BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Racław Mariola (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Biurokracja emocjonalna, czyli co wniosło do współczesnej pomocy społecznej "wejście" i "wyjście" opieki zastępczej
Emotional Bureaucracy : the Impact of Social Assistance Entering and Withdrawing from Foster Care
Źródło
Problemy Polityki Społecznej, 2016, vol. 35, s. 93-108, bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Praca socjalna, Opieka nad dzieckiem, Biurokracja
Social work, Childcare, Bureaucracy
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule została podjęta analiza opieki zastępczej rozumianej jako innowacja normatywna w pomocy społecznej. Wprowadzenie opieki zastępczej do pomocy społecznej utrwaliło perspektywę praw dziecka (w tym prawa do życia w rodzinie) i ich ochrony. Perspektywa ta została zaakceptowana w sfeminizowanym środowisku zawodowym, wrażliwym na krzywdy dziecka i czerpiącym z doświadczeń własnego rodzicielstwa. Doszło do wytworzenia specyficznej emocjonalnej ontologii opartej na cierpieniu dziecka. Ontologia ta, w połączeniu z właściwościami struktur biurokratycznych, przyczyniła się do powstania emocjonalnej biurokracji. Propozycja namysłu nad ontologią emocjonalną w praktykach pomocowych może stanowić punkt wyjścia do dalszych analiz profesji pomocowych i oferowanego przez nie uznania - w rozumieniu Axela Honnetha (2012) - zranionych tożsamości dzieci i ich rodziców na kontinuum działań pomocowych od upodmiotowienia do uprzedmiotowienia beneficjentów wsparcia. (abstrakt oryginalny)

The article contains an analysis of foster care understood as normative innovation in social assistance. The introduction of foster care to social assistance perpetuated the perspective of children's rights (including the right to family life) and their protection. This perspective was accepted in the feminised professional environment sensitive to harm of a child and drawing on the experience of their parenthood. It creates a specific emotional ontology based on the suffering child. This ontology combined with the properties of bureaucratic structures contributed to establishment of the emotional bureaucracy. The offer of reflection on the emotional ontology in support practices can provide a starting point for further analysis of helping professions and for recognition the wounded identities on the continuum of empowerment - objectification. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrzejewski M. (2001). Prawne aspekty reformy opieki nad rodziną i dzieckiem. W: Z.W. Stelmaszuk (red.), Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Perspektywa europejska (s. 15-38). Katowice: "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe.
 2. Andrzejewski M. (2011). Rozważania o tożsamości rodzicielstwa zastępczego (i kilku drobniejszych sprawach). W: D. Trawkowska (red.), Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę (s. 165-194). Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.
 3. Bieńko M. (2012). Dylematy profesji i roli w refleksyjnym projekcie tożsamości współczesnego pracownika socjalnego na przykładzie pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie. W: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce (s. 93-120). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 4. Colton M. (2001). Tendencje w opiece zastępczej. W: Z.W. Stelmaszuk (red.), Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Perspektywa europejska (s. 170-183). Katowice: "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe.
 5. Giddens A. (1998). Socjologia. Zwięzłe, lecz krytyczne wprowadzenie, przeł. J. Gilewicz. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
 6. Hellinckx W. (2001). Nowe tendencje w opiece nad dzieckiem w Europie. W: Z.W. Stelmaszuk (red.), Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Perspektywa europejska (s. 117-134). Katowice: "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe.
 7. Hochschild A.R. (2009). Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, przeł. J. Konieczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Honneth A. (2012). Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych, przeł. J. Duraj. Kraków: Zakład Wydawniczy "NOMOS".
 9. Illouz E. (2010). Uczucia w dobie kapitalizmu, przeł. Z. Simbierowicz. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 10. Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2013 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (2014). Warszawa: MPiPS.
 11. Kaczmarek M. (2004). Stan opieki zastępczej "na półmetku" wdrażania reformy. Z perspektywy standardów prawa. W: M. Racław-Markowska, S. Legat (red.), Opieka zastępcza nad dzieckiem i młodzieżą - od form instytucjonalnych do rodzinnych. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 12. Łakoma S. (2014). Instytucja rodzin zastępczych w prawie administracyjnym. Stan prawny na 1 stycznia 2014 roku (uwzględnia zmiany wchodzące w życie 1 stycznia 2015 roku). Łódź: Head Republic.
 13. Matyjas B. (2008). Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie "Żak".
 14. Merton R.K. (2002). Struktura biurokratyczna i osobowość. W: R.K. Merton Teoria socjologiczna i struktura społeczna, przeł. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Mills Ch.W. (2009). Obietnica. W: P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 16. Offe C. (2009). Nowe ruchy społeczne: przekraczanie granic polityki instytucjonalnej. W: P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 17. Ornacka K. (2013). Od socjologii do pracy socjalnej. Społeczny fenomen dzieciństwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 18. Racław M. (2012). Zmiany w pracy socjalnej z rodziną - w stronę kontroli stylu życia i zarządzania marginalizacją. W: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 19. Racław M., Trawkowska D. (2015). "Zależność od szlaku" - społeczne i prawne konsekwencje uchwalenia ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Praca Socjalna, nr 2, s. 20-58.
 20. Rymsza M. (2006). Opieka zastępcza nad dzieckiem a praca socjalna, czyli o niedostatkach zreformowanego systemu pomocy społecznej w Polsce. W: A. Kwak (red.), Z opieki zastępczej w dorosłe życie. Założenia a rzeczywistość. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 21. Rymsza M. (2011). Reformowanie systemu opieki zastępczej w Polsce: od konsensusu do konfrontacji. W: D. Trawkowska (red.), Pomoc społeczna wobec rodzin. Interdyscyplinarne rozważania o publicznej trosce o dziecko i rodzinę. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT.
 22. Rymsza M. (2016). Polityka rodzinna: cele, wartości, rozwiązania - w poszukiwaniu konsensualnego programu. Studia BAS, nr 1 (45), s. 55-76.
 23. Stelmaszuk Z.W. (2001). Zmiana paradygmatów w opiece nad dzieckiem. W: Z.W. Stelmaszuk (red.), Zmiany w systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą. Perspektywa europejska. Katowice: "Śląsk" Wydawnictwo Naukowe.
 24. Sztompka P. (2002). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo ZNAK.
 25. Sztompka P. (2009). Ruchy społeczne - struktury in statu nascendi. W: P. Sztompka, M. Kucia (red.), Socjologia. Lektury. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 26. Touraine A. (2011). Myśleć inaczej, przeł. M. Byliniak. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 27. Trawkowska D. (2005). Pomoc społeczna i jej pracownicy wobec problemów pracy socjalnej z rodzinami zastępczymi. W: M. Racław-Markowska (red.), Pomoc dzieciom i rodzinie w środowisku lokalnym. Debata o nowym systemie. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 28. Trawkowska D. (2008). Studia niepowodzeń pracy socjalnej z rodziną w pomocy społecznej. Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, nr 11.
 29. Trawkowska D. (2012). Pracownicy socjalni jako środowisko zawodowe. Portret czy portrety pracowników socjalnych? (komentarz). W: M. Rymsza (red.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 30. Węgierski Z. (2006). Opieka nad dzieckiem osieroconym. Teoria i praktyka. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne "AKAPIT".
 31. Wieviorka M. (2011). Dziewięć wykładów z socjologii, przeł. A. Trąbka. Kraków: Zakład Wydawniczy "NOMOS".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-1808
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu