BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaźmierczak Tomasz (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
O kontrakcie socjalnym i reformie aktywnej integracji, czyli jak pomoc społeczna (znów) obroniła się przed zmianą : refleksja rocznicowa
On Social Contract and Active Integration : How Social Work Has (Once Again) Resisted Attempts to Change : Anniversary Reflections
Źródło
Problemy Polityki Społecznej, 2016, vol. 35, s. 75-92, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Pomoc społeczna, Praca socjalna
Social assistance, Social work
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Opracowanie jest formą rocznicowej refleksji (200-lecie Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, 25-lecie ustawy o pomocy społecznej) nad współczesną kondycją pomocy społecznej, ale ocenianą z punktu widzenia koncepcji path dependence, tj. pod kątem jej odporności na zmiany. W szczególności są rozważane dwa przedsięwzięcia podjęte w ostatnich dwóch dekadach, w pewien sposób powiązane ze sobą, które - jak zakładano - powinny skutkować daleko idącymi zmianami systemu pomocy społecznej. Pierwszym z nich był projekt reformy służb społecznych zwanej aktywną integracją, który przygotowano w reakcji na fakt przystąpienia Polski do UE; drugim - implementacja kontraktu socjalnego jako nowego instrumentu pomocy społecznej. Żadne z nich do zmian nie doprowadziło: reforma "utknęła" i "umarła" w procesie legislacyjnym, kontrakt socjalny został "oswojony", co pozwoliło włączyć go do praktyki służb społecznych bez zmiany praktykowanego od dawna ich stylu działania. Oba przypadki wskazują jasno: system pomocy społecznej ma się dobrze w tym sensie, że nadal jest odporny na zmiany - złożony układ czynników i mechanizmów, który chroni jego status quo, okazał się silniejszy niż obie inicjatywy podjęte w celu jego zmiany. (abstrakt oryginalny)

The article is a form of reflection on the 200th anniversary of Warsaw Charity Society and the 25th anniversary of social welfare act. The author presents some comments on the present condition of the welfare assistance system, assessed from the point of view of the path dependence concept, understood as its resistance to change. Two undertakings of the last two decades, interrelated, are of special interest as they were expected to bring about far-reaching changes in the social welfare system. The first was the reform process of social services, called an active integration. It was the reaction to the accession of Poland to the European Union. The second one was the implementation of a social contract as a new welfare assistance instrument. None of them has been successful: the reform "has got stuck and died" in the process of legislation, social contract has been adapted in the way, which allowed to introduce it into the social workers' everyday practice without infringing its long lasting patterns. Both cases prove that the welfare assistance system is doing well in the sense that it is still change resistant - a complex set of factors and mechanism, which protects its status quo, has turned out to be stronger than initiatives taken to change it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czy jesteśmy skuteczni? Badanie efektywności stosowania kontraktu socjalnego jako instrumentu integracji społecznej (2007). Łódź: MOPS.
 2. Grabusińska Z. (2012). Rola pracy socjalnej w aktywnej integracji. Warszawa: MCPS.
 3. Kadela K., Kowalczyk J. (2014). Standardy pracy socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne. Warszawa: WRZOS.
 4. Kaźmierczak T. (2011). Praktyka aktywizacji w ośrodkach pomocy społecznej. W: M. Rymsza (red.), Czy podejście aktywizujące ma szansę? Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce 20 lat po reformie systemu pomocy społecznej. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 5. Kaźmierczak T. (2012). W cieniu prawa ubogich; o źródłach i rozwoju (praktykowanej w OPS) pracy socjalnej. W: T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), W stronę aktywnych służb społecznych. Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.
 6. Kaźmierczak T. (2014a). O potrzebie końca pomocy społecznej, jaką znamy. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 27(4), s. 91-107.
 7. Kaźmierczak T. (2014b). Lepiej osobno, ale... Refleksje na marginesie postulatu oddzielenia pracy socjalnej od zasiłków. W: M. Mendel, B. Skrzypczak (red.), Organizowanie społeczności lokalnej: wspólnota zmiany, Prace Laboratorium Innowacji Społecznych nr 5. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
 8. Kontrakt socjalny - narzędzie pracownika socjalnego, niepublikowany raport z badań, IRSS, Warszawa 2013.
 9. Mahoney J. (2000). Path Dependence in Historical Sociology. Theory and Society, vol. 29, nr 4, s. 507-548.
 10. Moreira A., Lødemel I. (2014). Introduction. W: I. Lødemel, A. Moreira (red.), Activation or Workfare? Governance and the Neo-Liberal Convergence, Oxford: Oxford University Press.
 11. Pierson P. (2000). Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics. American Political Science Review, vol. 94, nr 2, s. 251-267.
 12. Realizacja kontraktów socjalnych przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, Informacja o wynikach kontroli (2013). Warszawa: NIK.
 13. Rymsza M. (2013). Aktywizacja w polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich welfare states?. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii PAN.
 14. Sirovatka T. (2014). From Protection Toward Activation: Reform of Social Assistance in the Czech Republic. W: I. Lødemel, A. Moreira (red.), Activation or Workfare? Governance and the Neo-Liberal Convergence. Oxford: Oxford University Press.
 15. Sol E., Westerveld M. (red.) (2005). Contractualism in Employment Services: A New Form of Welfare State Governance. Hague: Kluwer Law International.
 16. Sol E., Westerveld M. (2007). The individual job seeker in the sphere of contractualism. International Journal of Sociology and Social Policy, vol. 27, nr 7/8, s. 301-310.
 17. Trawkowska D. (2007). Działania pozorne w pomocy społecznej - przypadek (i przypadłość) pracy socjalnej. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 10, s. 131-150.
 18. Włoch A., Domaradzki P. (2005). Kontrakt socjalny. Przewodnik dla pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej. Praca Socjalna, nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-1808
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu