BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Podkońska Aleksandra (Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich INSPRO)
Tytuł
Ewaluacja w lokalnej polityce społecznej - przykład projektów aktywnej integracji
Evaluation in Local Social Policy - on the Example of Active Inclusion Projects
Źródło
Problemy Polityki Społecznej, 2016, nr 4, s. 129-146, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Polityka społeczna, Ewaluacja
Social policy, Evaluation
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł przedstawia główne wnioski oraz rekomendacje z badania zrealizowanego przez autorkę w ramach pracy doktorskiej. Przedmiotem analizy był status ewaluacji w lokalnej polityce społecznej w kontekście projektów aktywnej integracji, realizowanych w latach 2007-2015. Założono, że realne znaczenie nadawane ich ewaluacji jest wskaźnikiem kondycji lokalnej polityki społecznej w jej nurcie aktywizującym. Zastosowano dwie metody badawcze: analizę danych zastanych oraz wywiad swobodny. Podstawowy wniosek dotyczy pozorności większości działań ewaluacyjnych i przypisywania im głównie biurokratycznego znaczenia. Istnieje potrzeba rozwoju podejść ewaluacyjnych dostosowanych do specyfiki działań służb społecznych. Rekomendacje wskazują konieczność budowania integralnych, wielosektorowych systemów wsparcia na poziomie lokalnym, czemu powinna towarzyszyć rzetelna ewaluacja skoncentrowana na użyteczności. (abstrakt oryginalny)

The topic of the article is the status of evaluation in local social policy in the context of active inclusion projects implemented from 2007 to 2015. It was assumed that the real meaning given to project's evaluation is an indicator of the condition of active social policy at the local level. Two methods were used: data analysis and in-depth interview. Basic conclusion is the majority of evaluation activities had only formal nature and mainly bureaucratic meaning. There is a need to develop evaluation approaches tailored to the specific activities of social services. Recommendations indicate the need to build integral, multi-sectoral social service's systems at local level, which should be accompanied by sound and utilization-focused evaluation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Frieske K.W. (2008). Nauki społeczne w służbie spraw publicznych - polskie tradycje. W: A. Haber, M. Szałaj (red.), Środowisko i warsztat ewaluacji. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
  2. Karwacki A. (2010). Papierowe skrzydła. Rzecz o spójnej polityce aktywizacji. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  3. Korporowicz L. (red.) (1997). Ewaluacja w edukacji. Warszawa: Oficyna Naukowa.
  4. Korporowicz L. (2013). Społeczna odpowiedzialność ewaluacji. W: Ewaluacja programów operacyjnych, aspekty teoretyczne, metodologiczne i praktyczne. Toruń: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.
  5. Kurzynowski A., Błędowski P. (2004). Polityka społeczna centralna, regionalna i lokalna. W: A. Kurzynowski (red.), Polityka społeczna. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
  6. Ornacka K. (2008). Rola ewaluacji w pomocy społecznej. W: J. Staręga-Piasek, A. Hryniewicka (red.), O potrzebie ewaluacji w pomocy społecznej. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.
  7. Patton M.Q. (2013). Przyszłe trendy w ewaluacji. W: A. Haber, Z. Popis (red.), (R)ewaluacja. Poszukiwanie nowych metod oceny efektów. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
  8. Racław M. (2011). Ludzie instytucji i ludzie w instytucji. Pracownicy socjalni o swojej pracy. W: M. Dudkiewicz (red.), Pracownicy socjalni: pomiędzy instytucją pomocy społecznej a środowiskiem lokalnym. Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
  9. Szatur-Jaworska B. (2006). Kilka uwag o "życiu wewnętrznym" służb społecznych w Polsce. W: A. Rączaszek (red.), Sześćdziesiąt lat polityki społecznej w Polsce: księga pamiątkowa na jubileusz osiemdziesięciolecia prof. zw. dr hab. Lucyny Frąckiewicz. Katowice: Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
  10. Theiss M. (2010). Historyczne źródła i czynniki rozwoju ewaluacji. W: B. Szatur-Jaworska (red.), Ewaluacja w służbach społecznych. Warszawa: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-1808
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu