakowska M., 2014, Wstęp do polskiego wydania [w:] Miasta przyjazne starzeniu: przewodnik, Fundację Res Publica i Instytut Badań Przestrzeni Publicznej, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2017.1.17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu